documenten van 1700 t/m 1799

26-12-1700 Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot   Inv. 221-230, Folio 135 Schuldbekentenis

A. Tempelaers Secreatris in marge (1715)

Gerrit Peter Hoppenbrouwers bekent een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Jan Hendricx van Nieuwenhuijsen

Opmerking: in marge: afgelost dd. 8 dec. 1715

24-04-1710 Toegangsnummer: 284

Archieftitel: Heerlijkheid Geldrop, 1535 – 1860

164       Kwitantie van gerechtskosten, voor Abraham Tempelaar, wegens door hem, met kerkmeesters Mierlo, tegen Jan Everts in Geldrop gevoerd proces, over achterstallige cijns voor Groot Gasthuis in ‘s-Hertogenbosch, en blijkbaar ook van kerk van Mierlo, 1704
Met kwitanties van cijns over 1669 – 1707 en 1722 – 1739, 1669-1739

24-04-1710 streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  423  Hendrick Overdorp transporteert aan Gerrit Tempelaer een huis en erf in het dorp, belend: o. Thijs Arentze Hoogwerff en w. het tuintje van Ary Hoekendorp voor 190 g. contant.

1713 Toegangsnummer: 19 Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 – 1811

788 .3166         Bestuur van Mierlo contra Abraham Tempelaar, ex-secretaris van Mierlo: declaratie van kosten en verdiend salaris, 1713

27-05-1713 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 178-184, Folio 23

Johannes Tempelaer getuige

De erfgenamen van wijlen Anthonetta Peter van Dijck, eerst wed. Franck Jacobs de Croon en later wed. Roeloff van Kerckoerle, sluiten een overeenkomst inzake de nagelaten goederen uit haar eerste huwelijk

30-08-1713 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 178-184, Folio 35 Schuldbekentenis

Joannes Tempelier Procureur

Jan Frans Potters bekent een som van 200 gulden schuldig te zijn aan Martinus Snellarts

07-12-1713 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  484 

10-09-1715 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot  Inv. 178-184, Folio 230

n.n. Tempelaer Procureur

Francis Dircx van Beerse, zijn moeder Maria van Winteroij en Jan Janssen bekennen een som van 700 gulden schuldig te zijn aan Elisabeth van Winteroij

03-07-1717 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 142, Folio 143

Joannes Tempelaer Getuige

Jan Janssen Snellarts c.s, klompenmakers, verklaren t.i.v. Jan Pauwels Deckers een compagnonschap te zijn aangegaan met betrekking tot inkoop wilgenhout etc. doch dat er sommige zijn die daar van afwijken.

14-07-1717 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 178-184, Folio 405

Johannes Tempelaer getuige

Dielis Dircx van den Heuvel gaat in beroep tegen het schepenvonnis dd. 28 april 1717, in zijn zaak tegen Jasperina van Esch, wed. Jacobus du Tromp

06-08-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 142, Folio 132

Johannes Tempelaer Getuige

Anthonij de Metser c.s. verklaren t.i.v. Willem Snellarts, dat er een foute aantekening of een fout is opgetreden in het verpondingsregister.

08-08-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 142, Folio 131

Joannes Tempelaer Getuige

Cornelis Aelbert Melis verklaart t.i.v. Willem Snellarts, dat hij de lasten van de verpondingen door Francis van Esch heeft laten korten tot 1702, omdat het perceel uit de regel van die verpondingen niet gebruikt wordt.

04-09-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 178-184, Folio 486

Joannes Tempelaer Rentmeester

Testament van Margriet Henricx Boelarts, wed. Peeter Dircx Hoppenbrouwers

05-10-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 178-184, Folio 486

Joannes Tempelaer Procureur

Jan Goossens van Audenhoven c.s. verklaren t.i.v. Francis van Beerse, dat de goederen, welke Jan Michielsen van Cuijck in tochten bezat, zijn overgegaan op zijn kinderen van hem en zijn eerste vrouw.

05-10-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 142, Folio 129

Johannes Tempelaer Procureur Getuige

Jan Pauwels van Cuijck en Peeter Vlemincx verklaren t.i.v. Francis van Beerse, dat Jan Henrick Blanckars de opbrengst van de pacht van 6 gulden niet kan opbrengen en door de attestanten is geremitteerd van betaling.

