documenten van 1800 t/m 1853

24-12-1800 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1596 Maria Kruik weduwe en erfgenaam van wijlen Willem Langendoen won. te Rock. heeft uit de hand verkocht aan Jan Tempelaar won. te Oostv., 2 g. zaailand in Lodderland in Vinkenhil no.32 liggende aan de Noordzijde, de hoop om ƒ110.= gereed geld te betalen. Te aanvaarden met het blooten der schoof 1800. zij zet haar handmerk, er bij wordt vermeld “dit handmerk is door Maria H. Kruik zelf gesteld”.

08-08-1803 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1207 van toegang 110 Jan Tempelaar en Kaatje van der Post echtelieden wonende Oostvoorne. Als hij het eerst sterft legateert hij aan zijn broer Pieter Tempelman wonende Oud Beijerland, zijn zwager Reinier Timmermans wonende thans Oostvoorne en aan Arendje Tempelaar dr van zijn overleden broer Kornelis Tempelaar elk 13 gld en benoemt tot enige erfgenaam zijn vrouw. Zij stelt haar 3 voorkinderen in huwelijk bij wijlen Wilem Roskam als Maria Roskam gehuwd met Arij van Hulst wonende Rockanje, Lena Roskam gehuwd met Jan de Bruin mede wonende aldaar en Willemina Roskam thans nog minderj. in de legitieme of de keuze van de volgende dispositie. Zij benoemt tot haar enige erfgenamen haar man en haar voorkinderen elk voor een gelijk deel. Langstlevende executeur of executrice met Jan Kornelis Roskam wonende onder Naters en seclusie van de weeskamer.

28-06-1805 Rechterlijk archief Waalre en Valkenswaard Inv. 225, Folio 123 Verso      Testament

Francyna Tempelaer Weduwe

Testament van Pitronella de Jongh, weduwe van Johannes van Ommeren

19-08-1809 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1737 Ary Aryszn. van Hulst won. onder Rock. bekend schuldig te wezen aan Doe Leendertszn. Riedyk Leenman van de Lande van Voorne won. te Zwartewaal ƒ555.= à 20 st. stuk. Ary van Hulst beloofd jaarlyks terug te betalen ƒ6.= van iedere ƒ100.=. Jan Tempelaar won. onder Oostv., Johannes van Hulst en Pieter van Hulst beide won. onder Rock. stellen zich als borgen. Op Ary Aryszn. van Hulst zyn huis, erve en schuur aan de Vleerdamsendyk no.73 komt een hypotheek. Getekend door Ary van Hulst, Jan Tempelaar , Hannes van Hulst en Pieter van Hulst.

13-03-1809 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1750 Jan Janszn. de Bruin won. onder St.Anna Polder in het Schapengors bekend schuldig te wezen aan Dirk Corneliszn. Riedyk en Geertje Riedyk minderjarige kinderen van wylen Kaatje Hoogvliet in leven weduwe van Cornelis Arenszn. Riedyk won. onder Rock. de somme van ƒ500.= à 20 st. het stuk jaarlykse intrest à ƒ6.= van iedere ƒ100.=, ingaande 15-3-1809. Voor schout en schepenen comp. Jan Tempelaar won. te Oostv., Ary Manintvelt won. te Rock. en Ary Groeneveld won. te Rock. zy stellen zich als borgen.

29-07-1811 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 4748 van toegang 110 Michiel Tempelaar rentenier wonende Oud Beijerland in het huis nr 188 en Trijntje Tempelaar meerderjarig ongehuwd wonende Geervliet, winkelierster in het huis nr 2. Zij zijn kinderen van wijlen Simon Tempelaar en Kornelia Maasdam, welke laatste een dochter was van wijlen Leendert Aries Maasdam en Trijntje van der Linden en welke Leendert is geweest een volle broer van Jan Aries Maasdam, die de vader was van nu mede wijlen Arie Jans Maasdam overleden 18/04/1809 te Zuid-Beijerland. Gemelde Arie Maasdam heeft bij testament op 30/04/1782 voor nts Dirk Verhagen in den Hitzert tot enig erfgename benoemd zijn vrouw Jannigje Kamp en bij onhertrouwd kinderloos overlijden van deze tot zijn erfgenamen heeft benoemd zijn vrunden ab intestato. Na overlijden van dit echtpaar tussen de erfgemamen van de testateur en zijn huisvrouw is men overgegaan tot scheiding van de boedel bij akte op 11/08/1810 voor nts Pieter Verhagen in den Hitzert waarbij aan de erfgenamen van de testateur zijn geroepen die van zijn vaders- en moederszijde. De erfgenamen waren destijds niet bekend en hun aandeel ad 4615 gld en 13 st is gesteld onder de executeur zijnde nu mede wijlen Kornelis van Es overleden onder den Hitzert. De comparanten Tempelaar zijn erfgenamen van vaderszijde in de 5e graad en zij verklaren de erfenis te accepteren. Getuige Bastiaan Brussart

