documenten van 1600 t/m 1966

29-06-1600 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND

RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970

no. 2404 – 3 no.4                                 29.6.1600

Besproken punten te Helmond ten huize van de weduwe van JAN BECX :

Brief van de muiters te Hamont die graag onderhouden willen worden door de kwartieren van Antwerpen en Den Bosch en vragen voor elk paard 7 realen per dag voor in totaal 1000 paarden, het voetvolk 2 1/2 reaal in totaal 2000 man waarmee een maand­bedrag is gemoeid van 105.000 gl.; drie besloten brieven van de Raad van Brabant van 20,21, en 25 april 1600 inzake een repartitie van wagens; request inzake vermindering van lasten met name de achterstallige betalingen; brief geschreven door TEMPLAER om hem voorgeschoten gelden terug te betalen; andere brief van TEMPLAER waarin hij waarschuwt dat een zekere LAU­REYNS DOUBLET aan het procederen is tegen diverse dorpen; ruiters van de hoofdmeester van de compagnie van de GRAAF VAN SALM voor haver en hooi.

13-07-1600 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND

RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970

no. 2404 – 3 no.5                                13.7.1600

Besproken punten te Helmond ten huize van de weduwe van JAN BECX :

Bericht van de procureur van de Raad van Brabant MR.JAN BAX inzake het proces tussen de vier kwartieren en de stad Den Bosch en JACOB FRANSSEN BEIJHERTS; request gepresenteerd door HENDRICK TEMPLAERS aangaande de zaak van LAUREIJNS DOUBLET raad en rentmeester in Holland; levering te Heusden van graan en geld aan de GRAAF VAN MANSFELT en de brief die men in dit verband zou schrijven aan JONKER JOHAN VAN HAMBROECK.

25-09-1600 Someren ORA83,f.17 Verkoop door Jan Peters van Leveroy aan Jan Aert Sanders en Margriet zijn huisvr. ter tocht en Heijlke haere wett. dr. omdat sij cruijpel ende lam is ter erfrecht van alsulcke gerechtigheid als Jan in koop verkregen heeft de erfg. Simon Templaers blijkens schepenbrieven van Portugael, gelegen aen’t Slieven omtrent de doelstraet.

31-03-1601 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND

RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970

Besproken punten ten huize van de weduwe van JAN BECX te Helmond :

Verslag van de Heer van Geldrop en de kwartierschout die in Den Haag zijn geweest om de Staten Generaal nogmaals op de hoogte te brengen van de zware lasten en de ongelijkheid in taxen voor de Meierij waarbij ze diverse requesten hebben overgelegd – men wil enkele gekwalificeerden afvaardigen om met rentmeester BRUYNINCX te gaan praten en te onderhandelen in naam van het kwartier; fourage aan de gouverneur van Breda; specificatie van HENDRICK TEMPLERS in verband met vacatiekos­ten namens het kwartier; rekening van AERT PETERS; declaratie van MARTEN FABRI over de periode april 1596 tot 1.1.1601; brieven van RAADSHEER BREUGEL en SECRETARIS DE WITTE inzake het proces van Helmond contra het kwartier.

02-07-1601 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND

RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970

Besproken punten ten huize van de weduwe van JAN BECX te Helmond :

Brief van rentmeester BRUYNINCX van 28 juni waarin hij meldt een schrijven vanuit Den Haag ontvangen te hebben en dat ten aanzien van het kwartier ” onse saecken van sollicitatien aldaer op goeden troostelycken hoop staen waeromme notelyck is terstont yemant derwaerts te seynden om tselve voirts ten eynde te brengen “; brief vanuit Oirschot aangaande het loge­ren ” vanden Duytsschen ” en de onkosten vandien; brief van de gouverneur van de Schans van Nassouw A. DE SWEDEN dat hij niemand over de schans laat passeren dan degenen die beschik­ken over een ” besegelde attestatie van de kwartierschout “; brief van de luitenant van een compagnie lanciers die in garnizoen hebben gelegen te ‘s-Hertogenbosch verzoekende om een ” attestatie van sijn conduycte “; brief van GEVAERT VAN DEURNE inzake zijn kontakten met deurwaarder BASIJN; vacaties van HENRICK TEMPLAERS; goedkeuring van betaling van 125 gl. m.b.t. een heerwagen te Heusden.

05-10-1601 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND

RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970

Besproken punten ten huize van ELISABETH VAN DEN BERGE te Helmond:

Brief vanuit Weert omtrent nieuwe belastingen van 12.000 gl. waarvan voor Peelland de som van 4000 gl. waarbij de schout opmerkt dat men dit onmogelijk kan opbrengen – men stuurt JONKER JORIS VAN EYNDHOUTS naar Brussel om te onderhandelen met de Staten van Brabant; ingediende rekening over de jaren 1598,1599 en 1600; 2 brieven van rentmeester VEREYCKEN te Heusden om eeen rekening van 6000 gl. te liquideren over de Meierij [ontlasting van 8 maanden contributie]; brief vanuit Breda van de kwartiermeester van GRAAF LODEWIJK VAN NASSAU; rekening van HENRICK TEMPLERS van 325 gl. die het kwartier aan hem dient te voldoen.

1608 Boek: Rusland, en de Nederlanden beschouwd

Het was in den jare 1608 dat de Het Eren GERRIT BICKER MARCUS VOGELÁËR PIETER DIRKSZOON HASSELAER jAN voren niRK VÀÜ os en AREND TEN onoormxnurzn van Âmfierdam SIEVERT SEM van Zaandam nar rr msan McÏIJcnERou van Middelburg WILLEM jùnszoom van LOON en FÓP van DER MEYDEN van Roìîerdam KLAAS SYMS en WILLEM CRAP van Hoorn PIETER uoRrv van Edam JACOB HINLOPEN en jAN VÀN LOZEN van Enkhuizen GERRIT ACKEMA en JELLE JACOBS TEMPELAER van Harlingen een voorloopig contract hebben aangegaan tot het oprigten van eene maatfchappij om den handel op de H ltte Zee destijds de handel om het Noorden genoemd te doen drijven voor gezamenlijke rekenìng op den voet der Engelfche focieteit In eene bijgevoegde memorie waren de redenen ontwikkeld die voor deze inrigting fchenen te pleiten hiervan waren de voornaamfte dat de eene koopman nu den an deren in den weg was dat zij bij het in koopen tegen elkanderen opboden waar door van jaar tot jaar de prijs der goede ren in Rusland fleeg terwijl bij het ver koopen ook hetzelfde gebeurde de een zocht

29-09-1611 Schepenbank van Geertruidenberg, 1554-1811, 1611 september 23 – R. 20, fol. 9r. Akte waarbij Christina van Diepenbrouckhaar voogden Johan van Tongerenen Alaert Brouweren die van haar zusters Catharina en Anna van Diepenbrouck, bedankt voor hun gevoerde administratie.

1611 september 24 – R. 20, fol. 9r

Akte van borgtocht door Anthonis Thonisz. van Meir, waard Inde sterre te Geertruidenberg, voor Adriaen Jan Tempelaers, voerman te Breda, vanwege een gedaan arrest door Adriaen Laureijsz. Cadde.

00-06-1628 Coll. SvW R.A. Helmond inv 260 akte 112. blz 80

MAYKE TEMPELAERS en aan DIERCK TEMPELAERS en diens kinderen een jaarl. Rente van 5 gl.

10-12-1626 R 1503 f 131v GA Den Bosch  Andries zoon van wijlen Anthonis JANS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert Jansen de WEIJER bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Nicolaes van de AMEIJDE cum suis, verkoopt een stal of huijsing, eertijds een erf waarop twee cameren hebben gestaan, over de Visbrugge in een straatje dat voert naar de Wal tussen dit straatje en de erfgenamen van wijlen Jan van GIMTERSLAAR, “de Ouden Beer” en welk erf met lest twee cameren geweest is tussen het straatje en Mattheus zoon van Jan van GIMTESLEER, strekkende van het erf van Gerard TEMPLAER alias van der AA, zekere stenen gevel tussen beide liggende tot het erf van Arndt de RAIDT, viscoper, ook een stenen gevel tussen beide liggende met hun stenen muren, die Gijsbert zoon van Jan de WEIJER gekocht had van Lambert REMMENS, raad van ‘s-Hertogenbosch op 27.5.1594, aan Maijke dochter van wijlen Jan van DRUENEN, huisvrouw van Cornelis zoon van wijlen Siebert STEENBACKERS, vaandrig van Baron van GROBBENDONCK tot behoef van haar man.

28-10-1630 R 1542 f 7 GA Den Bosch Wouter van ACHELEN, apotheker en Anna zijn zuster, kinderen van wijlen Willem van ACHELEN zoon van Mr Wouter van ACHELEN, doctor in de rechten, bij Maria WELS, verkopen een huis “de cleijnen vergulden Beer” tussen “de Grote Vergulde Beer” – boomwaarts van Wouter en Anna voorsz en de “Blauwe Plaetse” van Peter COTTEL, aan Joost BONNET, geboortig van Menen, op 29.10.1629.
Vernaderd door Geraert zoon van wijlen Daniel zoon van Gerardt van DIJCK bij Beelken zijn huisvrouw dochter van Henrick …, die van den bloede van van Achelen voorsz is. Geradt Daniel van DIJCK verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld aan BONNET, die de chijns verkoopt aan Abraham TEMPELAER, die de chijns door verkoopt aan Joncker Frederick de ROURALLION de MASSIN op 24.1.1662.
Afgelost op 9.2.1675 door Elisabeth van DIJCK weduwe van doctor van RIEMSDIJCK

15-07-1634 Someren ORA91,f.121 Enneke dr. w. Jan de Bitter, wed. Frans van de Zeijl­berch vernadert de erfenis zoals Jan sone Lieven Joppen in koop verkregen heeft tegen Henrick Meeus m&m Jenneke Simons beide wnd tot Poortugael, haer halve moederlijke zuster.

31-031638 Someren ORA91,f.52v,Testament van Jan Lieven Joppen en Enneke Jan de Bitter. Legaat aan Jenneke Sijmons haer halve zuster.

20-05-1639 R 1596 f 323v GA Den Bosch Gerart Daniels van DIJCK, bakker, had op 28.10.1630 van Joris BONNET een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een huis “de kleine gulden Beer”, achter de Mandemakers tegenover de Craan tussen “de groote Gulden Beer” van de apotheker Wouter van ACHELEN en zijn zuster Anna – boomwaarts – en “de Blauwe Plaetse” van Peter COTTEL – vismarktwaarts – gekocht. Deze chijns was Henrick van BERGAIGNE aangekomen bij schepen vonnis van 18.12.1635. Deze chijns is gekocht door Abraham TEMPELAERS. Deze verkoopt de chijns op 24.5.1639 aan Hendrick van BERGAIGNE.