05-10-1718 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 142, Folio 130

Joannes Tempelaer Procureur

Jan Goossens van Audenhoven c.s. verklaren t.i.v. Francis van Beerse, dat de goederen, welke Jan Michielsen van Cuijck in tochten bezat, zijn overgegaan op zijn kinderen van hem en zijn eerste vrouw.

04-07-1720 Notaris Johannes Tempelaer, Oirschot Inv. 244, Folio 8               Attestatie

Willem Tempelauigeer get

Jan Anthonis van Gestel e.a. leggen een verklaring af op verzoek van Francis Aerts van Eijndhoven, inzake het lastig vallen van de post(bode)

04-07-1720 Notaris Johannes Tempelaer, Oirschot Inv. 244, Folio 9 Huurovereenkomst

Willem Tempelaer getuige

Helena van Elmpt verpacht mede namens haar broer en zusters een hofstede in Boterwijk aan Aelbert Jansz van der Aa voor een periode van 8 jaar

03-03-1721 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 185-189, Folio 141

Joannes Tempelaer Procureur

Wouter Martens de Gruijter machtigt procureur Joannes Tempelaar om hem te vertegenwoordigen in zijn zaak als gedaagde tegen drossaard Jacobus Coenraets inzake defloratie

22-04-171 Notaris Johannes Tempelaer, Oirschot Inv. 245, Folio 7 Pachtovereenkomst

Wilhelmus Tempelaer getuige

Henderick van den Biggelaer verpacht als armmeester van Esch een huis met aangelag in Verrenbest voor een periode van zes jaar aan Jan Jansse Hoppenbrouwers

15-02-1722 Notaris Johannes Tempelaer, Oirschot Inv. 246, Folio 6 Schuldbekentenis

Wilhelmus Tempelaer getuige

Peter Gijsberts van Croonenborgh bekent een som van 150 gulden geleend te hebben van Jan Peters van Croonenborgh

25-03-1722 Notaris Johannes Tempelaer, Oirschot Inv. 246, Folio 4 Schuldbekentenis

Wilhelmus Tempelaer getuige

Wouter Peters van Doormaelen verklaart een som van 50 gulden geleend te hebben van Elisabeth Peter van de Nieuwlaer

29-04-1722 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 246, Folio 5 Testament

Wilhelmus Tempelaer getuige

Testament van Adriaen Laureijns Hoppenbrouwers en Maria Peter van Beers

16-10-1723 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 185-189, Folio 346           Procuratie

Joannes Tempelaer Notaris, procureur

Peeter en Guillielmus Stockelmans machtigen notaris Joannes Tempelaer mede namens hun zuster Theresia om een aantal onroerende goederen e.d. te verkopen

28-11-1723 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 185-189, Folio 364

Joannes Tempelaer Notaris

Testament van Franck Cornelis Schepens en Anneken Janssen van den Morsselaer

22-05-1725 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 10 Attestatie

Wilhelmus Tempelaer Notaris getuige

Willem Backer e.a. leggen een verklaring af inzake de bediening van de protestantse gemeente Oirschot en de Beerzen door predikant Van Nimwegen

22-06-1725 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 11 Attestatie

Wilhelmus Tempelaer Notaris

Notaris Wilhelmus Tempelaer legt op verzoek van predikant Johannes van Nimwegen een verklaring af over een woordenwisseling tussen Van Nimwegen en de gedeputeerden van de classis Peel- en Kempenland

28-10-1725 Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 190-199, Folio 68

Joannes Tempelaer Notaris

Henrick Janssen Vlemincx bekent een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Jaspar Neggers

11-08-1728 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 29 Attestatie

Wilhelmus Tempelaer Notaris en procureur Oirschot getuige

Twee ouderlingen uit Bladel, verklaren op verzoek van de dominee van Hapert, Bladel en Reusel, Petrus Waterbeeck, dat de dominee van Eersel, dominee Pijpers, de onderlinge problemen heeft bijgelegd

