documenten van 1400 t-m 1499

1413 1535.HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN ‘s-HERTOGENBOSCH 26 maart 1413 (indien Kerststijl) 11 maart 1414 (indien Paasstijl) Uitgifte erfpacht landerijen Gerwen voor:DYRC VAN DEN BROEC, JAN DIE CONYNC, GERART VAN GESWYNKEL, PETER SENCKENS,PETER VAN DER DOMMELEN, PHILIPS HEYNEN SOEN en HENRIC TEMPLER (of CEMPLER) schepenen van NuenenWillem z.v.w. Jacob Comans soen geeft uit aan: Jan natuurlijke z.v.w. Maes, pastoor (PERSOEN) van Gerwen en Nuenenvan: een stuk land gend. DAT MEYLANT in Gerwen grenzend aan de KYRCHWECH en een stuk land aldaarvoor: 14 l. Nuenense maatextra onderpand: de erfpachter stelt een erfpacht van 7 l. Nuenense maat uit een stuk land INT ALVENSH OELE in Gerwentot onderpandIn dorso: later is 2 l. van de 14 l. verkocht .

00-00-1416 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 215, akte 177. fol. 58v, 1414/1420,
Heilwich Heynen Nuwelants dochter met horen momber heeft wittelyc ende erflic vercoft overgegeven ende opgedragen Janne Tempelers – erg verbleekte acte op de kopie ’t gaat om een stuc lant gelegen indie prochie van Lyedrop geheten trijsch stuc e.z. Goetshuys van Postel erfpacht III malder roggen Weder – schepen Eyndhouts – schepen

06-09-1416 HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN ‘s-HERTOGENBOSCH Testament Gerard van Hezewyk (volledig) voor: notaris Aart van Dyk, clericus Luikvan: Gerard van Hezewyk, leek en poorter van ‘s-Hertogenbosch gezond van geest, maar ziek van lichaamlegaten:1.aan de fabriek van de St. Lambertuskerk van Luik 1 boddreger eens (‘boddragher’)2.aan de fabriek van de St. Janskerk 1 boddreger eens (als onder 1)3.aan zijn naaste erfgenamen al zijn goederen die hij geërfd heeft van zijn ouders, te delen volgens hetgewoonte recht van ‘s-Hertogenbosch4.aan Liesbeth van Hezewyk zijn bloedverwant en dienstbode, zijn huis en erf gelegen bij de St. Joriskapel, zolang zij leeft; na haar dood gaat dit naar de erfgenamen vermeld onder 35.aan Liesbeth voornd. zolang zij leeft een erfpacht van 1 mud rogge uit een erfpachtvan 2 mud verschuldigd door Gerard wonend in ‘Dorne’; na haar dood gaat dit naar de erfgenamen vermeldonder 36.aan Hendrik zijn natuurlijke zoon 200 guldens geslagen door graaf Willem van Holland(‘ducentos florenos Hollandie monete quondam comitis Wilhelmi’); de executeurs moeten dit in renten beleggen; mocht hij overlijden zonder wettig nageslacht nate laten, dan gaat dit naar de erfgenamen vermeld onder 37.aan Jan Meertenszoon ½ mud rogge eens; hij scheldt hem een schuld kwijt van 14 lichte schilden8.aan Jan van Haren z.v.w. Franco van Haren, vleeshouwer, zijn beste ‘testa sive scala’ [een schaal] van zilver9.aan Hille zijn natuurlijke dochter enkel om Gods wil 50 oude schilden (‘scuta vetera;’) of de waarde daarvan in ander geld10.aan Jan en Ida k.v. Wouter van Vynkel ieder 1 oud schild11.aan Willem z.v. Jan Foyssen 20 lichte guldens het stuk gerekend voor 9 Brabantse boddregers(‘viginti florenos leves novem boddregers monete Brabantie pro quolibet floreno’)12.aan Katryn d.v. Gielis Kupers, zijn peetmoeder, als 1113.aan de huisarmen in de stad ’s -Hertogenbosch (‘die huysarme’) een erfpacht van 2 mud rogge aan hen in brood uit te reiken; de rente gaat uit goederen in Waalre14.aan Gerard Topp (of: Copp) en zijn kinderen, met inbegrip van de nog te verwekken kinderen, een erfcijns van £ 10 payment (‘communis pagamenti’) uit een huis bewoond door Willem van der Aa alias Tempeler in ‘s-Hertogenbosch voorbij deVisbrug15.aan Griet en Katryn van Vynkel, begijnen in het Groot Begijnhof, een erfcijns van £ 3 payment (‘pagamenti’) uit een huis gelegen tegenover dat van de testatorbijzonderheid:wie van de erfgenamen of legatarissen zich verzet tegen dit testament wordt uitgesloten van zijn erfdeel of legaatexecutele:Gerard z.v.w. Wouter van Vynkel, bakker en bloedverwant van de testator en Gerard Topp plaats:woonhuis van de testatorgetuigen:Pieter Krauwel;Gerard Bye z.v. Gyb enJan van Harenallen poorters van ‘s-Hertogenboschin dorso:1.de naam van de testator is hier geschreven als Gerard Heinen van Hezewyk des kremers2.afschrift van een akte waarin op 4 maart 1430 de erfpacht vermeld onder 13 wordt  overgedragen aan de Tafel van de H. Geest.N.B.: De 200 Hollandse guldens zouden geslagen zijn door wijlen graaf Willem van Holland.Dit moet Willem VI zijn, maar die stierf pas in 1417.