1641-1642 Brabandse leeuw  jaargang 1956 blz 130

Aantekening bij de rentmeester Guilliam Bertrams van 1641 tot 1667:

10) Met de opdracht van het rentmeesterschap aan hem negeerde het kwartier de aanstelling van Tempelaer door de Staten-Generaal als zodanig in 1641. Wellicht is er geen eigenlijke benoeming geweest ; de aanvraag van zijn bediening is namelijk een twistpunt tussen zijn erfgenamen en het kwartier (Inv. nr 173) gezegd wordt, dat dan ook in één stuk (dd. 23 mei 1653) spreekt van hem als “mede bediende het rentmeesterschap”.

1641-1667 Brabandse leeuw  jaargang 1956 blz 130

Aantekening bij de rentmeester Abraham Tempelaer van 1641 tot 1667:

11) Merkwaardig is, dat in een lijst van de rekeningen van Tempelaer (inv. nr 173) gezgd wordt, dat zijn eerste rekening begint 6 april 1637, ondanks het feit,  dat het kwartier toen een ander tot rentmeester had en zijn commissie van de Staten-Generaal eerst van 9 februari 1641 is (Beermann a.w. blz. 84). Zelfs wordt in een lijst van 1658 van posten, welke Eindhoven nog over 1636-1640 moet betalen (Inv. nr 170). Gesproken van omslagen van de rentmeester Tempelaer in 1636, doch daar het hier alleen het klein zegel betrof, is het niet onmogelijk, dat hij die uit anderen hoofde heeft gedaan en hier slechts met zijn titel van 1658 wordt genoemd.

1643 {Schepenprotocol Sint-Oedenrode; invnr. 124, fol. 143} Vermelding van o.a. Gijsbert Jan Cluijtmans ende Peter Willemssen van de Tillaer schepenen. Willem Servaes Hoirkens mede schepen oudt 56 jaar ende meester Nicolaes Corstiaenssen schoolmeester ende custer der collegiale kercke van Sint Oedenrode oudt 38 jaeren. Heer Ottho van Amstel canoninck der voorschreven kerck hebben getuijcht verclaert, alsdat gebeurt sijnde opden sesten dach der maent februario des jaeren 1642, alhier binnen Sint Oedenrode is gecomen eenen Abraham Tempelaers stadthouder vande hooch schouteth vanden Bosch synatuer? van Kempenlant wonende binnen Den Bosch voorschreven vergesel schapt met ontrent de tsestich ruijjters van den garnisoene vanden Bosch. Hebbende die voorschreven Tempelaers met enniche ruijtere hem vervoecht ende van henne peerden gaende, gegaen inde voorschreven kercke van Sint Oedenrode voorschreven. Alswaer deselve Tempelaers. Wijlen heer Jan Hermans gewesen deecken der stadt Shertogenbosch.

1648-1672 ARCHIEF CLASSIS ’s-HERTOGENBOSCH toegangsnummer 254

Bestudeerd in het kader van deel 2 van de geschiedschrijving over het oude kwartier Peelland over de periode  1648-1672.

INVENTARISNUMMER 1

Op de ‘conventus Sylvae Ducensis extraordinarij Classe van ’s Hertogenbosch ende de kerckenraeden van dien etc.” zijn aanwezig, buiten de vertegenwoordigers uit de andere provincies, namens de Meierij de heren dominees FRANCISCUS DE WAEL, CORNELIUS LEMANNIUS, HENRICUS CONRADI, ISAACUS VALCKENARIUS en vervolgens JACOB ZUERIUS raad en rentmr. generaal in Brabant als ouderling, dominee JOHANNIS VAN DER HAGEN uit Eindhoven, DIRCK VAN DEN BROECK president te Eindhoven en ouderling, dominee JOHANNES LEONARDI AELSTIUS dominee opde forten te ’s-Hertogenbosch, en voorts alle andere ouderlingen van de kerkenraad van de stad nl. GERRIT TIELMANS oud-schepen en raad, JOHAN VAN DEN BERGE oud-schepen en raad, JOHAN MARTENS, de heer ABRAHAM TEMPELAER stadhouder  en rentmr. van Kempenland en WILLEM WIJLICH oud-schepen en raad.

17-10-1648 ARCHIEF CLASSIS ’s-HERTOGENBOSCH toegangsnummer 254    folio 309

Lijst van schoolmeesters en ’n enkele koster:

JAN BOCX te Leende, JACOB VAN HAESTEN te Gemert, STERCKMAN te Veghel, GILLIS N. te Asten een inwoner aldaer, JAN PICK te Nuenen, JAN STOFFELS te Deurne, JACOB LENIER te Someren, DIRCK VOGEL te Bakel, JACQUES DE WIT te Erp, PIETER HAVENS te Helmond, en JAN PAUWELS als koster, SYMON VOGELS te Sint Oedenrode, STEENBERGEN te Heeze, ABRAHAM JOHAN BACKENUDE te Son, BERENT NIOFF [vgl. Nijhoff] te Vlierden, CHRISTIAEN VERMEER te Breugel, OMMEGROEFF te Lommel, FRANCOIS ANTHONIS koster te Sint Oedenrode, REIJNIER TEMPELAERS te Mierlo, MATHIJS LENART koster te Schijndel

29-05-1649 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672

inventarisnummers 190-216, toegangsnummer 178, folio 308 verso – GEESTELIJKE GOEDEREN

ABRAHAM TEMPELAERS rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier KEMPENLAND heeft vanuit ‘sBosch geschreven dat hij volgens orders van de Raad en op basis van een resolutie van de SG van 28.12.1648 de pachters van de tienden moet manen te betalen. Hij reclameert hierin over de abt van SINT JACOB te LUIK die de tienden van Bergeijk, Riethoven en Westerhoven onder zich heeft. Men wacht op hun originele manualen.

24-06-1649 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672

inventarisnummers 190-216, toegangsnummer 178, folio 412 – LOMMEL [schoolmeester]

JAN VAN NOORT schoolmr. te Lommel in de meierij onder Kempenland gelegen heeft betaling verzocht op rentmeester TEMPELAERS. Bovendien vraagt hij het pastoriehuis te mogen hebben zo lang er geen predikant is te Lommel. Voorts hoopt hij dat de dorpen hem eveneens van een tractement voorzien zoals de paapse schoolmeester dat kreeg nl. 40 gulden per jaar. Wat zijn huisversint betreft kan hij zich vervoegen bij de gedeputeerden van de Raad, die nu in ‘sBosch zijn.

00-00-1650  Notaris Johan Goossens (jr.), OirschotInv. 27, Folio 30 Rekest

Abraham Tempelaers Rentmeester

Rekest van de rentmeester van de geestelijke goederen in Kempenland van de Edel Mogende Heeren Raden van State, inzake granen.

24-01-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 513

Rekest van het dorpsbestuur van BERGEIJK betreffende hun TOREN. Men heeft vergaderd met de predikant om middelen te vinden om de kerk te repareren zodat er weer in gepredikt zou kunnen worden.

Tot dien eynde hebben sy een steenen muur ofte gevel begost te laten optrecken aende zijde daer de nedergevallen toorn hadde gestaen, daermede alle verdere schade van tempeest can uytgenomen worden, maer de rentmeester TEMPELAIRS heeft daertegen interdictie gedaen ende de supplianten gelast uyt crachte van voorgaende resolutie vanden 21e septembris lestleden, met het opbouwen vande voors. gevel ofte mure niet voorts te varen ende in plaetse vandien haer gesommeert dat sy den gevallen kercktoorn wederom souden hebben op te bouwen ende te onderhouden in sulcker voegen als deselve voor desen is geweest. Twelck de supplianten gansch onmogelick iegenwoordich is te doen ten opsichte van heure groote ongelegentheyt ende dat int midden vanden buyck vande kercke noch een toorn staet daerinne een klock hangt ende genoechsaem bequaem is de gemeente te dienen, versoeckende mitsdien dat den voors. Tempelairs gelast mach worden de supplianten niet te turberen int optimmeren der voors. kerckmure, op dat de voors. kercke door tempeest ofte anders geen verder schade en comt te lyden, dat hy oock de supplianten niet verder sal mogen pramen tot het opbouwen vanden voors. thoorn, dewijle deselve onnoodich ende voor hen onmogelick is te voltrecken.

Waerop gelet synde, is goetgevonden te schryven aenden voors. Tempelaer datmen meynt dat de supplianten by provisie de kerck met stroo off plancken sullen mogen decken ende bequaem maken om daerin te predicken, oock de muer off gevel by haer begost te maken, te laten voltrecken om de kerck te onderstutten ende voor vallen te preserveren, konnende het maken vanden voors. thoorn noch uytgestelt worden tot het voorjaer, alswanneer de heeren vanden Raedt daer sullen comen ende beter saisoen sal sijn van te bouwen”.

zie: De kerk in Bergeijk

24-01-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 39

Rekest van Jan van der BEECKEN, Peter VERDIJSELDONCK en consorten pachters van de TIENDEN te SOMEREN verklarende dat door’eenen grooten hagelslach wint ende tempeest’ op 11 en 12 september 1649 de boekweit grote schade is toegebracht voor een geldsom van minimaal 2000 gulden, waarvan ze rentmr. TEMPELERS binnen 24 uren mededelig hebben gedaan. Sinds oude tijden is in geval van hagelslag door de abdij van Postel, waartoe de tienden behoren, kwijtschelding gedaan volgens de verpachtcedullen. Ze verzoeken nu de RvS deze remissie over te nemen. Dit rekest heeft men doorgestuurd naar Tempelair toegezonden om te informeren of deze hagelslag is voorgevallen vóór het maaien van de boekweit en zo ja, schriftelijk bericht te sturen over de volgens hem geleden schade en advies uit te brengen.

02-05-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 201

Rekest van Henrick Goyaert LENAERTS waard in de WITTEN VALCK te ‘sBosch verklaart actie en transport te hebben van Henrick BUYTENDIJCK gewezen schoolmeester te RIETHOVEN in Kempenland van 100 gulden over een half jaar tractement hem verschenen op 16 april 1649 en dat rentmeester TEMPELAER moeilijk doet over de betaling.

31-05-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 465 verso

Rekest van de regenten van EERSEL en omliggende dorpen omdat rentmeester TEMPELAERS naar hen een deurwaarder heeft gestuurd inzake de schoolmeesters en kosters in die plaatsen, op basis van een appointement van de Raad van 31 mei 1650.      