02-12-1811 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 4748 van toegang 110 Michiel Tempelaar rentenier wonende Oud-Beijerland en Trijntje Tempelaar meerderj. en ongehuwd winkelierster wonende Geervluet kinderen van wijlen Simon Tempelaar en Kornelia Maasdam, dochter van Leendert Aries Maasdam en Trijntje van der Linden welke Leendert een volle broer is geweest van Jan Aries Maasdam die de vader was van nu mede wijlen Arie Jansz Maasdam overleden in den Hitzert. Zij verklaren alles te hebben ontvangen dat hen toekwam uit bovenvermelde erfenis. Getuigen Petrus van der Bie arbeider en Jan Gabij schoenmaker beiden wonende Geervliet.

26-10-1812 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1198 van toegang 110 Testament van Jan Tempelaar, arbeider wonend op het Schapengors onder Rockanje, huis nr. 46. Hij herroept het testament dat hij op 8-8-1803 tov notaris Helenus Marius van Andel maakte met zijn huisvrouw Kaatje van der Post, eerder weduwe van Willem Roskam. Aan zijn neefje Jan de Bruin, zoon van zijn aangehuwde dochter Lena Roskam en Jan Jans de Bruin, bij welke laatste hij en zijn vrouw werken en wonen, prelegateert hij zijn zilveren zakhorloge en zijn zilveren schoengespen. Aan Arie van Hulst, gehuwd met zijn aangehuwde dochter Maria Roskam, bakker te Rockanje, prelegateert hij zijn kleding. Universele erfgenamen zijn genoemde Maria en Lena Roskam en nog Jacomijntje Roskam, nagelaten dochter van zijn aangehuwde dochter Willemina Roskam uit huwelijk met Arie Manintveld, voerman in Strijpe. Zijn vrouw institueert hij in het levenslang vruchtgebruik van zijn nalatenschap. Executeurs/voogden zijn Jan Jans de Bruin en Pieter Dekker, bouwman in St. Annapolder. Inliggend Franstalige samenvatting.

20-03-1817 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 4754 van toegang 110 Michiel Tempelaar eigenaar wonende Oud Beijerland in het huis nr 188 verkoopt aan Jan Kraak arbeider wonende Geervliet in het huis nr 38 een boomgaard groot 263 roeden in de polder het Tolland onder Geervliet, belend O Geertrui Jongejan weduwe Aarnout Hoogendijk Roosendael, W de Toldam, Z de weduwe van Hendrik Haverkamp en N Rochus Mol, belast met een jaarl. erfpacht van 9 gld tbv de Diaconie Armen van Geervliet. De koopprijs bedraagt 300 gld welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen waarvoor kwijting bij deze.

08-05-1818 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 4755 van toegang 110 Trijntje Tempelaar particuliere wonende Geervliet voor 1/3e en Michiel Tempelaar rentenier wonende Oud Beijerland voor 2/3e verkopen aan Rochus Mol vlasboer wonende Geervliet een huis en erf binnen Geervliet nw cohiernr 1, belend O de Tolstraat, W de Haven, Z het volgende perceel en N het Stadsslop, belast met 3 gld per jr tbv de stad Geervliet en een huis, schuur en erf gelegen als het vorige nw cohiernr 2, belend O de Tolstraat, W de Haven, Z de erven van Hendrik Hogendijk en N het vorige perceel, belast met 11 st per jr tbv de Heer van Geervliet. De koopprijs bedraagt 800 gld welke de verkopers van koper hebben ontvangen waarvoor kwijting bij deze. Getuigen Jan Kraak vlasboer en Hendrik Rademakers smid beiden wonende Geervliet.