29-01-1416 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 215, akte 179. fol. 59, 1414/1420
Jan Tempeler voirs. heeft geloeft etc. zie akte 177  (overigens isook deze akte zeer verbleekt op de kopie) Weder – schepen, Eyndhouts – schepen05-06-1417 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 215, akte 269. fol. 88v, 1414/1420
Kathlijn Heynen Roefs dochter voir hoir selven ende voir Hr. Henric priester horen zoen ende Engel hore dochter heeft wael betuycht met scepenen van Helmont in enen gebannen gedinge dat hoer die richter van Helmont een pant geleidt (of: geleivert?) heeft met vonnis ende met recht also als gewoenlic ende recht is tot horen ende hoire kinderen behoef als voir horen achterstedige jaerpacht vanII mud roggen die Henric gebrekende was van eenre schueren ende enen hove daer aen gelegen tot Stiphout ende van enen hof geheiten die hoppenhof tot Stiphout e.z. sPersoens van Stiphout a.z. Meeus Arts soens ende noch van enen hof aldaer die Weltkens Tempelers plach te wesen e.z. Heynen Baten soens a.z. die strate fol. 89 ende noch van enen vierdel van enen buenre beempts gelegen inden pyrc in swertpoel e.z. erfgenaemen Henric Roefs soens ende erfgenaemen Goderts Matheus ende noch van den beternisse van den huze ende hove gelegen bider schueren boven I mud rogs erfpachts ende sheren tijns die men te voeren daer uyt schuldich is Ende Kathlijn voirs. tot horen ende hoirre kinder behoef voirs. heeft voertane wael betuycht met scepenen van Helmont dat sij in behoef voirs. metten voirs. pande voertgevaren heeft ende allet daer mede gedaen heeft dat tvonnis ende recht gewijst heeft dat sij schuldich was te doen inden namen ende tot behoef hoerre ende hoerre kinder voirgs. – Ende dat sij dat pant vercoft heeft Herman Coenen soen ende geboden omme (?) te loesse geset heeft gelyc een heerkomen ende daer vant recht is van Helmont ende dat die tot loesse ingegangen is ende dat pant ongeloeft is bliven staen – Ende daer om wijsde tvonnis na manen tsrichters, dat die heren van den lande des coeps ende onderpands voirs. een weer sijnsal den coeper voirgs. also als recht is ….. haudelic enen yegelic sijns rechts – Hier en boven heeft Herman die coeper voirs. desen coep ende onderpande voirgs. weder overgegeven ende opgedragen Katlijnen voirs. tot hoeren ende hoerren kinder behoef voirgs. – Ende heeft helmelingen daer op verteghen tot Katlinen ende hoerre kinder behoef voirs. – Gelovende dat overgeven etc. ende kommer van sinen wegen etc. op hem etc Getugen: Art Celen, Eycmans, Grave, Willem Eyndhouts, Jan Heynen Danels soen. aenbrengende Jan den Kremer ende Jan Snoex

03-10-1418  Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 215, akte 452. fol., 1414/1420,
Andries ende Willem wittige bruder Arts Ghiben soen van Gheijswinkel hebben wittelic ende erflic vercocht etc. Jan Tempeler van Aerle een derdendeel van de helft van eenen stuc beems ende noch een vijftedeel eens ander derdendeels der helft des beems voirs. welc alinc beemt gelegen is inden prochien van Rixtel e.z. erfnis Beennics a.z. erfnis Gerits van Eyke e.e. erfnis Willems van Ghent a.e. aen goet ten broec hen verstorven van doeden Ghyben van Gheyswinkel Jan die Cremer – schepen, Jan Danels – schepen

21-12-1418 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 215, akte 387. fol. 122, 1414/1420,
Roef Roef Meynarts soen wilen was heeft wittelic ende erflic vercoft etc. Claes van Wollenborch Ghielen soen alsulke recht ende gedeelt als hi hadde of hebben mochte aen tween stucken beempts tot Helmont een stuc after houtsdonc ridende jaerlic met Symons van Arle van Stiphout ander stuc bi erfnisse Lysbetten van Heyenbraken ridende tegen Symons vs. ende tegen erfnis Roef Heilwigen soens van Stiphout hem verstorven van doide Roefs sijns vader en die selve tegen Wautger Jans Tempelers soen was. Schepenbrief van Helmont Henric Mostels – schepen, Art van Goerle – schepen, post die Mertijns (?)

11-10-1419 Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
182. Ywarus de Kortenbach, landcommandeur balije Oudenbiezen, geeft, ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Gerard, natuurlijke zoon wijlen Gerard Steenbecker, van Helmond, goederen in Aarle in pacht: huis met grond en erf Een Geloekt, begrensd door erf abdij van Binderen en erf Wilhelm de Gent, ridder; perceel land op de Hijndert en 3 lopen land terzelfder plaatse; 1 sester land voor erf goed Ten Einde; kamp land, begrensd door erven van voornoemde Wilhelm de Gent en van kinderen wijlen Thomas de Hoge; 2 lopen land op Hagelkruis en perceel land ter zelfder plaatse, begrensd door erven kinderen van Johan van der Schaut en kinderen van voornoemde Thomas de Hoge, en nog perceel land ter zelfder plaatse, begrensd door erven van Adam de Lu en van kinderen wijlen Johan van Bruheze; perceel land op Elfkensdaal; 1 malder zaailand de Elsakker op de Koppel en aldaar nog 1sester land, begrensd door erven van de kerk van Aarle en van Johan Tempeler; 1 loop land Kloetken; Datering  1419-10-11; 1 sester land op de Brembos; 1 sester land op Aarakker; 1 loop land Vawart op Valkendijk en 4 lopen land op Valkendijk; perceel land op Veerstuk; perceel land nabij Tempeler; perceel land Vijfeiken; akker land Weibrake; perceel land in de Breden; 2 bunder weiland Langbeemd; 1/2 bunder weiland Diedendonk; bunder weiland de Langbeemd; erfcijns van 20 schellingen, te betalen door Petrus, zoon wijlen Johan van Gerwen uit erf, waarop thans Arnold vans Kints als colonus van voornoemde Petrus zit; erfcijns van 2 hoenders, te betalen door Lutta Metten en haar kinderen uit erf Luite; dit alles tegen jaarlijkse pachtsom van 100 eieren, 12 pond boter, 12 el vlaslaken en 8 hoenders voor cijnzen en hofrechten, en van 18 mud rogge, 4 lopen raapzaad voor overige pachtgoed. Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Theodoor Rover, ridder, en Johan van Lu Adamszn
Authentieke kopie in de akte van 1472 februari 27 (regestnr 355)   ( weiland de langbeemd komt weer voor op 16-6-1537  DT )

00-00-1420 “Rechterlijk Archief”,”Helmond”,”Inventarisnummer 216 akte 162”,”1420/1429”,”
Diric Wautgers soen van der Bruggen (z. Vranken), Katheryn dochter v. Godarts Vranken (z. Bruggen), Janne Tempeler van Arle, Jan van Bruheze, Henric sDekens van Helmont. Gherit van den Zande, Jan Tempeler, Rutger Jan Crigels soen, Mechteld Godart Vranken dochter

00-00-1420 Rechterlijk Archief”,”Helmond”,”Inventarisnummer 216 akte 164”,”1420/1429”,”
Jan Tempeler van Arle, Rutger Peter Nollens soens soen + Aleit sijn wijf, Aleit Claes dochter van den Laer (z. Nollens), Rutger Jan Crigels soen Godart Vranken swager

27-07-1421 Bossche Protocollen Gemert folios van R1175: F206v Heer Ywaen voornoemd belooft aan Bertout Henrix vanden Dael een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis als voor. Hij kan lossen met 45 franse kronen.
Heer Ywaen verkoopt aan een secretaris t.b.v. Jan Jans Templer van Aerle een pacht van 2 mud rog Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve op Grotel in het gericht van Gemert en andere goederen. Losbaar met 40 franse kronen.