19-09-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 473

Rentmeester TEMPELAERS is te BERGEIJK geweest om de grote TOREN van de parochiekerk te bezichtigen ‘die bevonden is van onder uyt den gront tot boven aenden boogh ende tegenoverstaende pilaer van malcanderen te sijn gescheurt ende oversulcx groot peryckel te sijn van geheel neder te storten, dat aende kercke groote schade soude doen, ende alsoo het opbouwen, onderhoudt ende repareren vanden selven toren staet alleen tot laste van de gemeyne ingesetenen van Bercheyck ende niet tot laste van tlandt, dat hij de wethouderen verscheyden reysen heeft doen insinueren ende heur vermaent de toren te doen repareren, maer dat daerop niet[s] en volght, de muragien vanden toren alle dage meer ende meer barstende, adverteert het selve om byden Raedt daerinne sulcken ordre te stellen als deselve sullen bevinden te behooren,waerop is goetgevonden hem te rescriberen dat hij noch aen de wethouderen sal insinueren om binnen xiiii dagen daernae int werck te laten treden dat de behoorlicke reparatie vanden voors. toren off by verder nalaticheyt, dat hy dan tselve sal laten by de handt nemen tot haeren laste”. 

zie: De kerk in Bergeijk

21-09-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 477

Brief van de rentmeester van Kempenland t.a.v de BERGEIJKSE TOREN, waarin hij schrijft dat de toren in de nacht van 9 op 10 september ‘van boven tot aen den gront geheel is nedergestort, met een stuck vanden sydemuere ende een pilaer aenden suytsyde al te samen met het geheel houtwerck ofte spitse onder de voet leggende sonder dat de clocke noch gevonden is, als wesende alles vermorselt, zulcx dat de geheele kerck aende westsyde met een deel vande zuytzyde gansch ende geheel open leght ende by aldien daerinne niet en wert versien dat staet te sorgen dat ’t leydack ende schip vande kercke met stercke westewinden voorts sall affsmyten ende geheel verderven.

Ten anderen dat t’overwelffsel boven ’t groote choor soodanich is gescheurt ende van malcanderen geborsten dattet niet sonder groot peryckel en is, van gelijcken neder te vallen ende  groote schade te doen, dat nu aent voors. choor noch met mindere costen soude konnen geholpen ende gebert worden, ende nademael tselve choor staet t’onderhouden tot laste vant lant ende den thoorn ende verder geledene schade aende kercke tot laste vanden dorpe van Bercheyck voors., soo versochte hy dat hierinne mochte versien worden”. 

zie: De kerk in Bergeijk

27-09-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 486

Rentmr. TEMPELAIR heeft aan de SG op 15 september laten weten dat de toren van de kerk van BERGEIJK is neergestort en veel schade heeft veroorzaakt.

zie: De kerk in Bergeijk

28-09-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 488

De kerkenraad van LOMMEL heeft aan de SG laten zien dat de kerk aldaar enige renten en een jaarlijks inkomen heeft, enige jaren onbetaald zijnde. Door minnelijke schikkingen kan men dit inkomen niet verkrijgen. Men verzoekt om een ‘letteren executoriael’ om de schuldenaars te kunnen dwingen tot betaling. Bovendien is het daar vanouds gebruikelijk dat over de uitvaart van een dode aan de kerk 14 stuivers betaald worden, waaraan de ingezetenen zich nu niet langer willen houden.

Tot kerkmeesters zijn benoemd Gerrit ENGELBRECHTS en Johan VAN NOORT en verklaren dat de boeken over de inkomsten en renten van de kerk berusten bij rentmeester TEMPELAIR.

14-10-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 513

Rekest van het dorpsbestuur van BERGEIJK betreffende hun TOREN. Men heeft vergaderd met de predikant om middelen te vinden om de kerk te repareren zodat er weer in gepredikt zou kunnen worden.

Tot dien eynde hebben sy een steenen muur ofte gevel begost te laten optrecken aende zijde daer de nedergevallen toorn hadde gestaen, daermede alle verdere schade van tempeest can uytgenomen worden, maer de rentmeester TEMPELAIRS heeft daertegen interdictie gedaen ende de supplianten gelast uyt crachte van voorgaende resolutie vanden 21e septembris lestleden, met het opbouwen vande voors. gevel ofte mure niet voorts te varen ende in plaetse vandien haer gesommeert dat sy den gevallen kercktoorn wederom souden hebben op te bouwen ende te onderhouden in sulcker voegen als deselve voor desen is geweest. Twelck de supplianten gansch onmogelick iegenwoordich is te doen ten opsichte van heure groote ongelegentheyt ende dat int midden vanden buyck vande kercke noch een toorn staet daerinne een klock hangt ende genoechsaem bequaem is de gemeente te dienen, versoeckende mitsdien dat den voors. Tempelairs gelast mach worden de supplianten niet te turberen int optimmeren der voors. kerckmure, op dat de voors. kercke door tempeest ofte anders geen verder schade en comt te lyden, dat hy oock de supplianten niet verder sal mogen pramen tot het opbouwen vanden voors. thoorn, dewijle deselve onnoodich ende voor hen onmogelick is te voltrecken.

Waerop gelet synde, is goetgevonden te schryven aenden voors. Tempelaer datmen meynt dat de supplianten by provisie de kerck met stroo off plancken sullen mogen decken ende bequaem maken om daerin te predicken, oock de muer off gevel by haer begost te maken, te laten voltrecken om de kerck te onderstutten ende voor vallen te preserveren, konnende het maken vanden voors. thoorn noch uytgestelt worden tot het voorjaer, alswanneer de heeren vanden Raedt daer sullen comen ende beter saisoen sal sijn van te bouwen”. 

zie: De kerk in Bergeijk

15-10-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 515

Rekest van Pr. BERGHMANS cum suis inwoners van BERGEIJK die de geestelijke tienden gepacht hebben en dat op 5 augustus in het dorp ‘is gevallen een swaren hagelslach’ waardoor zeker een derde part van de oogst is verpletterd. Ze verzoeken om kwijtschelding van het derde part van hun pachtpenningen. Het rekest wordt doorgestuurd naar rentmeester TEMPELAERS.

zie 1649 Kwijtschelding pachtpenningen i.v.m Hagelslag

22-10-1650* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 529

Gelezen is een rekest van Johannes AELSTIUS predikant te OIRSCHOT die verklaart bij het ingaan van zijn bediening in de vrijheid Oirschot geen bekwame woning had en dat hij daarom ruim een jaar lang van ‘sBosch naar Oirschot moest heen en weer reizen op zondagen en andere weekdagen, ongeacht goed of slecht weer. In de vrijheid Oirschot is wel een pastorie maar een ‘van weynige commoditeyt’ omdat die slechts twee kleine kamertjes heeft, noodzakelijk gerepareerd dient te worden, die hij niet als woining in gebruik wilde nemen. Volgens rentmeester TEMPELAIR is er inmiddels met heel veel moeite een huis verkregen, mede door toedoen van de SG, maar waarvan het gerucht gaat dat dat verkocht zal worden. Ook zou men nog een ander huis in huur hebben. Men verzoekt de rentmeester te laten weten wat de reparatie van de pastorie gaat kosten.

24-02-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 81 verso

Rentmeester TEMPELAIR heeft in een schrijven van 3 februari laten weten dat de abdij van POSTEL hoe langer hoe meer het hout van het ‘Groote Bosch’ omtrent de abdij gelegen, als ook elders, zowel het opgaande eikenhout als het schaarhout laten afhouwen en in grote menigte laten wegbrengen. Men informeert hoogschout BERGAIGNE hierover om orde op zaken te stellen, want deze onbehoorlijke praktijken zijn tegen het plakkaatvan 12 december 1647.

04-03-1651 Notaris Henrick Leermakers, Oirschot  Inv. 69, Folio 9 Attestatie

Abraham Tempelaers Stadhouder Kempenland

Joorden Stockelmans c.s. verklaren t.i.v. Abraham Tempelaers dat Jan Goossens harde woorden gebruikte tegenover de magistraat, waarop aan Goossens werd gezegd dat hij moest vertrekken. Een en ander i.v.m. enige pachters die ontslagen zouden worden.

01-04-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 142 verso

Rekest van Jan JOOSTEN te ‘sBosch verklaart dat Jan STOCKMANS schoolmeester en koster te ESCH hem van zijn bediening excuseert en Joosten vraagt of hij die plaats misschien mag innemen. Mede op advies van predikant SCHULIUS te ‘sBosch en predikant AELSTIUS predikant te BOXTEL gaat men akkoord met die plaatsing.

18-04-1651 Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot  Inv. 87, Folio 83 Borgtocht

N.N. Tempelaers Rentmeester

Sijmon van den Broeck en Daniel de Hoppenbrouwer stellen zich borg over de goederen van wijlen Adriaen Bacx van Baerlant.

20-05-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 213 verso

Jan Dircx TOL is koster en schoolmeester te AALST die er zich over beklaagt dat de regenten hem geen geschikte woning aanbieden en ook de corporele diensten niet uitbetalen zoals dat vanouds gebruikelijk was. Men stuurt het rekest naar rentmeester TEMPELAIR die men verzoekt orde op zaken te stellen in deze. 

Zie: 1641 Schoolmeesters Personeel

24-05-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 222 verso

Jan DIRCX benoemd tot schoolmeester en koster te AALST die 60 gulden vergoeding vraagt voor het leren aan de arme kinderen aldaar.  Zie: 1641 Schoolmeesters Personeel

01-06-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 237 verso

Reactie van rentmeester TEMPELAIR op het rekest van Willem BOONS gewezen pachter van de PASTORIJTIENDEN van AALST n.a.v. schade aan de veldgewaaen vanwege zware hagelslag.

12-06-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 323

Johannes AELSTIUS predikant te OIRSCHOT inzake zijn huishuur en het verzoek voor een eigen woning.

22-07-1651 Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot  Inv. 28, Folio 48 Pachtovereenkomst

Abraham Tempelaers Rentmeester geestelijke goederen in Kempenland

Niclaes Jacobs, procuratie hebbende van Philips van der Strathen en van Abraham Tempelaers, heeft verpacht enige percelen aan Johan van der Straten.

04-08-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 355 verso

Voorval bij de abdij POSTEL. De rentmr. van de geestelijke goederen in Kempenland de heer TEMPELAIR meldt dat ‘een harchier off halbadier van den Coninck van Spaignen met een deel gewapende supposten knechten ende honden opten 27e july lestleden uyt de Abdije van Postel syn gecomen ende den pachter van ’t landt die de thienden versamelde op een karre op de landerijen van de hoeve der abdije genaemt SPREEUWEL deselve geweldelick hebben affhandich gemaeckt, oock van andere landen d evruchten, sonder de thienden te laten doen ingevoert, hoewel in vorige jaeren de thienden aldaer mede syn verpacht, oock geinnet ende betaelt, voorts dat die van de abdije het hout omtrent de abdije staende, so opgaende boomen als schaerhout, met groote menichten vercoopen als mede de venen, ende die alsoo laten ontgronden ende wechvoeren, versoeckende dat tegensulcke attentaten moghe versien ende daertoe de behulpelicke handt van politicque off militaire persoonen mogen geassumeert worden”.