11-11-1726 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1038 van toegang 110  Verkoopvoorwaarden vastgesteld door de voogden over het weeskind van Jannetje Klaas Kuijt laatst huisvrouw van Pieter Willems van der Velde van huizen en tuinen in Nieuw Helvoet. Een huis en erf met 2 grote schuren daar achter zijnde een herberg daar uithangt de Koning van Engeland. Gekocht door Abraham van Klink om 750 gld en omdat deze geen goede borgen kon vinden verkocht voor dezelfde prijs aan Leendert Lauwe Hocke. Een huis en erf in het achterdorp aldaar verhuurd aan Gerrit Tempelaar voor 20 gld per jr en gekocht door dezelfde Tempelaar om 100 gld. Een huis en erf staande aan de oostzijde van het dorp verhuurd aan de schoolmeester Jan van Vliet om 25 gld per jr en niet verkocht. Een werkhuis gelegen als voren verhuurd aan Adrianus van Toledo om 8 gld per jr en gekocht door dezelfde om 220 gld. Borgen Klaas Kuijt en Pieter Willems van der Voorden. Een tuintje met tuinhuisje van ouds genaamd Wagt U verhuurd aan Pieter Steenwijk om 5 gld per jr en gekocht door dezelfde Steenwijk om 175 gld. Een tuintje in het achterdorp verhuurd aan de weduwe van Hendrik Overdorp om 4 gld per jr en gekocht door Klaas Langstraat om 15 gld. Getuigen Francois Steijaard en Jacob Kahoen.

08-11-1729 Rechterlijk Archief Oirschot, inv. nr. 144 C

In marge 1 :

Verschenen voor heren drossaard en schepenen ondergenoemd, Hendrik Hobbelen voor zichzelf, verder Adriaen van Dooren en Theodorus van Dooren als voogden over de 5 minderjarige kinderen van Hendrick van Dooren, hiertoe gemachtigd door Willem Rijsens door een transport voor heren schepenen alhier d.d. 8 november 1729, die verklaarden dat aan hen door de kinderen van Claes Joorden Vlemmincks aan Cornelis Walraven het mudde rogge is afgelost en stemmen in met doorhaling. In aanwezigheid van de drossaard Jacobus Coenraets en Willem Tempelaers, schepen in Oirschot op … september 1728 (jaartal juist? JT ), getekend : J. Coenraets en Wilhelmus Tempelaar, L. de Marcq, secretaris in Oirschot.

31-08-1731 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 98 Transport

Willem Tempelaer Notaris

Thomas van de Laarschot transporteert aan zijn zoon Jan een paard, getuig en karren, waarmee hij achterstallige huurpenningen aan zijn zoon afbetaalt

12-08-1732 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 118 Schuldbekentenis

Willem Tempelaer Notaris

Maria Theresia Dielis Vlemmincx, wed. Hendrik Andries Toirkens, bekent 100 gulden schuldig te zijn aan Francis de Croon de Jonge

2901-1735 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 4834 van toegang 110 Jannetje Gerrits Schipper, weduwe van Jacob Pieters van der Jagt wonend te Hellevoetsluis, machtigt haar zoon Simon Scheigrond aldaar om voor het gerecht van Geervliet aan Arie Hogendijk aldaar een huis en erf in de Tolstraat te transporteren. Belendign: o. de straat, n. Simon Tempelaar, w. de haven, z. het slop. Getuige Huibert Schipper.

18-08-1735 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 203

Willem Tempelaar Notaris

Opening van het testament van Francis van Esch en Maria de Roij

Opmerking: testament d.d. 24 juni 1728; akte van seclusie door notaris Tempelaar d.d. 1 juli 1728; met rode lakzegels van Van Esch en Tempelaar

15-12-1735 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 249-260, Folio 213