00-00-1422 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 216, akte 163. fol. 28,1420/1429
Jan Tempeler heeft gekent ende gelijdt dat hij sculdich is te gelden Rutgeren Jan Crigels soen die Mechtelden wilen Godart Vranken dochter heeft een mud rogs jairlix ende erfelix pachts uyten alinge buynre beempts gelegen inder prochie van Arle, neven erf Jan van Brueheze ut supra ende geset ende te weren uytgenommen sheren tijns. W. Eyndhouts   – schepen’Arnt Matheeus soen van Stiphout – schepen

00-00-1422 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 216, akte 164. fol.28,1420/1429,
Jan Tempeler van Arle heeft overgegeven Rutgeren wilen Peter Nollens soens soen was tot sijnre behoef ende mede tot behoef Aleiten sijns wijfs Claes dochter van den Laer was tot hoer beider lijve alsoe langhe sij leven se(o)llen inder menscheli­cheyt ende nyet langer te hebben te bruyken ende te besigen dat derdel van enen buynre beemps welc alinge beempd is gele­gen inder prochie van Arle, neven erf Jan van Brueheze ut su­pra [akte 162] voir een derdel van een mud rogge als men sculdich is te gel­den Rutgeren Jan Crigels soen Godart Vranken swager – W. Eyndhouts  – schepen,   Arnt Matheeus soen van Stiphout – schepen

00-00-1422 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 216, akte 165. fol. 28., 1420/1429
Jan Tempeler van Arle heeft gekent ende gelijdt dat hij scul­dich is Rutgeren wilen Peter Nollekens soen en Aleiten sijne wyve Claes dochter van den Laer XI cronen ende een derdel van eenre crone der munten sconinx van Vrancrijc of die werde, welc hi den voirgs. Rutgeren heeft geloeft te betalen tot be­hoef synre erfgenamen ende Aleiten sijns wijfs erfgenamen soe wanneer Rutger ende Aleit van lyve (?) ter doet comen sellen sijn – beide dese naest brieve salmen Rutger Jan Crigels soen gheven. W. Eyndhouts, – schepen, Arnt Matheeus soen van Stiphout – schepen

00-00-1422 SAH 1422 SR 1570/16-8 van Arien Jan Goyarts van Helvoirt van eenen huyse ende erve gelegen tot Hintham gecoft tegens Henrick Peeters Tempeler cs – 25 st.

10-06-1422 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 216, akte 162. fol. 28., 1420/1429,
Diric wilen Wautgers soen van der Bruggen was alse wittich man Katherijnen dochter wilen Godart Vranken was heeft erflic in gerechter ghiften overgegeven Janne Tempeler (?) van Arle die een helft van enen buynre beempts welc alinge buynre gelegen is
e.z. inder prochie van Arle, neven erf Jan van Brueheze,
a.z. dat wilen Henric sDekens van Helmont plach te wesen
ridende tegen een ander beempt toebehorende Gherit van den Zande – Diric voirs. heeft noch vercocht Janne Tempeler die ander helft. Belast met sheren tijns van den gronde. Andries   – schepen Jan Snoex – schepen

08-05-1452 RAHM 223. akte 396. fol. 218. blz. 205.
Heer Jan zn. v. Herman Eijckmans, Willem, Art en Wautger (broers van Heer Jan) Matheeus Stippelman man v. Gertruyt (hun zwager) hebben erflic verpacht  Maes zn. v. Jan Tempeler een huys etc. + stuxken lants (Helmond) Art vander Papendonch – schepen  Heyn die Becker – schepen

08-05-1452 Heer Jan + zijn broers en Matheeus zijn zwager hebben gekendt ende gelijdt dat Maes zn. v. Jan Tempeler dat mud sal mogen quiten nae doden Marie haer moeder met 30 gouwen peters Art vander Papendonch – schepen Heyn die Becker – schepen

03-09-1455 ANALYSES VAN TESTAMENTEN ZICH BEVINDEND IN DE ARCHIEVEN VAN DE GODSHUIZEN, TE ‘S-HERTOGENBOSCH, DEEL II’ 1412 – 1505 1454, 3 augustus, uur van de vespers, 1455, 3 september (grosse) het negende uur Testament Jan Tempelaar en Heilwych (uittr.) voor: notaris Jan Eykmans, viceplebaan van de St. Janskerk (minuut) notaris Godfried Hels, clericus Luik (uittr.) van: Jan Templaar en Heilwych d.v. Hendrik van den Borchhout, echtgenoten gezond van lichaam en geest legaten: 1. aan de fabriek van de St. Janskerk 1 blaffaard2. aan de notaris 1 blaffaard3. aan de kosters van de St. Janskerk 1 blaffaard4. aan de St. Lambertuskerk van Luik 1 blaffaard5. aan de armen van het Hinthamereinde een erfcijns van £ 16. aan het Zinnelooshuis een erfcijns van £ 15 en 6 te aanvaarden na hun beider dood en gaande uit hun huis in de Laatste Windmolenbergstraat; deze renten zijn losbaar met 7 Peters7. aan Jan Raymeker die hun dochter heeft alle gebruiksvoorwerpen mits hij deschulden van het sterfhuis betaaltde overige bezittingen moeten door de erfgenamen gelijkelijk gedeeld worden plaats: (minuut) woonhuis van de testatoren (grosse) de parochiekerk van Hedelgetuigen: (minuut) Lambert Roelof; Aart Herberts enJan Tsazen, koster (grosse)Hendrik Jansz., priester, en Jan z.v. Winrik Scouten, rector van de school van de St. Janskerk vindplaats: Archief blok Hinthamereinde voorl. nr. 2145.1454, 22 augustus (minuut) uur van de vespers1454, 26 augustus (aanvulling) uur van de hoogmis1455, 3 september (uittr.) het negende uur in de morgen