09-10-165  Oorkonder Raad van Braban  12114   Abdij van Postel, 1138-1797, POSTEL_511_9998_139_00001_106_A.jpg

mandaet vd coninck aen Abraham Tempelaer, rentmeester van haer Hoogh mog. Staten van Hollandt van d’Abdije die hij feiteikijk had in bezit genomen, aanstonds te verlaten ende de heeren daer van te blaeten haer peyselik possessie totdat in de chambre mypartie zal anders geordonneert sijn,

zie: 1651 Abraham Tempelaer in de Abdij van Postel

02-12-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 581

Bericht van rentmeester TEMPELAIR inzake het verzoek van VAN DEN HEUVEL om te HOGE en LAGE MIERDE een nieuwe windmolen te bouwen. Men heeft dat verzoek doorgestuurd naar de rentmeester der geestelijke goederen gestuurd, omdat er molens zijn die onder de goederen vallen zoals bv. die van HOOGELOON.

03-12-1651* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 582

Advies van rentmeester TEMPELAIR van 4 september op een rekest van de classis van Peel- en Kempenland van 22 juli, verklarende dat hij door een slands timmerman het pastorijhuis van LOMMEL heeft laten visiteren. De conclusie is dat reparatie onzinnig is en men stelt voor een nieuw te bouwen voor 2200 gulden. Tempelair kan zich daarin moeilijk vinden, omdat de reparatie van het ‘pastoraelhuys’ te OOSTELBEERS veel gekost heeft en leeg komt te staan omdat die predikant van daar naar Lommel zal gaan. Alle stukken zullen overhandigd worden aan de gecommitteerden van de SG die eerdaags in ‘sBosch komen.

14-05-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 185

Rekest van Josephus VAN RENSEN schoolmeester te HOOGELOON die verklaart met het dorpsbestuur een contract te zijn aangegaan voor een jaar waarbij hem is beloofd een extra tractement t.b.v. het leren der kinderen van 36 gulden. Het eerste half jaar heeft hij ontvangen maar nu weigert men de betaling voort te zetten, omdat in een resolutie van 2 october 1650 zou staan, dat de schoolmeesters geen extraordinaris tractement mogen genieten van de dorpen boven hetgeen hen van het land [SG] wordt gegeven. Hij dient een verzoek in en bepleit dat men de regenten van dit dorp zal ordonneren het contract na te komen. Het rekest wordt doorgestuurd naar rentmeester TEMPELAERS.

18-05-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 193 verso

Reactie op het schrijven van rentmeester TEMPELAIRS over het oprichten van een nieuwe WINDKORENMOLEN omtrent de Vleutstraat bij de Woenselse Heide onder OIRSCHOT. De molen mag daar opgebouwd worden en zal niet nadelig zijn voor anderen. Wel heeft de rentmeester van de domeinen laten weten dat hij in deze graag gehoord wil worden.

19-06-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 249

Rekest van Leonardus AELSTIUS predikant te BERGHEM in verband met een declaratie van 143-16-0 betreffende het transport van zijn meubilair . Hij noet daartoe tevens de acte van zijn beroeping overleggen.

21-06-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 254 verso

Wilhelmus CUMINUS predikant te VELDHOVEN en BLAARTHEM inzake de weigering tot uitbetalingen door rentmeester TEMPELAERS.

 31-06-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 327

Johannes AELSTIUS predikant te OIRSCHOT woont in een huis dat beter gekocht kan worden dan dat men de pastorie laat repareren.

02-09-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 367 [zie ook 399 verso]

Rekest van Ivo PEETERS en consorten te RIETHOVEN die door toedoen van rentmeester TEMPELAIR een deurwaarder op bezoek hebben gehad n.a.v. de oogst van 1651 en het tiendbaar maken ervan.

21-09-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 399 verso

Johannis AELSTIUS predikant te OIRSCHOT inzake zijn huishuur.

07-12-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 494 [zie ook 495 verso]

Reactie op het rekest van AELSTIUS predikant te OIRSCHOT in verband met óf de aankoop van het huis waar de predikant in woont óf het voor lange tijd te huren. De predikant bepleit te koop te sluiten voor 2660 gulden.

16-12-1652* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 194 toegangsnummer 178 folio 505 verso

Bericht van rentmeester TEMPELAIRS van 28 november als reactie op het rekest van Johannes HEIJMANS van 25 september, alsmede een schriftelijke getuigenis van Joahnnes ALSTOPHIUS predikant te WAALRE en VALKENSWAARD. De suppliant neemt de diensten te DOMMELEN ooit waar van Johan Heijmans de Jonge.

16.5.1653 R1926 16.5.1653 f 139 Reijnerus TEMPELAER, advocaet, curator over

Catharina LINTDORP, onmondige dochter van wijlen Mauritius LINTDORP, secretaris van Oirle CA, gehuwd met Margriet Antonie TEMPELAER Erfdeling van de nalatenschap van Anthonie van SOMMEREN, ritmeester te paard van de Generale Staten, waarin Margriet Anthoni van SOMMEREN gehuwd met Mauritius LINTDORP en hun dochter Catharina de helft toekomt. De nalatenschap wordt onverdeeld beheerd door capiteijn WIJLDE.

07-06-1653* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 195 dienstjaar 1653  toegangsnummer 178 folio 321 [zie ook folio 324]

Rekest van Johannes AELSTIUS predikant te OIRSCHOT verklarende dat hij nog een jaar huishuur moet ontvangen over 1652 ter waarde van 61-0-0 en nog een onkostenpost van 7-10-0 = 68-10-0. Ook declareert hij 36-7-0 aan onkosten omdat hij met een ouderling uit Eindhoven op de Gelderse Synode is geweest. Voor de ouderling 37-10-0.

02-10-1653 Notaris Johan van den Kerckhoff, OirschotInv. 89, Folio 38 Attestatie

N.N. Tempelaers Stadhouder

Aert Janssen Sijkens legt een verklaring af t.i.v. Philips Janssen Stans, inzake vervoer van de requirant naar de gevangenis in Den Bosch.

30 10 1653  1)Someren ORA96,f.135v

Meeus en Sijmon Hermans wnd te Poortugael, knd. w. Herman Meeus en Jenneke Sijmon Jan Templer hebben verkocht Jan Juliaen Joppen het versterf aangekomen van Grietje Reijnders, genaemd Grietje Bitters hun grootmoeder en van w. Sijmon Jan Tempelaer haer eerste man.

11-11-1653* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 195 dienstjaar 1653  toegangsnummer 178 folio 632

Rekest van Claes Jacobs CASIUS schoolmeester en koster te EERSEL die problemen heeft met rentmester TEMPELAIR die moeilijk doet over zijn tractement ‘op pretext dat hij van t’classis van Kempelandt ende Peellandt geaccuseert soude sijn van insolentien soo tegen het H. Ministerium als tegen de den predicant ende de regeringe aldaer gepleecht waer van hij suppliant hem excuseert’. Hij verzoekt dat men de rentmeester gelast hem zijn tractement uit te betalen.

30-01-1654 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot Inv. 110, Folio 3 Attestatie

Abraham Tempelaers Rentmeester Geestelijke goederen Woonplaats:Eindhoven

Jan Gijsberts van Engelant en Jan Jansen Roelants verklaren t.i.v. Richard de Leeuw, dat zij van Abraham Tempelaers hebben vernomen, dat genoemde Tempelaers geen order heeft gehad om chijnsen t.b.v. St. Joris Gasthuis.

12-02-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 85

Rentmeester TEMPELAIR antwoordt vanuit Eindhoven op een rekest van schout VAN DER DUSSEN aangaande het pastoorshuis te VESSEM wat beschreven wordt als ‘een gemeen huysmans wooninge van cleijn gemack ende van slechte reparatie’ en dat hij sinds 1649 heeft verhuurd met alle aangehorigheden voor 26 gulden per jaar aan de regenten van het dorp, die daarin de schoolmeester-koster-voorlezer in laten wonen.

21-05-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 249 verso

Bericht van rentmeester TEMPELAIR van 4 mei op het rekest van Jan Dirck TOL schoolmeester te AALST en het appointement daarop gesteld op 24 mei 1651 waarbij wordt goedgekeurd de regenten van Aalst nogmaals te ordonneren op basis van de appointementen van 9 augustus 1650 en 20 mei 1651 hem een geschikte woning aan te bieden om er school in te kunnen houden.

29-05-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 258

Advies van rentmeester TEMPELAIR inzake het rekest van Johannes GREVESTEIJN predikant te EERSEL van 7 november 1653. De twee jaren huishuur zullen hem niet worden gekort.

03-08-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 359

Brief van rentmeester TEMPELAIR in Kempenland van de 27e juli waarin hij breedvoerig ingaat op de sommatie en executies van ontvanger SCHASSERT, die voornemens is te procederen tegen de molenaars van de windkorenmolens zowel in BERGEIJK als in LOMMEL, behorende aan de abdij van Postel. Discussiepunt is het restant van het MUDDEGELD sinds 1629.

25-09-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 448

Bericht van rentmeester TEMPELAIR betreffende de molenaars te BERGEIJK en LOMMEL verklarende dat de molens in kwestie behoren aan de abdij van Postel en dat de huidige molenaars die molens vanaf 1629 in huur hebben gehad tot op heden. Zij hebben de huur of de jaarlijksepachtpenning aan de abt van Postel betaald tot 1648 en zijn daar verder geen penningen meer aan schuldig. In de pacht is de betaling van het MUDGELD hen niet ten laste gelegd behalve dat de molenaars van jaar tot jaar datgene hebben betaald waarop ze in de dorpslasten zijn getaxeerd geweest. De molenaars zijn van mening dat men ze t.a.v. dat mudgeld ongemoeid gelaten moeten worden

04-12-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 548 verso

Bericht van rentmeester Tempelair dat de kanunniken van het kapittel van Hilvarenbeek twee derde deel van de grote en smallen TIENDEN van het dorp LOMMEL onder Kempenland en dat zij daarom verplicht zijn de kerk aldaar te repareren en te onderhouden gelijk ze dat voorheen ook hebben gedaan. Ze blijven nu echter in gebreke en laten de kerk zeer desolaat liggen en vervallen, niettegenstaande ze er wel toe gemaand zijn. De rentmeester wil graag nadere orders vande Raad om te weten óf de tienden in arrest zullen mogen blijven tot de reparatie ten hunnen laste ‘wel ende loffelyck’ is uitgevoerd. De Raad besluit dat hij de tienden in arrest kan houden totdat de KERK van Lommel behoorlijk zal zijn gerepareerd, mits hij daarvan het kapittel in kennis stelt. Mochten ze niet akkoord gaan dan kunnen ze dit zo spoedig mogelijk schriftelijk laten weten.