Johan Tempelaer Notaris

Testament van Claes Mattijssen van Overbeeck en Elisabet Janse van de Morsselaer

18-10-1738 COLLECTIE SANTVOORT, RANB toegangsnummer 315 folio 463

Verschenen is voor de notaris in de Baronie van Boxtel Geertruij van de Weegh weduwe van wijlen Nicolaas Goossens om haar testament te laten maken. Het testament van haar man is van 2.1.1718 verleden voor notaris Huijbert Tecke. Ze herroept alle voorgaande testamenten, zoals dat verleden voor notaris Tempelaar dd. 4.7.1732. In het testament worden genoemd: Barbara Joost Jan Goossens geestelijke dochter, Josyna Goossens verwekt door Sr. van Rijn. Tot oppervoogden over de minderjarige kinderen worden aangesteld Gijsbert de Weegh en Hendrick van de Ven inwoners van Boxtel. [18.10.1736]  

19-02-1738 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  878 Jan van Solingen in huw. hebb. Neeltje Jans Kardon en Cornelis Gerritsz Tempelaar in huw. hebb. Lena Jans Kardon, enige kinderen van wijlen Leentje Leenderts Meuldijk, transporteren aan haar weduwnaar Teunis Claasz Duijnmeijer de helft in een huis te Rockanje op coh.nr.39

09-05-1738 Notaris Cornelis van Noort, Oirschot Inv. 261-270, Folio 56

Johan Tempelaer Notaris Boxtel

Testament (codicil) van Maria Janse Snellaers, wed. van Hendrick van Golbrengen

09-07-1749 Notaris David Preesman, Oirschot Inv. 272-279, Folio 29

Willem Tempelaars Notaris

Testament van Maria Theresia Vlemmings, wed. Hendrik Andries Toirkens,

Opmerking: wijziging testament dd. 17-12-1725, gepasseerd voor Willem Tempelaars

15-05-1758 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1119 van toegang 110 Simon Tempelaar mr metselaar wonende Geervliet schuldig aan Jacob Fongers kalkschipper wonende Mackum in Friesland 125 gld wegens geleverdekalk.

23-06-1760 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1116 van toegang 110 Testament van Pieter Reiniers Timmerman en Lena Jans Kardon, echtelieden te Rockanje.Hij heeft uit eerder huwelijk met Geertje Kornelis Zuidervliet twee kinderen: Kornelis Timmerman en Maria Timmerman, huisvrouw van Kornelis Jans Groen. Uit huwelijk met testatrice is er een zoon Reinier Pieters Timmerman. Testatrce heeft uit eerder huwelijk met Kornelis Tempelaar drie kinderen: Jan Tempelaar, Kornelis Tempelaar en Pieter Tempelaar. Voogden: zijn broer Arie Timmerman, koopman te Brielle, en Jacob Arkenbout te Abbenbroek. Seclusie weesmeesters. Testateurs zijn gegoed beneden f 2000.

30-10-1761 Ordonnantie aan de pachter van de houtschatten en onderrentmeesterschappen te Reusel Arnoldus Tempelaer en aan deurwaarder Willem Hendrik Overvest om een nader onderzoek in te stellen naar de staat van de weg of dijk lopende van Reusel tot aan de limieten van Postel.

18-03-1767 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 3848 van toegang 110 Mutueel testament van Antonie van Weel, mr. broodbakker, en Krijntje Stok, echtelieden te Geervliet. Zij zijn niet boven f 2000 gegoed. Kinderen erven legitieme portie. Men kiest voor het aasdoms versterfrecht. Seclusie weesmeesters. Getuige Michiel Tempelaar.

12-07-1767 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  1180 Laurentius Knappert, predikant te Rockanje, geeft aan Jan Tempelaar aldaar in erfpacht 100 R in Stuifakker in Olaartsduijnen nr. 18, tegen f 5 per jaar.

12-07-1767 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  1181 Jan Tempelaar  te Rockanje verzekert tbv. Laurentius Knappert, predikant aldaar, een schuld van f 500 op een nieuwt te bouwen huis in Stuifakker.