1455-1456 Bossche Protocollen uit het stadsarchief van Den Bosch. f 546v Milheze Mathijs Janss die Beircker
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss en van Jut Aert Jutten
Thomas Jan Templeer

Mechelse aanwinsten van het bisdom Den Bosch, 1330-1719 Notaris Johannes Amelrici de Buscoducis oorkondt dat Goeswinus Ancelmi, clericus, gevraagd heeft de stichtingsakte van de kapelanie van heden voor te lezen aan deken en kapittel, een altaar ervoor aan te wijzen en hem als eerste rector van deze kapelanie te benoemen. Als altaar wordt het altaar van Cosmas en Damianus onder het oksaal en voor het koor aangewezen bij afwezigheid van de rector van dat altaar heer Johannes de Aefferden. Goeswinus wordt als rector van deze nieuwe fundatie benoemd. De inkomsten van de eerste en deze tweede fundatie worden op termijn met elkaar verenigd. Wie van hen het laatst overlijdt zal het geheel als één beneficie bezitten. Ten slotte installeert de notaris hem door overhandiging van kelk, boek en ornamenten die bij dat altaar horen. Gedaan in de kapittelzaal en naast het voornoemde altaar in aanwezigheid van heer Johannes Templer, priester van die kerk, en Johannes Loey, bastionarius.

1458 Poorterslijst van ‘s-Hertogenbosch; Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant Poortersgeld 1 Pond: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Gerrit Gerrit Vilts; Jan van Duime; Gielis van Goerle; Hendrik Gerritszn van Zegewerp; Dirk Andries Dirkszn; Henrik Goijartszn van Donkersvoert; Otto Jacob Otten zn; Henrik Peterssen van Lijemde; Jan de Wolf; Jan van Noutssen; Henrik van Diest; Gijsbrecht Templen; Jan van Tuijl; Andries Jan Zobbensen; Jan Jan Vrankensen

06-03-1464** R.A. Oirschot, inv. nr. 122A, periode 1 Jan. 1464 t/m 31 december 1464. (Vanwege Kerststijl 26 december 1463 t/m 25 december 1464)
Verschenen zijn Jan, Rutger, Wouter, Willem, Henrick en Adam, broers en kinderen van wijlen Wouter Simons, verder Jan Wouters van den Bogaert als man van Aelijt, dochter ook van genoemde Wouter simons, en ze verkopen nu met schepenbrieven aan Jan natuurlijke zoon van heer Henrick Hoogneven (Tempelaers?. JT), priester, een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, die ze hebben geerfd na de dood van hun vader Wouter en hun moeder Aleijt. Genoemde Wouter had de pacht verkregen van Jan Henrick Heesters en van Diederrick Godevaerts van de Laeck, die voor hemzelf handelende en voor zijn broer Henrick en zijn zuster Bertijen. De pacht vervalt steeds met Kerstmis op onderpand van drie delen van een huis, tuin, etc., gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Wouter Simons, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Datum 6 maart 1464. (geen getuigen genoemd, JT)  

1467 Juni 23 – Deutsche digitale bibliothek – Vor Hermann van Lubeke, Richter zu Iburg, verkaufen Styne van Lone und ihre Tochter Elseke an Gerd Slap und Albert van Lubeke, Tempeler der Nikolauskapelle in Iburg, eine Breite Land zwischen Iburg und Glane. – – Original aus: Pfarrarchiv Iburg – Osnabrücker Urkundenbuch 5,267 – Dorsalvermerk

1467 R.A. Oirschot, inv. nr. 122A, periode 1 Jan. 1467 t/m 31 december 1467. (Vanwege Kerststijl 26 december 1466 t/m 25 december 1467)
P 187-r (30-r)
In Nomine Domini, Amen. Voor ons schepenen is verscvhenen Rutger Aerts van Ellaer vanwege Marie en Lisbeth wettige kinderen van wijlen Henrik van der Putten, verder Lodewijk Dirck Hoechneven (Tempelaers, JT), als man van Kathalijn dochter van genoemde Henrick, nog Jan Janssen van Weert als man van Kathalijn de jongste ook dochter van genoemde Henrick en verder Jan Henricks van Oudenhoven (hierna heet hij ineens Jan de Wilde, JT) als voogd over een minderjarig kind genoemd Lisbeth dochter van wijlen Joesten van der Putten zoon ook van  wijlen genoemde Henrick, hebben samen een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd volgens de loten die met vonnis van de schepenbank van Oirschot hierop zijn uitgegeven. (blijkbaar verliep niet alles van een leien dak hier, JT)

Bij deze deling krijgt Rutger Aerts van Ellaer in zijn hoedanigheid een stuk land genoemd de Oudenhof, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. hert erf van Augustijns (van Ruth, JT), Goijaert Hillen, de kinderen van Daniel van Vlierden, genoemde Rutger zelf. Nog krijgt hij een stuk beemd gelegen onder Ameijden hier zoals Henrik van der Putten dat eerder in bezit had, b.p. Diederick Vrancken, Goessen Neven, de straat daar. Verder krijgt hij een pacht van 6 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat die Henrick van der Putten schuldig was te betalen aan Henrick Riembeslegers volgens schepenbrief van Oirschot. Verder krijgt Rutger een beemd gelegen naast het goed van Oudenhoven, b.p. de Roefsakker waarvan is afgedeeld. Uit dit vijfde deel van het bezit moet Rutger jaarlijks de 2 vijfde delen van 4 mud rogge en van nog een lopen betalen, nog de twee delen van 8 en een halve plakken als grondchijns aan de heer, nog de twee delen van 4 stuivers per jaar chijns aan Floris Thijssen van der Aa,  nog de 2 delen van 9 R (rijnwijn?) aan de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot.

Genoemde Loijen namens zijn vrouw krijgt een stuk land genoemd dat Hoefken met een daaraan gelegen beemdje, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Daniel van Vlierden, het erf dat ervan is afgedeeld. Hij moet hieruit jaarlijks het vijfde deel van 4 mud rogge en een lopen rogge per jaar betalen, nog het vijfde deel van 8 en een halve plak per jaar als grondchijns, nog het vijfde deel van 4 stuivers per jaar aan Floris Thijssen van der Aa, nog het vijfde deel van 9 R.. (?) per jaar aan de fabriek van St. Peters te Oirschot, 

Genoemde Jan van Weert als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Roesakker, met de sloot erbij, naast de beemd tot het Loeptken (?) voor zover dat het daar land is (?), Hieruit moet hij jaarlijks een lopen rogge betalen, maat van Oirschot, aan Rutger van Ellaer. Uit zijn erfdeel moet hij verder jaarlijks het vijfde deel betalen van een pacht van 2 mud en 1 lopen rogge per jaar, nog het vijfde deel van 9 pond payment aan de fabriek van St. Peters te Oirschot. 

