1482 Kardinaal krijgt geen huis van Reinier Tempeler

Reinier Tempelar komt aan het begin van de 16e eeuw voor als kanunnik en beheerder van een huis in de Peperstraat in ‘s-Hertogenbosch en weigert dit pand te verkopen aan kardinaal Willem van Enckenvoirt een vriend van Paus Adriaan VI.
Willem van Enckenvoirt werd geboren op 2 januari 1464 te Mierlo-Hout tussen Helmond en Eindhoven. Hij overleed op 19 juli 1534 te Rome, waar hij als curieambtenaar en prelaat aan het pauselijk hof het grootste deel van zijn leven had doorgebracht.
De Mierlose tak van de familie was verwant met die van de heren van Mierlo, de Van Grevenbroucks.
Hij was onder meer rector van een instituut te Coudewater, niet ver van Den Bosch.
Hij vertrok naar Rome, waar hij in 1505 aan de Sapienza, de pauselijke universiteit, het licentiaat in de beide rechten behaalde. Na vele functies waaronder aartsdiaken van Brabant in het bisdom Kamerijk en deken van de Sint-Jan in Den Bosch , was zijn bekroning de inwijding tot kardinaal in 1523, enkele dagen voor het overlijden van paus Adriaan VI met wie hij in innige vriendschap verbonden was.
Gezien hij in het begin regelmatig in Den Bosch aanwezig was als rector te Coudewater viel zijn keus op een pand in de Peperstraat en gaf opdracht deze voor hem te kopen. De kanunnik Reinier Tempeler van de Sint-Jan was hiervan eigenaar en van verschillende percelen doch wilde deze niet ‘verkopen’ aan een persoon die vrijwel nooit aanwezig was.
In een brief vanuit Rome op 25 februari 1518 schreef Willem van Enckenvoirt aan zijn zwager en zuster of ze de zaak, het huis van Tempelaer, niet zullen vergeten, want ik heb hier recht op, ik heb geen geld bespaard om mijn recht af te dwingen, bid onze Heren God dat ik dat mee moge maken.
Nyet en vergeet te solliciteeren die saeke van den huyse tegen Tempelaer, want heb ick dair toe recht, als ick hoep, soe en wil ick gheen gelt gespaert hebben om myn recht te vervolgen, oeck tegen die paters die my naer myn doncken groet iniurie gedaen hebben. Doet hier ynne goede diligentie ende segt mynder suster dat sy te vreeden staen ende bid onse Heren Godt dat hy my gespaer dat ick gesont by haer comen mach.
In een brief vanuit Rome op 18 december 1518 is te lezen dat Willem heeft vernomen dat Reinier Tempeler is overleden en daarmee de moeilijkheden rond het huis in de Peperstraat kennelijk van de baan zijn.
In de verdere brieven blijkt niet of Willem van Enckenvoirt het huis wel of niet gekocht heeft of dat hij in ‘s-Hertogenbosch heeft gewoond.
Kanunnik
1) Beroep 2) Domheer 3) Geestelijke 4) Kapittelheer 5) Katholiek geestelijke 6) Koorheer 7) Lid van een kathedraalkapittel 8) Rooms-katholieke geestelijke 9) Wereldlijk geestelijke
Reinier Tempeler is op 5 augustus 1518 gestorven
Bron
P.H.D. Leupen e.a. (red.), Nederlandse historische bronnen 10. Nederlands Historisch Genootschap,
Den Haag 1992 Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat, Willem van Enckenvoirt (1464-1534) Uitgegeven door W.A.J. Munier