 09-12-1654* RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 556

Declaratie van Johannes AELSTIUS predikant te OISCHOT van onkosten t.g.v. zijn deelname aan de Gelderse Synode.

22-12-1654*

RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummers 196 dienstjaar 1654  toegangsnummer 178 folio 580

Rapport inzake het proces dat nog onbeslist is tussen Jacob GERRITSE en consorten pachters van de tienden te WESTERHOVEN en Peter BALENUS oud pastoor van BERGEIJK. Alvorens over te gaan tot een sententie worden alle stukken doorgestuurd naar rentmeester Tempelair die van deze zaak alle kennis heeft om te dienen als bericht en advies.

1655  Raad van Brabant, 1586 – 1811    788 .1085

Abraham Tempelaars, rentmeester geestelijke goederen in kwartier Kempenland, contra abten van Sint-Jacob in Luik, Tongerloo en Postel: onderhoud kerk in Bergeyk  Buiten kempenland

21-06-1655  ARCHIEF: BEURZENSTICHTINGEN TOEGANGSNUMMER: 220  Inventarisnr: 440, Negatiefnr: 56-D2-11

Akte van overdracht, verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Hendrik Ruysch, secretaris ‘s-Hertogenbosch, namens Catharina, dochter Adriaan Hendriks Rijsburch, weduwe Johan van de Wien, in leven oud-schepen Breda, aan Laurens van Kessel, secretaris ‘s-Hertogenbosch, namens Florentius Schuyl, voor fundatie Nicolaas van Houten, van jaarlijkse erfcijns van 15 carolusgulden uit per ceel land in Dieten “Groot Voorssent”, met retroactum ( = ouder bewijsstuk) van 1655

Reinier Tempelaar schepen,

Zegelaar

Tempelaar, mr. Reinier1654, 1661, 1669, 1673 aanvangsjaar van de ambtstermijn der schepenen, die één kalenderjaar omvat beginnende per 1 oktober (Bamis). Bij overlijden of vervanging van een overledene wordt de ambtstermijn slechts gedeeltelijk vervuld, aangeduid met “ged.” achter het jaartal.

15-01-1656 Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 92, Folio 8 Attestatie

N.N. Tempelaers Advocaat: Niclaes Santegoets verklaart t.i.v. de gecommitteerden en achtmannen verscheidene kwitanties van de arbiters en advocaten te hebben ontvangen, welke ten laste komen van de schepenen en welke zijn verzilverd

15-01-1656 Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 92, Folio 11 Attestatie

N.N. Tempelaers Stadhouder: Jan Peters van Boxtel c.s. verklaren t.i.v. Cornelis Eeckerschot, dat Cornelis aan de cipier van de gevangenpoort en aan de griffier de teerkosten etc. heeft betaald voor de laatste twee attestanten in de tijd dat zij gevangen zaten.

19-02-1657 Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot Inv. 34, Folio 17 Verso Huurovereenkomst

Abraham Tempelaers Rentmeester:  Niclaes Jacobs verhuurt als lasthebber van Philips van de Straten en Abraham Tempelaers, een hoeve met toebehoren, gelegen te Woensel, aan Henrick Lenart Boelarts.

1658 Dorpsbestuur Sint-Oedenrode, (1232) 1315-1811

Akte van rechtsgeleerd advies van Regnerus Tempelaer en J. Verster te ‘s-Hertogenbosch inzake het meningsverschil tussen het dorpsbestuur en een aantal inwoners van Sint- Oedenrode betreffende het collecteren van de verpondingen

29-07-1658 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 18, Folio 22 Verso Transport

Jan Hanrick Tempelaers

Overdracht door Ariaen Hanrick Coolen aan Jan Hanrick Tempelaers van zijn aandeel in de nalatenschap van Dirck Hanrick Colen.

29-07-1658 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 18, Folio 23 Verso Transport

Jan Hanrick Tempelaers

Overdracht door Jan Hanrick Tempelaers aan Ariaen Hanrick Colen van een deel van de weide onder Breugel. Ligging: Broek

29-07-1658 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 18, Folio 23 Verso Transport

Jan Tempelaers

Overdracht door Jan Tempelaers aan Ariaen Colen van een deel van een belening.

29-07-1658 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 18, Folio 23 Verso Transport

Jan Hanrick Tempelaers

Overdracht door Jan Hanrick Tempelaers aan Ariaen Hanrick Colen van een deel van een obligatie.

29-07-1658 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 18, Folio 23 Verso Schuldbekentenis

JanHanrick Tempelaers

Verklaring van Jan Hanrick Tempelaers aan Ariaen Hanrick Colen een bedrag schuldig te zijn.

28-04-1659 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle.Inv. 122, Folio 28 Attestatie

Cornelis Tempelaers Getuige Woonplaats: Oerle

Wouter Schooffs en Jacob Peeters verklaren t.i.v. Cornelis Wouters, dat genoemde Wouters de dorpslasten, welke op zijn erffenisse rusten altijd zijn betaald in Veldhoven, alwaar zijn bezit is gelegen.

02-07-1659 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle  Inv. 122, Folio 77 Attestatie

Cornelis Tempelaers Getuige

Marijke, weduwe van Wouter Matheussen verklaart t.i.v. de heer Pieck, rentmeester, dat zij is beboet door Wouter Schooffs wegens het niet aanlijnen van haar honden en dat haar zoon Peter de boete heeft betaald.

20-07-1659 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle.Inv. 122, Folio 67

Corn. Tempelaer Getuige

Gerit Anthonis verklaart dat zijn vrouw Heijlken Gerit tijdens zijn afwezigheid aan Jan de Portier en Engel een koe heeft verkocht voor 19 gulden in presentie van 2 getuigen en zich wil adresseren tot de kopers om tot betaling van het bedrag te komen.

01-11-1659  folio 546

Deliberatie op een brief van rentmeester TEMPELAER met nog twee advocaten van 22 october betreffende de archieven van het KAPITTEL van OIRSCHOT. Besloten wordt te schrijven aan hoogschout BERGAIGNE dat hij ‘met communicatie van den voorn. rentmeester Tempelaer alle de canonicken vant capittel tot Oirschot die in leven zijn, ende soodanige ministers die acces gehadt hebben tot hare archiven, sal beschrijven tegen seeckeren bequamen daghe om aldaer in het capittel te verschijnen ende sal hij sich neffens den voorn. Tempelaer op dien dagh oock aldaer laten vinden ende haer met eede hooft voor hooft doen verclaren, dat sij generhande boecken, registers of andere papieren in haren macht hebbende of wetende waer die sijn, binnen den tijt van veertien dagen effective in het capittel sullen inbrengen of doen inbrengen, op pene van provisionelijck te sijn versteken van haere beneficien ende tot naerder dispositie van haer Ed: Mo: . Ende als de voors. registers, boecken ende andere papieren behoorlijck als vooren sijn gefurneert sal daer van gemaeckt worden eenen behoorlijcken staet ende inventaris onder de directie van de opgemelten rentmr. Tempelaer ten overstaen van imant van de voors. canonicken bij haer selfs daertoe te committeren, alles tot coste vant selve capittel ende sal copie hier van gezonden worden aen den voorn. Tempelaer om te strecken tot sijne narichtinge’

23-01-1660 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle, Inv. 123, Folio 1 Huurovereenkomst, Cornelis Tempelaer Woonplaats: Oerle, Anneken, weduwe van Marten Hendricx, verklaart verhuurd te hebben aan Gerit Paulen een huis c.a, gelegen op de Vludt onder Oerle, voor de tijd van 10 jaar en een huur van 30 gulden etc.

23-01-1660 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle.Inv. 123, Folio 4 Corn. Tempelaer Getuige, Gerit Pawelsen (Paullen) verklaart verhuurd te hebben aan Gerit Anthonissen een huis, hof etc. gelegen in Toterfout (Oerle) voor de tijd van 10 jaren en een huur van 27 gulden

21-02-1660 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle, Inv. 123, Folio 8  Huurovereenkomst, Cornelis Tempelaer Getuige Woonplaats: Oerle , verklaren verhuurd te hebben aan Wilhelm Aerts een huis, hof en aangelag, voor de tijd van 6 jaren en een huur van 30 gulden met de verdere voorwaarden.

10-03-1160 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle. Inv. 123, Folio 10 Schuldbekentenis. N.N. Tempelaer Getuige Thomas Luicassen verklaart schuldig te zijn aan Gerit Jansen een som van 30 gulden, waarvoor hij als borg heeft gegeven 4 schapen.

25-05-1660 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle.Inv. 123, Folio 27, Cornelis Tempelaer Getuige. Op verzoek van Jacob Cornelissen verstrekt de notaris een certificaat om 35 ooischapen en 8 hamelschapen, die verzoeken heeft gekocht in Oirschot en Wintelre, onverhinderd te vervoeren naar Waalwijk en Gorinchem.

29-05-1660 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 116, Folio 61 Attestatie. Abraham Tempelaers Rentmeester Geestelijke goederen kwartier Kempenland. Aert Daniels de Roij en Peeter Gijsberts van den Dooren verklaren t.i.v. Aert Daniels dije Hoppenbrouwer. dat hij geboren is in Oirschot en altijd hier heeft gewoond, met onderbreking van de tijd dat hij heeft gestudeerd buiten Oirschot.

18-10-1660 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot     De notaris resideert in Oerle.Inv. 123, Folio 46. Corn. Tempelaer Getuige. Op verzoek van Hendrick Marcelis is de notaris bij de vader van Hendrick geweest om toestemming te vragen voor het huwelijk van Hendrick met Gertruijt Anthonisse te Wijck: De toestemming is verleend.

04-04-1661 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 117, Folio 19 Attestatie. Abraham Tempelaers Rentmeester geestelijke goederen. Richard de Leeuw verklaart t.i.v. Abraham Tempelaer, dat hij van mei 1602 beneficiant is geweest van de beneficie van St. Joris Gasthuis en tot de orde (1648) het inkomen heeft genoten daaruit en daarna het tweederde deel.