Genoemde Jan de Wilde vanwge het minderjarige kind Lisbeth verwekt door Joest van der Putten krijgt een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Hedel (vervolg zie blz. P 187-v). 

Voetnoot :
Te weten dat Rutger 16 lopen rogge per jaar moet betalen, Oirschotse maat, nog 43 Bossche plakken. Het genoemde kind moet 8 lopen rogge aan Willem Rutgers betalen en 21 en een halve plak aan St. Petrus, nog 2 lopen rogge aan de H. Heest te Oirschot. Genoemde Jan van Weert moet 10 lopen rogge betalen aan Willem Rutgers en 1 lopen aan de Minderbroeders. Genoemde Loijen moet 6 lopen rogge aan Willem Rutgers betalen, nog 3 lopen aan de kinderen van Goijaert van Ell…. en 21 en een halve plak en 2 stuivers. ( is dit als corrrectie op de eerdergenoemde lasten?, JT)

1468 ILVB register Brabant, archieftoegang 1232, 1468, Rekening, folio 307v Thomaes Templer intredegeld

18-01-1470 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventatisnummer 222,akte 614. fol. 155. blz. 270, 1447/1470,
erfgenamen van Art Snoex en Maes Tempelers (1e bedde) Jan Maes Tempelers soen

03-03-1470 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventatisnummer 222,akte 633. fol. 156v. blz. 273,1447/1470,
Art Maes Tempelers soen

12-02-1471 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventatisnummer 222,akte 723. fol. 167. blz. 285 ,1447/1470, Aert Maes Tempelers soen Ermgart Snoex

1472-1473 Bossche Protocollen Bakel f47 Jan Thomas Templer man van Yda dr. w. Jan Janss van Loen alias die Guylicker. Gerit Thomass vander Eycken

1478 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 32. fol. 16/13. blz. 11., 1478/1482,
in de marge: Jan van Esp, Jacop Philips en sijn kinderen (?), Jan Verrijt, Heijn Heijn Lieben soen, Meeus Loyen
r. 1. item dan salmen betugen met scepenen off met anderen personen dat Jan daer tegen dese waerheit dient die erfenissen inder aenspraiken begrepen noch daghelix bruyct besigt ende haut­plicht off yemant in sijnen naem
r. 2. item gedragen aen scepenen te weten aen 
Matheeus Tempeler ende aen Reyner van den Dijck off hen niet kenlic en is dat dair naeder deylingen doen doen die schoutheit dlot geworpen had die cedulle die Jannen ende Merten gevallen was voir hen hoeft gelesen was ende in hoirre presentien
r. 3. item gedragen aen Jan van Esp ende aen Jacop Philips off hen nyet kenlic en is dat inder tijt doen …..rit voirs. die  scheidinge ende deylinge begherende was dat Jan doen seide het en soude nummermeer gedeylt weerden hij en soude van  elcken stuck sijn vierdel hebben

1478 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 138. fol. 44, vervolg. blz. 138.,1478/1482 Goyart zn. v. Jan Moyen  heeft erflic overgegeven Gherit zn. v. Henric Stansen 3 mander rog ut enen 1/2 buenre beempts in die nuwe beemde (Aarle) rijdende tegen Henric Tempelers
e.z. Henric van Luyten a.z. Gherit van Voerendael
e.e. die haeseldoncsche straet (Aarle)
a.e. die gemeijnt ut enen stuck lants (4 lop.) Cornelis Vrients – schepen,  Jan Alaerts – schepen op Sente Peters dach ad vincula 1478

1478 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 224,akte 569. fol. 210. blz. 182,1478/1482 namenlijst met geldbedragen:
Willem Swalmart                                              iii gulden
Heyn Nagel                                            i gulden
Dirck Cuper die Jong                               i gulden
Willemken Fissien                                  j gulden
Gherit Mertens soen van den Put           j gl.
Aert van den Put                                     j gl.    1 oirt
Merten van den Put                                 j gl.    1 oert
Rover Duysschen                                    i gl.
Aert die Bercker                                                 i gl.
Aert Tempeler                                      j gl.    1 oert
Wreyns die Velkener                               j gl.    1 oert
Goyart Touwers                                      j gl.    1 oert
Heyn Michiels                                        j gl.
Willem die Wever                                    i gl.
Dries Jacobs den lycoop cryt ??
Heyn die Weert                                      j gl.    1 oert
Dirck Hannen                                         j gl.    1 oert
Maes Meyssen                                       j gl.    1 oert
Thonis Walschart                                    j gl.
Roeff Cuper                                            j gl.

03-04-1479  Rechterlijk Archief,#Helmond,Inventarisnummer 224,akte 294. fol. 106. blz. 91, 1478/1482,
Meester Jan zn. v. Aert Kitsaerts en Jan nat. zn. v. Henric vander Vesten hebben erflic vercocht Jan van Leeuwen + Aleit zijn vrouw + Weyndelken zijn dochter 1 mander rog ut enen huyse etc. meester Jan toebehorende  in die cloesterstraet bynnen poerten (Helmond)
e.z. 
Aert Tempelers
a.z. Henric Peter Jans soen
e.e. de vesten van Helmont
a.e. totter straten toe
ut enen huyse etc in die cloesterstraet buyten poerten (Helmond)
Jan van der Vesten toebehorende
e.z. Dirck Nagelmeker
a.z. Jan Alaerts
e.e. den water geheiten den ameij (Helmond)
a.e. totter straten toe
Henric Nagel – schepen
Jan Snoex    – schepen
3 april 1479
betaling —> 6 peters

01-06-1479 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224akte 338. fol. 122. blz. 105., 1478/1482,
Art zn. v. Thomas Tempelers heeft overgegeven Andries zijn broer 1 mander rog uit huis en hof v. Aleyt Schentkens gelegen in die huyskensstraet (Helmond) hem verstorven na de dood van Aert Snoex
Henric Nagel – schepen, Jan Snoex – schepen

00-09-1479 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 370. fol. 133. blz. 115., 1478/1482,
Goessen zn. v. Henric Celen heeft geloeft Jan zn. v. Maes Tempelers 7 1/2 mud rog Dirck die Weder – schepen Jan Snoex – schepen  ? september 1479 met bijschrift