23-03-1771 Rechterlijk archief Nuenen Inv. 68, Folio 113 Pachtovereenkomst

Jan Corstiaan Tempelaers Woonplaats: Nuenen

Pachtovereenkomst tussen Jan Corstiaan Tempelaers en Peeter Sijmen Joosten

21-08-1771 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  1203 Jacob Heijndijk te Rockanje pp. voor Laurentius Knappert, pred. te Neder Hardinxveld en Giesendam transporteert aan Maria Timmerman wed.v. Leendert Fayan te Rockanje 3 G 268 R onder Rockanje in Olaertsduijn in nr. 18 en 3 G 84 R in de Drenkeling nr. 3 met nog een erfpacht van f 5 per jaar op 100 R in Olaartsduin in nr.18, in gebruik bij Jan Tempelaar . Voorafgaande procuratie geldt ook voor bijwonen vergaderingen mbt. de Langstraatse meestoof te Brielle.

16-11-1774 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 3848 van toegang 110 Inventaris van de nalatenschap van Neeltje Lugtenburg, weduwe van Aart Visser, gewoond hebbend en op 23-9-1774 overleden te Geervliet. – huis, schuur en erf in de Tolstraat op nr. 51 – een huisje annex daaraan op nr. 52, in huur bij Pieter van Ekelen – een huisje in de Visserszijde op nr. 72, in huur bij Marcelis van der Stelt – een tuintje daarnaast tussen straat en haven met ten zuiden Johannes Pijnakel – 7 G 250 R weiland in Tolland – een erfpacht boomgaardje aldaar ten oosten van de Toldam – idem aldaar tussen die van Michiel Tempelaar en van Steven van den Berg – 2 G 9 R weiland aan de Griendweg op nr. 14, in huur bij Hendrik Haverkamp – 3 G 80 R weiland aan de Blindeweg op nr. 26, in huur bij Teunis Donker – 4 G 56 R aldaar op nr. 179 en 180, in huur bij Krijn Visser – 1 G 209 R bouwland aldaar aan de Weg Regtuit op nr. 22, in huur bij Jan Bartholomeus van den Berg – 2 G 251 idem in de hoek van Dankertseweg en Polderweg op nr. 182, in huur als voren – 3 G 231 R weiland aan de Polderweg op nrs. 184 en 185, in huur als voren – 2 G 182 R weiland aan de Dankertseweg nr. 183, in huur als voren Verder meubilaire goederen, kleding en sieraden Er is een vordering van f 950 op Jan Visser en diens huisvrouw Jacoba Romp. In contanten was f 570 aanwezig. Aan de kinderen komt nog samen f 1375 toe vanwege hun vaderlijk erfdeel.

16-05-1780 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 3848 van toegang 110  Rekening gedaan door Petrus Vink, baljuw etc. van Abbenbroek en Dammis Hogendijk, leenman van Putten te Geervliet, als executeurs in de nalatenschap van Simon Nuis te Geervliet. Erfgenamen zijn: – zijn neef Pieter Nuis te Charlois – zijn nicht Grietje Bloks, weduwe van Marinus Kruithof aan het tolhuis onder Katendrecht – de kinderen van zijn nicht Lijntje Nuis uit huwelijk met Gerrit Timmers, te weten Hendrik Timmers, Leendert Timmers, en Kornelis Messemaker als in huwelijk hebbende Aaltje Timmers, allen wonend te Charlois, Dirk Spruitenburg als in huwelijk hebbende Marijtje Timmers, wonend op de Oude Wetering, mede voor Kornelia Timmers, huisvrouw van Jan van der Stoel, marktschipperte Leimuiden. – de kinderen van zijn nicht Pieternelletje Paans, gehuwd geweest met Pieter Quirijn te Kapelle in de Langstraat, te weten Huibert Konings te Geertruidenberg als in huwelijk hebbende Erkje Quirijns en Huibert Verhagen als weduwnaar van Anna Quirijns. Het huis te Geervliet in de Kerkstraat op nr. 28 is voor f 700 verkocht aan Arie Kraak. Jan de Winter kocht voor f 291 weiland aan de Westdijk onder Simonshaven. De meubilaire goederen werden geveild voor f 654.Grietje Bloks loste haar schuld van f 500 af. Diverse winkelklanten betaalden hun schulden. Timmerman Ewout de Man maakte de doodkist, metselaar Simon Tempelaar opende het graf, Frederik Thomas Went fungeerde als bedienaar ter begrafenis. Voor het doodmaal leverde Hendrik Haverkamp brood en koek, Salomon Hartog het vlees, Pieter van der Waal wijn, bier en jenever. Na aftrek van alle kosten blijft een deelbare som van f 2171. De sieraden etc. worden in vier lots verdeeld en verloot.