12-10-1661 Akte van verkoop, verleden voor Reijnier Tempelaer en Nicolaas de Lobel, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Agnes Buijs, weduwe Henricus van Schijndel, aan Joost Martens van Vechel van cijns uit huis in Vughterstraat met uitgang in Postelstraat aldaar

11-01-166 2 R 1617 f 163v GA Den Bosch Henrick van BERNAGIE, hoog- en laagschout van ‘s-Hertogenbosch, weduwnaar van Robertina van VLADERACKEN, zijn tweede huisvrouw, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tegenover de Craen “in den cleijnen gulden Beer”, tussen het pand van Wouter van ACHELEN, apotheker en zijn zuster Anna, “de groote Gulden Beer” – boomwaarts en “de blauwe Plaets” van Peter COTEL – vismarktwaarts, welke chijns Hendrick voorsz gekocht heeft van Abraham TEMPELAER op 24.5.1639, aan Christiaen HUIJGERS, drossaert van Cranendonck.

23-04-1662 Akte van verlening, verleden voor Reinier Tempelaer en Nicolaas de Lobel, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Dierk, zoon wijlen Hendrik Dierkszn, in Helvoirt, als man Henrikske, dochter Adriaan Berckelmans, aan Cornelis Jacobszn van Vechel van grondrente uit boerderij in Helvoirt “Aan de Gesel” naast erf van Adriaan Willemszn enerzijds en erf van Dierk Reijnders van Rosmaer, poorter van ‘s-Hertogenbosch, anderzijds

08-06-1662 folio 230 verso Rekest van Erasmus VAN GREVENBROECK Heer van MIERLO, verklarende dat ‘heeft geconsereert op Cornelis wettigh soon van Reijnier TEMPELAER alsulcke beneficie castrael wesende annex aen de CAPELLE op den CASTEELE van Mierlo voors. versouckende daer op de approbatie van heur Ed: Mo:’. Het rekest wordt overhandigd aan de tresaurier generaal [zie ook: folio 234].

28-08-1662 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 118, Folio 91 Attestatie. Abraham Tempelaers Rentmeester Geestelijke goederen. De ingezetenen verklaren na voorgaande voorlezing van het register van inkomsten van de parochiekerk te Best door Abraham Tempelaers, dat zij voor een pacht tweemaal aan de genoemde rentmeester betaalden.

28-08-1662 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 118, Folio 92 Attestatie. Abraham Tempelaers Rentmeester geestelijke goederen. Jan Janssen Scheijntgens c.s. verklaren ter instantie van de gelders aan de kerk, dat zij niet bekend zijn in het registers van de inkomsten van de kerk van Best.

28-08-1662 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 118, Folio 93 Attestatie. Abraham Tempelaers Rentmeester geestelijke goederen. Jan Janssen Scheijntgens c.s, oud-kerkmeester te Best, verklaren, dat het register van de inkomsten, voor de kerk is gevisiteerd en in orde is bevonden en in orde is bevonden en dat de namen in dat register hun wel bekend zijn.

01-06-1663 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot Inv. 119, Folio 94 Inventaris. N.N. Tempelaers Rentmeester. Inventaris van charters, papieren en munimenten van Joordaen Stockelmans.

19-10-1063 Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot Inv. 74-78, Folio 458. Abraham Tempelaer Rentmeester Oud president goederen(Geestelijke) Antonij Tempelaer Oud president Eindhoven Getuige. Op het verzoek van Aldegonda van Gruijthuijsen en Henrick Gilles om inzage te hebben van brieven en schriften van het benefici St. Barbara, is de notaris naar Daniel de Hoppenbrouwer gegaan, alwaar de rentmr. Tempelaer de comme had geopend.

1664 Toegangsnummer: 277 Archieftitel: Heerlijkheid Mierlo, 1386 – 1851 64   Akte van opdracht van Raad van State voor deurwaarder tot verbod aan A. Tempelaars om Heer van Mierlo lastig te vallen over losbaarheid heerlijkheid, gelijktijdige kopie

00-01-1664 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot  Inv. 120, Folio 1N.N. Tempelaer Rentmeester Inventaris van Schuldboeken, charters, papieren etc. bevindende in het sterfhuis van wijlen Henrick Meijs.

31-01-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 Memorie van rentmeester TEMPELAER die men heeft gelast een overzicht te maken van renten en pachthoeven van vóór 1648.

08-02-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 Onderzoeksrapport van een memorie van Arnoldt TEMPELAER advocaat aan het Hof van Holland verklarende dat hij een partij verduisterde goederen zal aanbrengen, maar daarvoor wel de nodige kosten heeft moeten aanwenden. Hierover ontstaat discussie of een zoon de rol van zijn vader kan overnemen en kan declareren.

18-02-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 91, 18 februari 1664 Rekest van verschillende particuliere ingezetenen van STEENSEL betreffende hun geestelijke renten of pachten aan of de KERK of de PASTORIE van Steensel en een actie vanb rentmeester TEMPELAER.

26-02-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 108 Regeerders en ingezetenen van EERSEL DUIZEL en STEENSEL over geestelijke pachten en renten die rentmeester TEMPELAER van hen gevorderd zou hebben, waarvan zij menen dat ze die niet schuldig zijn en dat die per abuis tweemaal op het quohier of register staan ingeschreven. Hierover ontstaat discussie.26 februari 1664

28-02-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 110 28 februari 1664 Regeerders van REUSEL in conflict met rentmeester TEMPELAER over betaling van een som van 13-12-0 die ze niet schuldig zijn en nooit hebben hoeven betalen. Ze verzoeken hiervan ontslagen te mogen worden

06-03-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178  Bericht van rentmeester TEMPELAER op het rekest van Aldegonda VAN GRUIJTHUIJSEN weduwe van wijlen Antony VAN HOVEN en mr. Hendrick GILLIS apotheker te Eindhoven. In het bericht staat dat men kanunnik Simon VAN DEN BROECK zal houden aan het overleveren van de doos met papieren, die bewaard zal worden naast andere stukken van het kapittel.

18-03-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 132 verso, 18 maart 1664 Gedeputeerden van de Raad hebben gesproken met advocaar Arnold TEMPELAER en daarop is besloten te schrijven aan Erasmus VAN GREVENBROECK Heer van MIERLO dat hij aan de Raad moet leveren binnen 4 weken de titels en bescheiden , op basis waarvan zijn voorouders van Grevenbroeck het slot, de molen, landerijen en beemden, bossen, 2 hoeven en de molen watermolen van COLL hebben bezeten door de Hertog van Brabant aan de van Grevenbroecks te leen gegeven [zie ook: folio 185 verso, 186 verso, 207 verso].

30-04-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 211,30 april 1664 Memorie van Guillaume VAN CAMPEN verklarende dat door Bastiaen VAN DER BENT bode van rentmeester TEMPELAER een rentebrief is overhandigd van ca. 24 gulden schuldig aan het H. KRUIS-altaar in de kerk van OIRSCHOT.

27-05-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178 folio 279 verso 27 mei 1664 Rekest van Jan, Joost en Adriaen HOEFNAGELS zonen van Goort Wouters HOEFNAGELS te SOMEREN i.v.m. onkosten van een timmarage van het huis van zijn vader met medeweten van rentmeester TEMPELAER [zie ook: folio 583 verso].

12-06-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178,folio 329, 12 juni 1664 Onderzoeksrapport van de missive van rentmeester TEMPELAER van 21 mei waarin deze adviseert, nu de gewezen kanunnik van het KAPITTEL van OIRSCHOT te weten Hendrick VAN WINTELROIJ is overleden, dat de toerbeurt voor de collatie nu bij de staat ligt; ook is overleden de gewezen kanunnik van het KAPITTEL van EINDHOVEN te weten Anthonius COOLEN. Hij wil een lijst met naam en toenaam van de kanunniken die nog in leven zijn en waar die wonen. Hierna volgt een resolutie van de SG over deze kwestie nl. het recht van collatie betreffende de kapittels van Oirschot, Eindhoven en Hilvarenbeek.

30-07-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 432, 30 juli 1664 Bericht dat in naam van de Ed: Mo: betaald zal worden een derde part van de verpondingen van de KAPITTELTIENDEN van Oirschot gelegen te VESSEM en WINTELRE nadat de deken en de kanunniken hun rekening hebben gesloten met rentmeester TEMPELAER over genoemde tienden.

08-10-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 514, 8 october 1664 Verzoek van Casparus DUIJTS predikant te HOOGELOON en VESSEM over de betaling door rentmeester TEMPELAER van de pomp, put en gootsteen à 90 gulden en 7 stuivers in plaats van 60 gulden voor zijn pastorie.

03-11-1664 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672  inventarisnummers 190-216 toegangsnummer 178, folio 547 verso 3 november 1664 Onderzoeksrapport n.a.v. een missive van rentmeester TEMPELAER i.v.m. de nodige reparaties aan KERKEN in KEMPENLAND en een schrijven voor de verantwoordelijken voor die reparaties  nl. resp. de abt van Sint Jacob te Luik en de abt van Tongerloo.

06-11-1664 Notaris Johan van Oeckell, Oirschot Inv. 120, Folio 99. N.N. Tempelaer. Jan Janssen Scheijntgens de oude verklaart t.i.v. Meriken, weduwe van Henrick Janssen van den Donck, dat zij uit een thiende in Best 8 lopen rogge of koren per jaar aan de kerk moet leveren.

22-07-1665 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummer 207 dienstjaar 1665 folio 681 verso, 22 juli 1665. Regeerders en predikant van ZEELST zullen voortaan continueren in de ontvangst van de kleine kerkrenten ter somme van 2-17-0 bestemd ad fabricam en dat rentmeester TEMPELAER de gilden van dien met rust moet laten en zich niet moet aanmatigen dat hij de ontvangst mag innen.

01-08-1665 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummer 207 dienstjaar 1665 folio 731, 1 augustus 1665 Rekest van Willem Hendrick Hendricks GILENUS en Gerard VAN HOOGERLINDEN kassiers van de kas van de schoolmeestersweduwen onder het kwartier van Oisterwijk [ik denk dat dit Kempenland moet zijn of anders renmeester Bocholt] met verzoek rentmeester TEMPELAER zich punctueel houdt aan het appointement van 3 oktober 1664 en ook de onwillige schoolmeesters gelast zich aan de observantie van de regels te houden en het reglement van 22 november 1659 na te komen

25-08-1665 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot De notaris resideert in Oerle. Inv. 128, Folio 48 Abraham Tempelaer Rentmeester Geestelijke goederen De Raad van State der Verenigde Nederlanden te ’s Gravenhage heeft Johannes van Vlodrop benoemd tot schoolmeester en koster te Wintelre in de plaats van Tobias Verbraken per 24-8-1665 tegen een salaris van 200 ponden van XL grooten per pond per jaar.