1479 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 378. fol. 135. blz. 117., 1478/1482,
Jan zn. v. Dirc Snoex heeft erflic overgegeven Andries zn. v. Maes Tempelers 1/4 van een stuk beemd inden weert (Helmond), e.z. Michiel van Ayen + meer anderen, a.z. Godart van Eyck + meer anderen, e.e. aen den perryck (Helmond), a.e. op die aa, hen verstorven van Aert Snoex (ouder vader = grootvader) en die van Dirck zn. v. Jan van Berghelen. Jan Alaerts   – schepen, Dirck Sweerts – schepen, daags na Elizabeth 1479

1479 Rechterlijk Archief,#Helmond, Inventarisnummer 224,akte 379. fol. 135. blz. 117, 1478/1482,
Andries ut supra zn. v. Maes Tempelers heeft geloeft  Jan ut supra zn. v. Dirc Snoex 34 peters + 14 lopen rog (1479)

01-02-1480  Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 390. fol. 141. blz. 122, 1478/1482
Wouter zn. v. Jacop Andries heeft erflic overgegeven Jan zn. v. Maes Tempelers
1 mud rog, ut eenre strepen lants, achter sheylichsgheest vanden Bossche (Helmond)
e.z. + e.e. H. Geest voirs, a.z. + a.e. Roeff Alaerts soens soen van Vehuyse gecocht tegen Everaert zn. v. Henric Everaerts man v. Kathelijn dr. v. Symon Valkeners Wouter die Valkener is ouder vader van Kathelijn die kocht dit stuk tegen Godart zn. v. Willem Sweerts die het tot een erfpacht had uitgegeven aan Art Snoex soen vander Zantvoert, Henric Nagel – schepen, Jan Snoex    – schepen

09-02-1480 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 701. fol. 255. blz. 223,1478/1482
Joncker Yewen van Cortenbach, Joncker Jan van Cortenbach en Jan Tempelers enerzijds en Goessen zn. v. Henric Celen anderzijds waeren in gedyng ende process getreden inzake het aennemen van het officie van het rentmeesterschap in Den Bosch (zeer lange akte) – Louis van den Velde (zwager) schepenen: allen

20-03-1480 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 432. fol. 154. blz. 133,1478/1482
Jacop nat. zn. v. Jan van der Schaut heeft erflic overgegeven Jan zn. v. Jan van den Schoet een eeuselken metten houtwas dair op staende op strijp (Aarle) e.z. Henric zn. v. Jan Tempelers, a.z. erfg’n. v. Henric Willems, e.e. + a.e. Reyner Schoermans, gecocht tegen Jan Jan Lijsbetten soens soen. Jan Snoex – schepen, Dirck Sweerts – schepen. 20 maart (1480)

24-03-1480 Rechterlijk Archief,Helmond,#Inventarisnummer 224,akte 481. fol. 169. blz. 148. ,1478/1482
Andries, Aert, Aert en Willem, Jan Troeffelmans, Gherit Jan Umans soen hebben erflic overgegeven Ermgart en Heylich mede t.b.v. Meysken (hun zus) allen hoir recht, aen twee rillen lants in die vossenstraet (Helmond)
e.z. Peter Stippelmans, a.z. Jan Wouters, e.e. Willem Meijssen, a.e. totter straten toe, 1/4 van enen 1/2 buenre beemps rydende tegen ’n ander 1/4 toebehorende 
Jan Tempeler gelegenin sHerenbeempt neven die aa (Helmond), a.z. Heer van Helmont, e.e. Reyner van Kemenaden, a.e. Ghijsbrecht Reyners, Jan Alaerts – schepen, Dirck Umans – schepen

06-06-1480 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 488. fol. 172. blz. 150.,1478/1482
een stuck beempts inden weert (Helmond), Andries (?) Tempeler   3 Rijns guldne en 14 bosch plack voer den stuiver

1480 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 594. fol. 218. blz. 189.,1478/1482
Jacop zn. v. Lodewich sGraets,  heeft erflic overgegeven, Jan zn. v. Henric Celen een huys etc. in die cloesterstraet (Helmond), e.z. Lijsbet Andries, a.z. Jan Sterkens, noch een gedeelte vander helften van enen beemde metter bla­dingen vander vesten van den grase vander vesten tot Helmont, e.z. Jan zn. v. Godart vander Bijstervelt, a.z. Gherit vander Doeseldonck, e.e. erf nutertijt toebehorende totten huyse voirs.
a.e. die aa, gecocht tegen, Gherit zn. v. Henric Celen die tegen,
Maes Jan Tempelers die tegen, Godart zn. v. Pouwels van Vaerle die tegen, Jan zn. v. Peter vander Doeseldonck die tegen, Gherit nat. zn. v. Lucas van der Doeseldonck. Jan Snoex – schepen, Dirck Sweerts – schepen, op Sente Andriesavont 1480

1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 614. fol. 225. blz. 197.1478/1482
Jan Zuermont man v. Mechtelt dr. v. Maes Tempelers, Maes Tempelers man v. Aleit dr. v. Aert Snoex soen vd Zant­voert, heeft erflic overgegeven. Heer Peter van der Vloet priester, alsulken mauwer rog ut enen huyse dat wijlen Maes Weylaerts was, opt cloestereijnde (Helmond), e.z. erfg’n. v. Peter uten Vehuze, a.z. Heyn Bants (?), e.e. Agnezen Kox, a.e. die straet, 1 ril beempts in die ryetbeemde dat Maes Hantscomekers toebehoeren plach
e.z. Jan van Gerwen + e.e., a.z. opten goergrave, a.e. convent van Bynderern + Peter Michiels aenverstorven van Aert Snoex soen van der Santvoert die vercregen van Heer Wouter nat. zn. v. Jan van Beeck, Cornelis Vrients – schepen, Louis Orssen – schepen, in professo Anthonij 1481

09-02-1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 643. fol.236. blz.207(dubbele                  pag.),1478/1482
Copien
Gherit Lucas soen vander Doeseldonck
Jan Spaen en Jan Tempelers hebben geloeft Frederick van Criekenbeeck en Symon zn. v. Henric vanden Ravenecker 48 peters
Cornelis Vrients – schepen, Jan Alaerts  – schepen, 9 februari 1481