03-07-1782 Rechterlijk archief Nuenen Inv. 69, Folio 152 Verso

Jan Tempelaars Nuenen

Verklaring van Gerardus Tomasse ten behoeve van het Hoog en Laag Officie te ‘s-Hertogenbosch over het dode lichaam van Mathijs Tempelaars Nuenen overleden; 16 jaar

1782 Streekarchiefdienst Hollands Midden

Analyses en indices (klappers) — tot 1811

NT-code: 4702. Transcriptie van lidmatenlijsten en registraties van nieuwe lidmaten van de hervormde gemeente Zevenhuizen, 1711 – 1789. (Vervaardigd door J. Heemskerk te Z’meer 1996.)

Hendrik van den Hoek en Maria van der Kris

(echtpaar, van Rotterdam, -MA-; getekend 2 mei 1781);

Cornelis Snoek en Pleuntie de Jong

(echtpaar, -MAV- Almkerk getekend 4 maart 1782);

Maria Broekhuisen (-MAV- Bleiswijk, getekend 25 maart 1782);

Bregtje van der Meer (weduwe, van Bergschenhoek, getekend 29 mei 1782);

Matthijs van der Velde (j.m. van Rotterdam);

Jan Halewyn (van Maassluis);

Anna Maria Duivendijk (van Rotterdam -MA- getekend .. aug. 1782);

Pieter Tempelaar en Anna Margaretha van Sittert

(echtpaar, van Rakagne (= Rockanje) 17 juli 1782).

02-06-1783 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1151 van toegang 110 Mutueel testament van Jan Kornelis Tempelaar en Maria Arens Mondeling, echtelieden wonend onder Rockanje. Seclusie weesmeesters.

15-08-1783 streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1161 van toegang 110  Mutueel testament van Reinier Timmerman en Meinsje Oostdijk, echtelieden te Brielle. Na overlijden langstlevende komt de voogdij aan Wiggert Mathol te Brielle en Jan Tempelaar te Rockanje. Seclusie weesmeesters. Testateurs zijn gegoed beneden f 2000.

2904-1789 Rechterlijk archief Nuenen Inv. 70, Folio 177

Corstian Jan Tempelaars Nuenen

Verklaring van Maria van Nunen ten behoeve van de schepenen aangaande Marten Beks

04-03-1794 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1173 van toegang 110 Pieter van der Velden onder Rockanje bekent aan Pieter Isaaks Rietdijk onder Oostvoorne een schuld van f 500. Zijn borgen zijn Jan Tempelaar, Pieter Noordermeer, Job Roskam en Jelier Nederpelt onder Rockanje, Dirk van der Velden onder Rugge en Leendert Poldervaart onder Vierpolders.

28-03-1795 Pieter Schoneman, mr. schoenmaker te Brielle, stelde bij testament van 24-2 executeurs/ voogden aan in zijn nalatenschap. In verband met het overlijden van Hendrik van der Salm stelt hij in diens plaats Michiel Tempelaar, koopman te Oud-Beijerland. Getuigen Willem Hermans en Kornelis van Eisden.

12-05-1797 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1551 Jan Tempelaar won. te Oostv. heeft uit de hand verkocht aan Abraham Warning won. alhier, een huis en schuur quohier der huizen no.95, mitsgaders 100 r. tuin en boomgaardland daar dit selve opstaat in Stuifakker in Olaartsduin no.18 ten Noordwesten. Met hetgeen daar aard- en nagelvast aan is den hoop om ƒ800.= gereed geld te betalen 10 weken voor 1 mei 1797. Het land is belast met een erfpacht à ƒ5.= sjaars ten behoeve van de erfgenamen wijlen Leendert Fayan’s weduwe. Verkocht als in de erfpachtbrief van dato 12-6-1767 was overeengekomen. Te aanvaarden 1-5-1797, hij mag in het voorjaar het land reeds bewerken.

dhvsdldfs