22-11-1819 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1219 van toegang 110 Jan Jans de Bruijn boswachter wonende Schapengors i.g.v.g. gehuwd met Lena Roskam, Ary van Hulst arbeider wonende alhier i.g.v.g. gehuwd met Maria Roskam en Ary Izaaks Manintveld arbeider wonende ald. i.g.v.g. gehuwd met Willemina Roskam verkopen aan Johannes Floris Dekker arbeider wonende Oostvoorne hun aandelen in een perceel bouwland onder de polder Rockanje in Lodderland in de hoek Vinkehil geheel groot 1 gemet nr 790, zijnde van Lena en Maria elk 1/3e en van Ary Manintveld ¼ in 1/3e welk land afkomstig is uit de boedel van wijlen Jan Tempelaar arbeider gewoond hebbende en overleden Oostvoorne aan Lena en Maria Roskam en aan wijlen Jacomijntje Manintveld minderj. dr van de 3e comparant en wijlen Jan Tempelaar en zijn voor hem overleden vrouw Willemina Roskam bij plaatsvervulling voor haar moeder voor 1/3e opgekomen door het ab intestato overlijden van voormelde Jacomijntje in november 1818 en voor ¼ is geacquireerd bij haar vader en voor ¾ parten door haar nog minder. broeder en zusters van halven bedde Izaak, Abrahgam, Wouter en Aagje Manintveld door de 3e comparant in 2e huwelijk verwekt aan Neeltje van Leeuwen. De koopprijs bedraagt 55 gld welk bedrag door verkopers van koper is ontvangen waavoor kwijting bij deze.

05-01-1820 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1220 van toegang 110  Testament van Klaas Ketting zeeloods wonende den Briel aan de zuidzijde van het Maarland wijk 4 nr 57. Hij benoemt tot zijn enige erfgename zijn vrouw Maria Tempelaar. Getuigen Johannes Veenenbosch metselaarsbaas, Johannes Krins horlogemaker, Klaas Ameraal timmerman en Johannes Flukkiger apothekaris allen wonende den Briel. In margine: testateur overleden 10/05/1836

04-02-1822 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1289 van toegang 110  Arie van Toledo, arbeider te Oostvoorne, bekent aan Willem van der Voorde, winkelier te Brielle, een schuld van f 725. Hij verleent hypotheek op een huis c.a. te Oostvoorne op de Hevering, oud nr. 59, nu 61, en (gespecificeerd opgegeven) stukken land aldaar, alles in 1810 gekocht van Jan Tempelaar te Oostvoorne. Borgen Hugo Teunis Kruik, bouwman, en Thomas Torreman, particulier, beiden te Oostvoorne.

04-03-1822 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1289 van toegang 110 Compareren Jan Jans de Bruin, broodbakker te Brielle als in huwelijk hebbende Lena Roskam, Arie van Hulst, arbeider te Rockanje, als in huwelijk hebbende Maria Roskam, Arie Mainintveld, arbeider te Rockanje, weduwnaar van Willemina Roskam, mede als erfgenaam van hun dochter Jacomijntje Manintveld. De vrouwen zijn testamentaire erfgenamen van Jan Tempelaar, arbeider, gewoond hebbend en overleden te Rockanje. Zij royeren een hypotheek tlv Arie van Toledo te Oostvoorne.

07-05-1827 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1390 van toegang 110 Jan Warning, smidsknecht te Nieuw Helvoet is enig kind van wijlen Abraham Warning, in leven arbeider te Rockanje. Zijn moeder is Jannetje Vijfvinkel, inmiddels weduwe van Teunis van Dam te Rockanje. Compareert verder Jacob Bijlaard, klerk ter secretarie van Rockanje, als gemachtigde van Elisabeth van Dam, weduwe van Gerrit de Jong te Numansdorp, zuster van bovenvermelde Teunis, en van Kornelis Hensen, winkelier, Johannes Hensen, inlands kramer en Johanna Hensen, dienstbode, allen te Numansdorp, enige kinderen van wijlen Willem Hensen en Heiltje van Dam (zuster als voren). Zij allen transporteren aan Jan den Bakker te Rockanje een arbeiderswoning in Rockanje op nr. 102, met gevolg van erf etc. in Olaartsduin op kaartnr. 18. De woning is belast met f 5 per jaar tbv Kornelis Poldervaart, herbergier te Nieuw Helvoet. Abraham Warning kocht dit huis in 1797 van Jan Tempelaar te Oostvoorne . Verkocht voor f 500.