11-04-1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 683. fol. 248. blz. 217,1478/1482
Aert zn. v. Maes Tempelers man v. Aleit (z. Valkeners)
Aleit dr. v. Symon Valkeners zn. v. Wouter
Valkeners  (z. Tempelers)
heeft erflic overgegeven
Heer Gherit Sweerts priester
1 mud rog
een hofstat metter huysinge dair op staende
gelegen te Helmont
e.z. Jan van Houbraken
a.z. Heijn Ermbrechts soen
verstorven van Wouter Valkeners ouder vader v. Aleit
welc hofstat Jan van Houbraken
voirtijts vercocht had
enen geheiten Peter des Valkeners
Jan Snoex     – schepen, Dirck Sweerts – schepen

11-04-1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224,akte 684. fol. 248. blz. 217,1478/1482
Heer Gherit ut supra Sweerts priester heeft gekendt ende gelijdt dat hij sculdich is Aert ut supra zn. v. Maes Tempelers man v. Aleit
1 mud rog ut enen huyse etc. in die cloesterstraet (Helmond)
e.z. Heijn Touwers
a.z. Jan Kitsaerts
e.e. vander vesten van Helmont
a.e. totter straten toe
1/4 vaet raepsaet + acht st. payments
Jan Snoex     – schepen, Dirck Sweerts – schepen

07-07-1481 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 224,#akte 756. fol. 287. blz. 247.1478/1482
Andries Maes Tempelers soen, Maes Tempelers man v. Aleyt dr. v. Aert Snoex soen vd. Z. heeft erflic overgegeven. Jan zn. v. Dirc Snoex zijn neef 1 mander rog ut ene huyse + kempken lants inder prochien v. Doerren, Aert Snoex had die gecocht tegen, Mechtelt dr. v. Jannes Roeselmans die tegen, Gherit geheiten van Elten, noch 1 mander rog tot Doernen te leveren uten huyse + kempken lants tot Dornen
e.z. erfg’n. v. Mercelis van den Bogart
a.z. die straet dair men ten eckeren waert gheet
e.e. erfg’n. v. Emont van den Venne
a.e. die straet
noch ut lopensaet roglants in die acker (Deurne)
e.z. Reyner van Meervenne
a.z. Mercelis Staps
e.e. Lambrecht van Bruggen
a.e. voer aen die kerckwech die coempt van den hagelcruys
Aert Snoex
Aleyt dr. v. Gherit van Elten
Cornelis    – schepen, Jan Alaerts – schepen

08-08-1481 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 224,#akte 778. fol. 297. blz. 256.#,#1478/1482
Peter van Woestenroede heeft overgegeven Jan Beck alle sijn recht ende toeseggen
aen dat vorsterampt van Helmont soe hem die geghiftich was van Joncker Yewaen van Cortenbach
Jan Alaerts  – schepen, Louis Orssen – schepen, 8 augustus 1481
ende voirt overgegeven
Jan Tempelers
Jan Alaerts  – schepen, Louis Orssen – schepen, in profesto assumptionis 1481

481 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 224,#akte 850. fol. 324. blz. 279,#1478/1482
Jan zn. v. Dirc van Heersel, Willem + Katherijn kn. v. Matheeus, Margriet dr. v. Dirc van Heersel vr. v. Matheeus
hebben erflic overgegeven, Jan zn. v. Gherit Ketelers, 18 lopen rog Nuenense maat die Michiel zn. v. Herman geheiten Daelmans geloeft had te gelden ende te betalen Jannen geheiten van Vaerlair tot Nuenen te leveren ut enen stuck lants geheiten dat beckenstuck (Nuenen)
e.z. Aert geheiten Hacken + kn.
a.z. Claes geheiten Stampart ut eenre hoffstat ende erffenisse dair aen gelegen
e.z. die gemeynt
a.z. een gemeyn waterlaet
fol. 325. blz. 280.
noch 6 lopen rog Nuenense maat ut enen stuck lants metter huysingen daer op staende geheiten den wuestencamp ter stede geheiten dat heyeeijnde (Nuenen)
e.z. aen een waterlaet neven die gemeyn ecker (Nuenen)
voirt alomme aen die gemeynt ende die gemeyn straet ut enen stuck erfs in gheenre heydenschoer (Nuenen)
e.z. Willem Aerts soens van Nouden
a.z. Michiel zn. v. Herman Daelmans
e.e. Rutgher van Nouden
a.e. aen die gemeijn straet noch 6 lopen rog Nuenense maat ut huyse hoff + enen stuck lants (11 lop.) ter stede geheiten theyeeijnde (Nuenen)
e.z. die gemeynt van Nuenen
a.z. een gemeyn waterlaet
e.e. vander gemeynte
a.e. totten waterlaet
ut enen stuck lants geheiten dat beckenstuck (Nuenen)
e.z. Godart geheiten Weerken
a.z. 
Henric Tempelers
e.e. vander gemeynre straten
a.e. Godart van Eijck noch een 1/2 mud rog Nuenense maat te gelden op Sente Remeys dach confessors ende tot Nuenen te leveren ut huyse hof camp lants geheiten wuesten camp (9 lop.
e.z. een  waterlaet voirt alomme aen die gemeynt ut enen stuck lants geheiten dat beckenstuck (Nuenen)
e.z. 
Henric Tempelers
a.z. Godart Weerkens
e.e. den waterlaet
a.e. Godart van Eyck
Jan Keteler
Jan zn. v. Dirc van Heersel
erfg’n. v. Willem van den Hovel
Claes Mijs   – schepen, Louis Orssen – schepen

06-10-1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 3. fol. 1v. blz. 2.,1481/1483,
Claes zn. v. Ghevart van Doernen gemechticht van
Ghevart zn. v. Ghevart van Doernen
heeft wael betuycht etc.
achterstallige betaling van 5 mud rog erfpacht en 4 mud lijfpacht volgens schepenbrief van 4 maart 1472 aen een huys etc.
achter thuys van Myerle aen die donck (Mierlo)
aen een huys etc. op stepecolck (Mierlo)
dat wijlen Ghevart van Doernen toebehorende plach
Adriaen Robbrechs soen van Grevenbroeck
had die huysinge vercregen tegen Ghevart
schepenen: Cornelis Vrients, Jan Alaerts, Dirck Umans, Jan Troeffelman, Jan Snoex, Dirck Sweerts, Louis Orssen
6 oktober 1481

