Familiewapen

Zoals aangegeven onder familiewapen is het familiewapen Tempelaar van oudsher toegewezen aan familieleden.
De aantoonbare wapendragers op de website tempelaar.info zijn opgenomen in het parenteel: D 1565 Reinier Tempelaers.
De vader van Reinier is vooralsnog niet gevonden en kan daarna misschien aansluiten bij een van de stambomen die reeds bekend zijn.

In de dertiger jaren van de 16de eeuw golden de doopsgezinden als speciaal gevaarlijk, als revolutionair en werden fel bestreden. Het antwoord daarop was onderduiken, laten vallen van de familienaam en je beperken tot een patronymicum, als men al niet van wisselende schuilnamen gebruik maakte. Dat bevordert de beoefening van de genealogie niet.

Het is dan ook niet uitgesloten dat Jan I Tempelar uit 1299, vooralsnog de oudste stamvader, eveneens de voorvader is van Reinier Tempelaers met hetzelfde wapen.
Dat Jan I Tempelar een wapendrager was, is niet uit te sluiten. Jan I kwam uit een gegoede familie, bezat gronden, zijn dochter Mechtelt trouwde met Gerard van der Aa, uit een vooraanstaande familie en betaald intredegeld aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Het familiewapen Tempelaar kan na de koppeling van parentelen, door vele nazaten met de geslachtsnaam Tempelaar gebruikt worden.

Registratie Familiewapen
In het begin van 2012 is door mij een verzoek gedaan aan de Hollandse Vereniging voor Genealogie
‘Ons Voorgeslacht’, waarvan ik lid ben, doch dat heeft geen registratie tot gevolg gehad. Vooralsnog zijn er daarna geen verdere initiatieven genomen. Voor een registratie op persoonlijke titel voel ik niets de mogelijkheid om van een familielid af te stammen met het familiewapen zoals nu bekend is niet uit te sluiten.
Ook heb ik niet onderzocht of een registratie mogelijk is bij andere instanties en welke kosten hierbij horen.

Familiewapen
Ook families, en niet alleen adellijke families, kunnen een wapen hebben. Veel families hebben vanouds een wapen zonder dat de huidige familieleden zich daarvan bewust zijn. Men kan ook zelf een wapen ontwerpen of laten ontwerpen door een heraldisch tekenaar. Het is hierbij wel aan te bevelen dat men zich in de heraldiek verdiept.
Het gebeurt wel dat een familie een wapen voert dat afkomstig is van een andere familie met (bijna) dezelfde naam. Men spreekt dan van een geassumeerd wapen. Dit wordt door heraldici niet gewaardeerd, maar het is niet verboden.
Een familiewapen is sinds de Middeleeuwen het onderscheidende kleur- en vormrijk beeldmerk van een familie of persoon, uitgebeeld op een wapenschild. Een familiewapen kan voor naamdragende afstammelingen erfelijk of persoonlijk zijn.

Heraldiek
Onder wapen of blazoen verstaat men in de heraldiek, als hulpwetenschap van de geschiedenis, erfelijke of blijvende kentekens of herkenningstekens van personen, families en organisaties. De oorsprong ligt in de middeleeuwse feodaliteit.
Traditioneel werd een wapen gedragen op het schild. Het lezen van een wapen noemt men blazoeneren. Het wapenrecht regelt het voeren of gebruiken van een wapen.
Heraldiek verwijst onder meer naar de gewoonte die in Europa is ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw, om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan. Heraldische wapens onderscheiden zich van preheraldische versierselen doordat ze permanent en erfelijk van karakter zijn.

Onder heraldiek verstaat men ook de duiding van het geheel van conventies en regels die de samenstelling en het gebruik van de heraldische wapens regelt. Aansluitend daarop ontstond een regionaal gekleurd wapenrecht.
Tenslotte is heraldiek of wapenkunde in de meest algemene zin de wetenschap die zich bezighoudt met de studie naar het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de reglementering en de beschrijving van wapens van personen, families en instellingen. In deze betekenis is het een hulpwetenschap van de geschiedenis.

Het ontwerp
Iedereen die geen wapen van zijn familie kan vinden mag in Nederland zonder probleem een nieuw aannemen. Soms zal dat nieuwe wapen alleen voor de aanvrager en zijn nakomelingen zijn, soms ook zal iemand willen dat zijn hele familie er gebruik van kan maken. Of dat het alleen voor de nakomelingen van een bepaalde voorvader zal gelden.
Dat mag allemaal. Men moet er echter wel rekening mee houden dat wapens erfelijk zijn en overgaan op de generaties die na hem zullen komen.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenrecht_(heraldiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Familiewapen
http://www.atelierderaaf.nl/downloads/HL%20Wapenontwerpen01.pdf