14-11-1836 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1399 van toegang 110  Maria Tempelaar, weduwe van Klaas Ketting te Brielle, en Kornelia Ketting, huisvrouw van Willem Schouten aldaar, transporteren aan Kornelis Kriensen, kapitein in het beurtveer tussen Brielle en Amsterdam, een huis en erf aan de zuidzijde van het Maarland, wijk 4 nr. 57, kad. B 578. Verkocht voor f 975.

23-04-1838 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 1401 van toegang 110 Maria Tempelaar, weduwe van Klaas Ketting te Brielle, bekent aan Johanna Schenk, eerder weduwe van Abraham Penning, thans huisvrouw van Jan Hartog, baanspinder aldaar, een schuld van f 300. Zij verleent hypotheek op het door haar bewoonde huis aan de oostzijde van de Voorstraat, wijk 3 nr. 40, kad. B 502 met de achterliggende tuin die eerder hoorde bij het huis kad. B 506, door haar is 1836 aangekocht.

13-10-1838 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1311 van toegang 110  Verklaring van Willem Hagers, Jacob van Knaape, Willem Beiers, Arie Schaap, Willem van der Vlies en Leendert Tempelaar, varensgezellen, allen wonend te Brielle, aangaande het brikschip Hoppet onder kapitein Karl Frederik Tukenberg. Bij de onderhandelingen over het bergen van de lading hout, zou de kapitein hebben laten blijken dat de lading hem meer ter harte ging dan het schip zelf. Toen de lading eenmaal van boord was heeft hij zelfs zijn bemanning verboden aan het vlot krijgen van het schip nog mee te werken.

16-01-1840 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1314 van toegang 110  Veiling van een huis en erf aan de oostzijde van de Voorstraat te Brielle, sectie B nr. 502, en een stuk tuinland met tuinhuis daarachter, met een poort uitkomend in de Nieuwstraat, kad. B 995, ten verzoeke van Willem Schouten, noodhulp van de loodsen aldaar, als in huwelijk hebbende Kornelia Ketting. Laatstgenoemde erfde eea als enig kind van haar moeder Maria Tempelaar, overleden te Brielle op 6-7-1839, weduwe van Klaas Ketting. Haar moeder kocht het huis op haar beurt in 1836 van Tona Koppers, weduwe van Martinus de Rijke te Hellevoetsluis. De tuin kocht zij in hetzelfde jaar van Maria Groenen, weduwe van Jan Mulder te Brielle.

23-04-1840 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1403 van toegang 110  Veiling van levende have en meubilaire goederen uit de boedel van wijlen Abraham Poel en diens weduwe Arentje Tempelaar, veehoudster te Rockanje. Mede erfgenamen zijn Kornelis Poel, arbeider te Rockanje, en Pleuntje Poel en Jannetje Poel, dienstboden aldaar. Opbrengst f 743.

09-02-1841 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg  inventarisnummer 1404 van toegang 110  Veiling van een huis met schuur en erf aan de Zwijnschedijk te Rockanje, kad. B 90, 88 en 91, op verzoek van Jacob Bijlaard, plaatselijk ontvanger te Rockanje als gemachtigde van Arentje Tempelaar, zonder beroep aldaar, weduwe van Abraham Poel, en haar kinderen Kornelis Poel, arbeider aldaar, Pleuntje Poel, vrouw van Willem Roskam, arbeider te Oostvoorne, en Jannetje Poel, dienstbode te Vierpolders. Koper (voor f 725) is Abraham Luiendijk, arbeider te Rockanje.

19-07-1853 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg inventarisnummer 0060 van toegang 110 Testament van Leendert Tempelaar zonder beroep wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgename en uitvoerster van zijn uiterste wil zijn vrouw Elisabeth van Velsen.

sdg