1588 Aryen Cornelisz. Bergwerff ook genaamd Tempelaer

Geboren ca. 1588 bouwman in Vlaardinger-Ambacht en woonde op den Tempel. In 1611 werd hem een proces aangedaan door Bastiaentge Adriaensdr., wed. van Bastiaen Jansz., wonende op den Tempel, omdat hij haar dochter aan de hand had gekwetst met een zeis. Zij eiste 16 pond als meesterloon voor de chirurgijn. Hij werd bijgestaan door zijn vader.
Hij testeerde 22 september 1622 en vertoonde daarbij ‘zekere optiebrieven van octroyen, geobtineert van de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en Westvriesland, representerende de Staten van dezelve landen, bezegeld met de grootzegelen, 11 mei 1622 .
Aryen werd beleend op 25 mei 1622 bij dode van zijn vader. Verkocht dit leenland op 10 april 1659 aan Willem Dircksz. Bogert te Monster en droeg het over voor de leenkamer van Holland op 21 oktober 1660. In 1634 was hij samen met de erfgenamen van Grietge Doensdr. wed. van Jan Pietersz., in een proces verwikkeld contra Jan Claesz. Hoogstadt. Het betrof de 3 morgen en 3 hond land, die zijn vader samen met Pieter Jansz. in 1608 had gekocht van Jacob Claesz. Hoogstadt . In 1653 is hij 840 guIden schuldig aan Willem Cornelisz. Gorter en in 1654 600 gulden aan Pieter Leendertsz. Gorter, welke schulden betaald worden in 1659 en 1663 door Willem Dircksz. Bogert in mindering op de kooppenningen van een woning en ca. 20 morgen land.
De woning en landen huurde hij van de koper in 1660. Hij assisteerde bij de ondertrouw. van zijn dochter Hendrickje te Vlaardingen op 2 november 1663.
Overl. na 30 oktober 1669. Hij huwde met Maertge Symonsdr. geb. 1 september 1587 , overl. na 30 oktober 1669 , dochter van Symon Jansz. en Neeltge Ariensdr. Aryen en Maertge testeerden op 17 oktober 1641

Kinderen:
1 Symon Arentsz.
2 Jan Arentsz. getrouwd 5-8-1654 Vlaardingen (OT) Annetge C. Coppert.
Dit is het begin van de Vlaardingse tak van het geslacht.
Jan Arentsz. Barchwerff woonde in 1666 in Maasland, doch in 1668 in Vlaardinger-Ambacht.
3 Hendrickje, huwde 2-11-1663 Vlaardingen Tijs Cornelisz Dijkshoorn, werd begraven februari 1704. Woonde in 1666 in Maasland.
4 Jorisje, wordt genoemd Jorisje Aryens Barchwerff (O.N.A. nr 779, blz. 249) en Jorisjen Arents Berchwerff (ONA nr 754, blz. 997).
De conclusie mag nu zijn dat Arij en Arent hier door elkaar gebruikt zijn.
Jorisje woonde zowel in 1666 als in 1668 in het Ambacht van Maasland
5 Pieter Arentsz. overl. voor 30 oktober 1669 (G.A. Schiedam) O.N.A. nr. 779, blz. 913 e.v.
dd. 30 oktober 1669).
Jacob Passchiers, molenaar op de tempelse molen te Vlaardinger-Aambacht, overleed na 24-5-1637 huwt 1e ca 1588 Annetje Bastiaans. Huwt 2e N.N.