07-10-1665 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot De notaris resideert in Oerle.Inv. 79-81, Folio 151 Abraham Tempelaer De notaris verklaart in Den Bosch te zijn geweest om de rekeningen van van Doesborch te overleggen. Daar bleek bij nader inzien drie rekeningen te ontbreken, waarop de vergadering is verdaagd tot 5 oktober aanstaande.

03-10-1665 Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot  Inv. 79-81, Folio 172 Procuratie N.N. Tempelaer Otto H. van Doesborch machtigt zijn vrouw Suzanne Bruijnis om te compareren voor de heren Schuijl van Walhoven c.s. om daar met de erfgenamen wijlen deken van der Sterren de rekeningen betreffende het beneficie van Barbara sec. fundatie te liquideren.

19-10-1665 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummer 207 dienstjaar 1665 folio 1193, 19 october 1665 Missive van rentmeester TEMPELAER op het rekest van Jan HESSELMANS uit BERGEIJK pachter van de tienden, die om remissie heeft verzocht.

26-10-1665 Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot  Inv. 79-81, Folio 155 N.N. Tempelaer De notaris protesteert namens Otto van Doesborch tegenover van Nahuijs en van Kerckoerle inzake het te laat liquideren van het Beneficie Secundum fundations; Otto van Doesborch had tijdig de rekeningen aan de gecommitteerden laten zien.

17-12-1665 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672 inventarisnummer 207 dienstjaar 1665 folio 1618 verso, 17 december 1665 Rekest van Adriaen VAN ACHTER rector van het beneficie van Brigitta en Willibrordus te OIRSCHOT met klachten over Otto VAN DOESBURGH. Rentmeester TEMPELAER wordt geauthoriseerd schaarhout behorende aan dit beneficie publiek te verkopen, waarvan een derde part toebehoort aan het land.

22-01-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216, Rapport van de heer VAN LOCHTEREN op de rescriptie van Casparus DUIJTS predikant te VESSEM in het kwartier Kempenland i.v.m. het herstel van de geleden schade op 4 november 1665 door enige soldaten die gezegd hebben dienst te doen voor de Bisschop van Munster. De regenten van Vessem wordt opgedragen aanwezig te zijn om samen met rentmeester TEMPELAER die te taxeren en hem vervolgens om te slaan over de ingezetenen

24-02-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216, Missive van rentmeester Abraham TEMPELAER als advies op het rekest van Adriaen SPOORDONCK pachter van een pachthoeve onder BLADEL inzake een declaratie van 368-13-0.

29-03-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216, Missive van rentmeester TEMPELAER als advies op het rekest van Adriaen SCHUTS en Aert SNOECK schepenen der vrijheid van OERLE betreffende een stuk van haar gemeynt genaamd ‘de Meijr’. Er mag geen verkoop plaats vinden.

31-05-1666 folio 710 De uitvinding van Anthony TEMPELAER betreft penningen die bij de respectieve kwartieren van de meierij voorheen zijn betaald en gefourneerd ten behoeve van de fortificaties van de stad ’s-Hertogenbosch. Men verzoekt de heren die op de verpachting in de meierij komen zich hierover nader te informeren en er over te rapporteren.

21-07-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216 foli0 884Rekest van Abraham TEMPELAER rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier Kempenland die verzoekt dat de Raad de administratie van het KAPITTEL van OIRSCHOT weer als voorheen toevoegt aan de administratie binnen het kwartier Kempenland zoals dat ook met het KAPITTEL van SINT OEDENRODE is gebeurd. Hem wordt opgedragen de SG te laten hoe groot het derde deel van het inkomen is en hoe het afzonderlijk geadministreerd zou kunnen worden.

26-07-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 903 verso Missive van rentmeester TEMPELAER met een kopie van een sauvegarde verleend door markies castel RODRIGO op 12 november op vertoog en verzoek van de Staten van land en hertogdom van Brabant betreffende de dorpen BLADEL en REUSEL verklarende dat de Koning van Spanje deze dorpen en haar inwoners nog steeds als zijn onderzaten beschouwt. Hoogschout BERGAIGNE en rentmeester PIECK worden gelast deze zaak nauwkeurig te onderzoeken en te bezien of de staat hiervan geen nadeel ondervindt.

17-08-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 972 Missive van rentmeester TEMPELAER en secretaris VERSTER als advies dienende op het rekest van de regeerders en ingezetenen van VESSEM inzake de plundering bij dominee AELSTIUS waarvan de schade door de ingezetenen vergoed zal moeten worden.

27-08-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 1009 verso Rekest van de officieren, schepenen en borgemeesters van DRUNEN betreffende de jaarlijkse schouw over de straten, wegen, stegen en waterlopen. Besloten wordt dat predikant dominee PIJPARDUS predikant te Drunen en Nieuwcuijk de genoemde schouw ten laste van de pastoriewoning staande voortaan zal waarnemen en uitvoeren en dat de onkosten van dien door rentmeester TEMPELAER gerestitueerd zullen worden.

24-09-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 1092 Missive van rentmeester TEMPELAER op het rekest van Heylwich VAN DER STERRE cum suis erfgenamen van wijlen Guilhelmus VAN DER STERRE in zijn leven beneficiaat te OIRSCHOT.

13-10-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 1135 Onderzoeksrapport van het rekest van Bernardus WATERBEECQ predikant te EERSEL en DUIZEL om restitutie van geleden schade. Kwartierschout Mathijs SWEER[T]S en rentmeester Abraham TEMPELAER wordt opgedragen dit te regelen.

29-10-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 1195 Advies van rentmeester TEMPELAER op het rekest van Christiaen VAN EIJCK, Cornelis VAN EIJCK Heer van Gagelbosch en Hendrick Charles DE BOUSSELE. Men vindt dat zij als tiendheffers dienen bij te dragen in de reparatie van de KERK van BLAARTHEM

23-11-1666 RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummers 190-216folio 1249 verso Missive van rentmeester TEMPELAER n.a.v. het rekest van Nicolaes VAN VLODORPH rector in de vrijheid OIRSCHOT die verzocht heeft een nieuwe kamer en kelder te mogen hebben in zijn huis. De aanvraag wordt overhandigd aan de heren die op de verpachting in de meierij komen.

28-07-1667 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot De notaris resideert in Oerle  Inv. 129, Folio 48 Procuratie Reijnier Tempelaer Advocaat Den Bosch Baltasaar van Gijsbergen machtigt Reijnier Tempelaer, advocaat, om in zijn plaats te ageren bij N. Vos van Havesaet vanwege geleverde wijnen.

Van juli 1667 tot 08-07-1671 geen stukken??

08-07-1671 Notaris Nicolaus van Vlodroph, Oirschot De notaris resideert in Oerle Inv. 132, Folio 56 Abraham Tempelaer Adriaen Jan Marseles en zijn zusters verklaren schuldig te zijn aan Maria Cornelis van Aecken een som van 100 gulden.

02-02-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673 folio 32 verso – donderdag 2 februari 1673 Missive van ontvanger Tempelaer n.a.v. een rekest van Adriaen Spoorman pachter van de tienden van het dorp Reusel met een verzoek om slechts 1/3 part te betalen van de pacht der voornoemde tienden. Men vindt dat niet op dit verzoek moet worden ingegaan.

27-02-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673folio 61 verso – maandag 27 februari 1673 Rekest van Reijnier van Driel pachter van de tienden in het dorp Someren die om remissie heeft verzocht. Men zal het rekest overhandigen aan rentmeester Tempelaer.

06-03-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673 folio 71 – maandag 6 maart 1673 Missive van rentmeester Tempelaer n.a.v. een rekest van Jan Jaspers die om remissie heeft verzocht. Men gaat niet op dit verzoek in

13-03-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 83 – maandag 13 maart 1673 Missive van rentmeester Tempelaer op een rekest van Sijmon van Hoeck, Aert Jan Decker, en verdere pachters van de ’s landhoeve gekomen van de abdij van Postel en ook het rekest van Reijnier van Driel pachter van de tienden te Someren die om remissie hebben verzocht.

15-05-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 174 verso – maandag 15 mei 1673 Missive van rentmeester Tempelaer n.a.v. een rekest van de hoevenaars van de Postelse hoeven gelegen te Casteren.

25-07-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 262 verso –  dinsdag 25 juli 1673 Missive van Tempelaer rentmeester over het kwartier Kempenland met een bijlage nl. een lijst van aangeschreven dorpen in dat kwartier.

18-08-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 299 verso – vrijdag 18 augustus 1673 Missive van rentmeester Tempelaer en van rentmeester Donder en van pachter Arnoldus van Dockum.

28-11-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 438 – dinsdag 28 november 1673 Drie missiven van rentmeester Tempelaer n.a.v. een rekest van Dirck op Morsel cum suis gebruikers van de pachthoeven en watermolen van Stipdonk [onder Lierop], Simon van Herck pachter van ’s landshoeve gekomen van de abdij van Postel en Jan Gijsberts van den Ree…..pachter van de tienden te Lierop.

11-12-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 463 – maandag 11 december 1673 Missive van rentmeester Tempelaer n.a.v. een rekest van Nicolaes à Vlodorp rector van de Latijnse School te Oirschot. Van de suppliant wordt verwacht dat hij jaarlijks 12 gulden huur betaalt en dat hij vervolgens het huis in goede staat en reparatie moet houden buiten het gemene land om.

19-12-1673 RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 toegangsnummer 178, inventarisnummer 217 dienstjaar 1673, folio 472 – dinsdag 19 december 1673 Missive van rentmeester Tempelaer n.a.v. een rekest van Reijnier van Driel en Jan Pieters en consorten pachters van de tienden te Someren.

