1299 Jan I Templer en Mechtelt

Vooralsnog komt de eerste stamvader, Jan I TEMPLER, voor in jaarrekeningen van de  Illustre Lieve Vrouwe Broederschap waaraan in 1399 Mechtelt Beckers, de dochter van Jan I Templer, intredegeld betaalde. 

Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
1399 Mechtelt Beckers, Jan I Tempelers dochter, intredegeld
1405 Willem Templer moeder, doodschuld betaald na de dood
1433 Willem Tempeler alias van der Aa, doodschuld betaald na de dood

De jaren geven de rekeningjaren aan. Maar het rekeningjaar liep voor de Broederschap van juni tot juni. Het jaar “1500” in de kolom Jaar betekent dus dat het gaat om de rekening die loopt van de zaterdag vóór 24 juni 1500 tot aan de zaterdag vóór 24 juni 1501.

In de derde generatie na Jan I Templer en Mechtelt Templers komt een Willem Tempeler voor, die in 1433 de alias van der Ae als toevoeging heeft, in het boekwerk van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap met de vermelding ‘doodschuld betaald na de dood’.
Het is de toevoeging alias van der Aa die na verder zoekwerk uitkomt bij de parenteel van Nicolaas Gruter.

Hieruit mogen we concluderen dat Mechtelt, dochter van Jan I Templer, met een vooraanstaand famililid trouwde in 1355 genaamd Gerit van der Aa, ofwel de pastoor van Gestel uit het geslacht van Nicolaus Gruter, waarin vele ridders voorkomen.

Of Jan I Templer een ridder was, staat hiermee nog niet vast, dat hij zich ridder voelde ofwel een Tempelier, kunnen we wel aannemen. Misschien was Jan I Templer op kruistocht geweest of een bastaard van een gegoede familie en daardoor aanzien had gekregen, dit moet nog uitgezocht worden. we kunnen wel constateren dat Jan Templer in aanzien stond, zijn dochter werd niet zomaar uitgehuwelijkt aan een vooraanstaande familie.

Genealogische stapeling : Huwelijk Mechtelt Templer 1355 – 25 = 1330 – 31 = 1299
ca 1299 Jan I Templers X N.N.
ca 1330 Mechtelt Templers X Gerit van der Aa.
ca 1361 Willem Templers Alias van der Ae X Liesbeth Tuyl.

Vanuit de bronnen en de uitgangspunten van de genealogische stapeling kunnen we de volgende parenteel vaststellen:

I Jan I TEMPLER is geboren omstreeks 1299. Jan is overleden. Jan trouwde met N.N..
Kinderen van Jan en N.N.:
1 Mechtelt TEMPLER, geboren omstreeks 1330. Volgt II-a.
II-a Mechtelt TEMPLER is geboren omstreeks 1330, dochter van Jan I TEMPLERS (zie I) en N.N.. Mechtelt is overleden na 1399, minstens 69 jaar oud. Mechtelt:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1355 met Gerit van der AA. Gerit is een zoon van Willem van der AA en Heylwig Ottodr. van ZELISCHERM.
(2) trouwde, ten hoogste 60 jaar oud, vóór 1390 met Henrick BECKER.
Kind van Mechtelt en Gerit:
1 Willem TEMPLER alias Willem van der AA, geboren na 1361. Volgt III-a.
III-a Willem TEMPLER alias Willem van der AA is geboren na 1361, zoon van Gerit van der AA en Mechtelt TEMPLERS (zie II-a). Willem begon een relatie met Liesbeth TUYL.

Bronnen:
http://www.nicovandinther.nl/kwartierstaten/Parenteel-van-Nicolaas-Gruter.PDF
Gerard van der Aa ook genaamd van Gestel, natuurlijke zoon van Willem van der Aa en Heylwig Ottodr.van Zelischem, is overleden voor 1381.
10 april 1405 (sexta post Judica) SAB, RA R 1184 fol.112
Jan van Dynter een pacht uit de goederen ter Heyden en te Welle in Nunen welke pacht Liesbeth nat dr. van w. Heer Gijsbertvan Tuyl, ridder, had gekocht voor zich zelf en haar zoon Jan van Heer Rutger van Ouden, ridder, Heer van Honsoirde en welke pacht aan Jan van Dynter was aanverstorven door de dood van Jan zoon van Liesbeth en van wijlen Jan Bastart van Dynter broer van eerstgenoemde Jan, draagt Jan van Dynter over aan Willem van der Aa zoon wijlen Gerit Persoenssoen van Gestel met de brieven etc.
De hiergenoemde Jan van Dinther is dezelfde als genoemd in de akte van 12 jan. 1368 en is de zoon van Dirck van Dinther en een dochter van Goyart van Oss, ridder.
N.B.: Persoenssoen van Gestel betekent hier zoon van de pastoor van Gestel.
Hij trouwt rond 1355 met Mechtelt Jan Templersdr.
mededeling Hans Vogels, email 30 maart 2005.
Zij hertrouwt voor 1390 Henrick Becker.
Van hen is een kind bekend:
1 Willem van der Aa, Hij was getrouwd met Liesbeth

SAB, archief van de tafel v/d H. Geest van ‘s-Hertogenbosch, regest nr.2073 en bijlage IV; aanv. op nr. 16) Archief v/h klooster der Rijke Claren te ‘s-Hertogenbosch 1335-1668 door mr. J.A.M. Hoekx (1965) regestnr. 313 en nr. 35
SAB, Het Oud-archief v/h Groot-Ziekengasthuis te ‘s-Hertogenbosch, regestnr. 965
SAB, RA R 1175 fol. 3
Op 12 januari 1368 erkennen joffr. Liesbeth nat. dochter van wijlen heer Giselbert van Tuyl, ridder, en heer Willem van der Aa,ridder, dat joffr. Liesbeth zal heffen en beuren van Marcelis van Os vanwege Jan Spierinc van Dinther en joffr. Dirckske zijn zuster 200 pond gemunt geld uit de goederen in Nuland op de conditie dat joffr. Liesbeth die 200 pond levenslang zal bezitten tot haar genot en dat zij na joffr. Liesbeth aan haar zoon Jan zullen komen en als deze Jan zonder wettige geboorte overlijdt, zullen de 200 pond aan Jan Spierinc en joffr. Dirckske voornoemd en hun wettige erfgenamen komen.