30-03-1674 ARCHIEF: COLLECTIE PROVINCIAAL GENOOTSCHAP TOEGANGSNUMMER: 221 Inventarisnr: 1120, Negatiefnr: 30-J3-16. Akte van verkoop, verleden voor Jacob Syvert van Syburch en Reinder Tempelaer, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Aart van Geffen als man Anneke, dochter wijlen Jacob de Bruyn, voor zichzelf en als gemachtigde van Cornelis de Bruyn en Hillegonda van Roermont; Igrom van Roermond, zoon wijlen Reinder Igromszn van Roermond en Alegonda, dochter voornoemde Jacob de Bruyn; genoemde Igrom en Herbert Ancems van Herpen, als voogden over 2 minderjarige kinderen Reinder en Alegonda voornoemd, en Peter Laersmans als man Anna van Roermond, dochter van dezelfde, allen erfgenamen meergenoemde Jacob de Bruyn, aan Henrik Matheuszn van Bilsen van huis met middelhuis, tuin, bleekveld, achterhuis, 8 looikuipen en 2 kalkkuipen “De Keizerskroon”, in ‘s-Hertogenbosch aan Vughterdijk tussen beide poorten bij Sint-Corneliskapel tegenover “De Valk” en zich uitstrekkende vanaf genoemde straat tot aan het water, welk huis Jan Joachim Marcelissen, schoonvader meergenoemde Jacob de Bruyn, op 11 juni 1591 gekocht had van Peter Jan Peterszn de Weyer, hebbende Anthonie van Witvelt, stadhouder stad en meierij van Vilvoorde, als man Catharina de Bruyn Jacobsdr, haar part aan voornoemde verkopers verkocht Reinier Tempelaar schepen PLAATS INSTELLING: s-Hertogenbosch Zegelaar

1675 Kapittel van Oirschot, 1261 – 1811 no 69 Verzoekschrift over beslag, dat erfgenamen ex- rentmeester kapittel, Tempelaar, hadden laten leggen op tienden van kapittel, met beschikking, kopie

16-01-1675 Notaris Henrick Leermakers (jr.), Oirschot  Inv. 137, Folio 158 N.N. Tempelaer Lubertus van Vollenhoo verklaart de tiendenaren over de twee clampen, gelegen in Wintelre, te ontlasten van een arrest, gedaan door de rentmeester Tempelaer.

19-01-1675 Brabandse Leeuw blz 99 ‘s-Hertogenbosch, Hendrik Suntay (?), j.m. van Emmerick, sold, onder Capt. Levingston, ondertr. 12 jan. 1675 Magdalena Stevens, wed. van Jacoba Tempelaers. Beiden won. In de Tolbrughstraat.

02-09-1675 folio 369 – maandag 2 september 1675 Missive van Lubbert van Vollenhoo rentmeester van het kapittel van Oirschot contra de erfgenamen van wijlen rentmeester Tempelaer.

07-09-1675 Notaris Johan van den Kerckhoff, OirschotInv. 104, Folio 45. Abraham Tempelaer Rentmeester. Peter Dielis Potters en Aert Peters van Nunen verklaren t.i.v. Frans Peter, dat Frans een hoeve had gepacht, waarvan het huis vervallen was en door hem is gerepareerd, waarbij de verpachter, Abraham Tempelaer had verklaard de kosten op zich te nemen.

10-09-1675 folio 375 – dinsdag 10 september 1675 De erfgenamen van rentmeester Tempelaer wordt gelast an de generaliteitskamer door te sturen alle documenten aangaande inkomsten en uitgaven over hun rekening van 1670 en ook die over 1669.

12-10-1675 folio 405 verso – zaterdag 12 oktober 1675. Een serie korte berichten nl. het bericht over een noodzakelijke reparatie aan de Latijnse School te ’s-Hertogenbosch die overigens het bedrag van 287 gulden niet mag overschrijden; aan de pachters van de wildbaan over de Meierij Marten Christiaan Sweerts en Cornelis…… wordt gelast zich exact te reguleren naar het verschenen plakkaat over dat onderwerp, het geen betekent dat ze zich moeten onthouden van het doen van calanges, wat immers toekomt aan de raad en rentmeester generaal der domeinen; controleur Blom zal wprden gelast de bestekken m.b.t. de reparatie van de kerk van Haaren in naam van de RvS aan te besteden; Johan van der Meulen cum suis pachters van de impost op de bieren en andere specien in de stad ’s-Hertogenbosch worden geremitteerd met een som van 2500 gulden; het rekest en de bijgevoegde stukken van de kinderen van Symon Ausem te Bladel en de weduwe en kinderen van Isaak Wachtelaar te Hapert onder Kempenland worden overhandigd aan de commissieleden die naar de Meierij komen; aan Jacob Albert Prouningh op Nieuw Herlaer onder Sint Michielsgestel krijgt uitstel van betaling voor 2 maanden van een mud, een malder en vier schepel rogge; voorts wordt toegestaan dat de huur wordt gecontinueerd van het Minderbroedermagazijn provoost en gevangenhuis voor een periode van 6 jaren; de zaak tussen de erfgenamen van rentmeester Tempelaer contra rentmeester Brouwer en Lubbertus Vollenhoo de rentmeester van het kapittel van Oirschot; controleur Blom wordt gelast om de neergestoten geven van het huis aan het klooster in de Tolbrugstraat te laten repareren; de bakkers binnen ’s-Hertogenbosch hebben vergoeding gevraagd van het geleverde brood aan het regiment van de Graaf van Schellaert.

17-10-1675 folio 420 – zaterdag 19 oktober 1675 Rapport van de heren van de generaliteitsrekenkamer over de verschillen tussen de erfgenamen van rentmeester Abraham Tempelaer in zijn leven rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier Kempenland  contra de rentmeester van het kapittel van Oirschot Lubbertus Vollenhoo.

 

22-10-1675 folio 430 verso – dinsdag 22 oktober 1675 Rekest van Aleijt Dionijs Roijmans weduwe van wijlen Lucas Bogaerts universeel erfgename van wijlen heer Joan Roijmans oud-pastoor te Eersel die een verzoek indient om voldoening van een bedrag van 263-4-0 en nog 73-0-0 en de helft van de pastorale tienden over 1672 en 1673 door wijlen rentmeester Tempelaer ondergeslagen. 

24-10-1675 folio 435 – donderdag 24 oktober 1675. Rekest van Jan Peter Nagelmaeckers mulder van de Venbergse molen te Valkenswaard [er staat: Weert] met een verzoek dat Willem Boons gelast mocht worden om uit de restanten van rentmeester Tempelaer aan hem te betalen 563-3-0 die hij heeft voorgeschoten i.v.m. de reparatie van de molen. Dit rekest gaat naar rentmeester Nicolaes Brouwer om zich over dit verzoek verder te laten informeren.

30-10-1675 folio 441 – woensdag 30 oktober 1675 Lijst van rekeningen die zijn binnengekomen:

  • 25e van Cornelis Ghans Heer van Nulant van de gemene middelen over ’s-Hertogenbosch anno 1673
  • 10e van Willem de Wildt verpondingen Kempenland over 1673
  • 1e rekening van Daniel van den Brande gemene middelen Maasland oktober 1672 tot en met 31 december 1673
  • 22e van Abraham Tempelaer geestelijke goederen Kempenland over 1669

11-09-1677 Brabandse Leeuw blz. 102 Willem van Boucons (Bouhons ?), j.m. van Westphalen, sold. In de comp. Van Capt. Brus, ondertr. 11 sept. 1677 Marya Adriaens, wed. van Peter Gooyers Tempelaar, won. In de St. Jacobsstraat.

05-01-1678 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot  Inv. 145-150, Folio 91 Attestatie N.N. Tempelaers. Henrick Verstijnen verklaart t.i.v. de momboiren over Arnoldus Buckincx, dat diens vader 30 jaar rentmeester is geweest en de ontvangsten heeft gehad van zijn neef Philips van der Straeten, in leven cantor in Oirschot.

13-02-1680 Notaris Johan Leermakers, OirschotInv. 231-235, Folio 189 n.n. Tempelaar Rentmeester beneficie St.Anna en St.Oda. Uittreksel van de rekening van het beneficie van St.Anna en St.Oda, opgemaakt door wijlen Henrick van Wintelroij, afgegeven door zijn weduwe

19-08-1682 (f 436v). Beheer goederen. R1926 19.8.1682 f 434v Govaert van CEULEN, Nicolaes SIGMANS en Nicolaes van BEUGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van CEULEN bij Adriana PIPELAER. Nicolaes wordt op 23.10.1683 vervangen door Moijses TEMPELAER

21-03-1684* RAAD EN RENTMEESTER GENERAAL DER DOMEINEN Toegangsnummer 9, INVENTARISNUMMER 19, document 5. Schrijven van Abraham Tempelaer in verband met het secretarisambt van Nuenen Gerwen en Nederwetten nadat Johan Stockmans hiervan afstand had gedaan. De eigenaar van deze erfsecretarie is Rochus Lo[o]vens hoogmeier van Sichem en Scherpenheuvel – 31 maart 1684. Inliggend een identieke kopie ondertekend door Moerkercken. Inliggend een resolutie op het request van Abraham Tempelaer. Hierin wordt gerefereerd aan het feit dat de familie Loovens en hun voorouders gedurende lange tijd van jaren het erfrecht hebben gehad van de meeste van de erfsecretarieën van Peelland en door de Raad en Leenhof van Brabant ermee beleend zijn geweest na de dood van Bartholt van Heessel. In het stuk worden diverse bedienaars van erfsecretarieën genoemd zoals: Hendrick Deckers te Beek, Daniel Mackalle te Bakel, Johan van Noort te Aerle, een zekere Hendrick Davervelt. Suppliant Tempelaer is ‘van ouders tot ouders van de religie’ en bovendien aan diverse predikanten gelieerd. Aanbevolen wordt bij de hoofdschout van Peelland de eed af te leggen – 31 maart en 1 april 1684.

24-08-1684 Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot   Inv. 201-220, Folio 85 n.n. Tempelaer Rentmeester Leendert Gerrits van de Sande en Jan Niclaes Santegoets leggen een verklaring af voor Willem Anthonis Hoevens inzake de vererving van een erfrente te betalen aan de rentmeester van de kerk van Best

1685 Rechterlijk archief Son en Breugel  Inv. 20, Folio 8 Verso Transport Jan Hendrick Tempelaers Overdracht door deurwaarder aan Claes Jan Willems van het goed van Jan Hendrick Tempelaers.

1690 Raad van Brabant, 1586 – 1811 788 .2542 Abraham Tempelaar, secretaris in Mierlo, contra Hendrik Walterij, secretaris van Geldrop: bediening van secretarie in Mierlo, 1690

22-02-1694 Resoluties Raad van State 1672-1702,  Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog, toegangsnummer 178 inventarisnummer 240 dienstjaar 1694 1 helft – 24 microfiches, folio 129 verso – maandag 22 februari 1694 Rapport n.a.v. een rekest, deductie en andere bescheiden overgeleverd door Stephanus Cousijns voor hem zelf als voor de erfgenamen van wijlen Abraham Tempelaar rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier Kempenland met een verzoek om ¼ te mogen ontvangen van alle vruchten baten en profijten sedert 1653 door de staat genoten van de abdij van Postel welke genoemde rentmeester ontdekt en aangebracht zou hebben, het saiseren van de boeken, charters en papieren en vervolgens van de goederen van genoemde abdij en het navorsen en recouvreren van bescheiden dienende tot bewijs van ’s lands recht op deze goederen, wat hij met alle mogelijk vlijt gedaan heeft. Het verzoek wordt echter afgeslagen.