26-10-1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 1. fol. 1. blz. 1.  ,1481/1483, Jan Parteler, Diryck die Greve, Peter Jan Alarts en Jan Snoecx , Thomaes Tempeler heeft wael betuycht in enen gebannen gedinge dat hem die vorster van Helmont een erfpant gelevert heeft – achterstallige betaling van 7 lopen rog
volgens schepenbrief van 17 december 1472 aen een stuck beemps op stepecolc (Mierlo)
e.z. Luyken Stremers (of: sCremers?)
a.z. erfg’n. v. Heijn van Ellender
e.e. + a.e. enen beempt geheiten die husselt (Mierlo)
ane een stuck lants (3 lop.) ter stede voirs.
e.z. Jan Conincs + e.e.
a.e. erfg’n. v. Heyn van Ellender
vercocht aen Andries Jacob Andries soen, Jan Danels soen van Eckerbroeck
schepenen: Dirck die Weder, Cornelis Vrients, Claes Mijs, Dirck Umans, Jan Dirck Sweerts. Jan (Snoecx), Louis Orssen

1481 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 2. fol. 1. blz. 1.1481/1483
Hadewich dr. v. Mercelis Eris heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 10 lopen rog volgens schepenbrief van 26 november 1479 ut enen stuck lants aen gheen zoersel (Bakel) alomme aen die gemeynt ut enen stuck lants geheiten in die steynecker (Bakel)
e.z. Roloff Haex
a.z. erf v. Gerit (?) van Bakel
e.e. vanden gemeijnen waterlaet
a.e. die gemeyn driessen
fol. 1v. blz. 2.
ut enen stuck lants geheiten die molenstreep (Bakel)
e.z. Alaert Haertmans
a.z. weduwe + kn. v. Ghijben Eynskens
e.e. vanden waterlaet
a.e. totten driessen
vercocht Jan Tempelers en weder aen Hadewich schepenen: Dirck die Weder, Cornelis Vrient, Jan Alaerts, Dirck Umans, Claes Mijs, Jan Snoex, Jan Troeffelman op Sente Luciendach 1481

1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 80. fol. 18. blz. 30. ,1481/1483,
Wouter zn. v. Willem Wouters man v. Katherijn dr. v. Gerit Cuylmans Katherijn dr. v. Gerit Cuylmans vr. v. Wouter Willems Wouters heeft erflic vercocht Jan zn. v. Jan Partelaers 1 malder rog vuyt enen huys etc. + eeusel inder prochien v. Mierle
e.z. Diryck Thijs + Jan Wijnmaes (?), a.z. Kathelijn Celen + Aert Vestarts, e.e. Gelis van Heeze + Willem Bollen, a.e. totter straten grondcijns Jan Troeffelmans – schepen  Hospitis         – schepen die Nycolai 1482 betaling —> 10 peters

1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 66. fol. 15v. blz. 25. ,1481/1483, Jan Zuermont man v. Mechtelt dr. v. Maes Tempelers heeft  erflic overgegeven Jan zn. v. Maes Tempelers 1 mander rog vuyt enen stuck lants (4 lop.) bij den gode te werdingen (Lierop) e.z. Henric van Werdingen a.z. Diryck Henric Mutsarts soen te deel gevallen vander doot van Aert Snoecx (aude vader van Mechtelt dr. v. Maes Tempelers) die van Willem Dirics Smollers soen die van Dirick Henrick Mutsarts (Mitsarts) soen van Werdingen Jan Alarts – schepen Hospitis   – schepen die Dyonisij 1482

1482 Rechterlijk Archief,#Helmond,Inventarisnummer 225,akte 5. fol. 2. blz. 3. 1481/1483 Jan Tempeler ghemechticht van Matheeus zn. v. Mathijs Molemans alias Gebackemans heeft wael betuyct etc. omwille gebreecs wille van betalingen van 3 mud rog erfpacht en 3 achterstede pachten ontbrekende volgens brief van 4 juli 1480 aen een huys etc. inder prochien van Lierop
e.z. erf v. goedthuys van Postel
a.z. lysbetten beemd (Lierop)
e.e. enen gemeynen wech
a.e. totten ghemeynre straten
een stuck lants geheiten den kerckcamp (Lierop)
e.z. erf v. godtshuys van Postel
e.e. + a.e. idem
a.z. aen die ghemeynen wech
fol. 2v. blz. 4. een stuck lants op gheen oetteren (Lierop)  alom sgoedshuys van POstel  een stuck beempts geheiten den Doersschen beempt houdende in groetten 1 buenre (Lierop)
e.z. erf v. godtshuys van Tongerlo
a.z. Jan van Heersel
e.e. erf v. sHeren van Mierlo
a.e. sommigen ghebueren van Helmont vercocht Gherit Lemmens weder overgegeven Jan Tempeler
schepenen: Cornelis Vrients,  Jan Alarts, Claus Mijs, Jan Troffelman, Jan Snoecx, Dorych Swerts, Louis Orssen. Sinte alreheiligen avont 1482

1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 14. fol. 6. blz. 11. ,1481/1483
die H. Geestmeesters hebben wael betuycht etc.
6 lopen rog + 2 lopen rog + 3 lopen rog met enen huyse ende hoeve in die byndersstraet (Helmond)
e.z. erf dat v. Art van Bokel was
a.z. erf dat Aert van Duynhoven was
e.e. den amey
a.e. totten gemeynre straten vercocht aen Jan Tempeler weder overgegeven aen die H. Geestmeesters

1482 Rechterlijk Archief,Helmond,#Inventarisnummer 225,akte 15. fol. 6v. blz. 12. ,1481/1483
Gelis zn. v. Godart Gelis gemechticht van Mechtelt weduwe v. Aert Andries soens soen heeft wael betuycht etc. 4 lopen rog schepenbrief van donredaegs voir Sente Martens dach 1426 aen een huys etc. achter den ameij (Helmond) e.z. Jan Jan Sweders soen a.z. Weyndel van der Meyen dat Willem Copijs was e.e. Claus Stiers a.e. die straet vercocht aen Jan Maes Tempelers soen weder overgegeven aen Gelis Godart Gelis soen
schepenen: Cornelis Vrients,  Jan Alarts, Claus Mijs,  Troeffelman,  Jan Snoecx, Diryck Swerts, Louis Orssen   in profesto omnium sanctorum

04-08-182 Rechterlijk Archief, Helmond,Inventarisnummer 225, akte 54. fol. 13v. blz. 22. , 1481/1483, Andries zn. v. Maes Tempelers en Aleyt dr. v. Aert Snoecx (moeder v. Andries) heeft erflic overgegeven Aert zn. v. Reyner vander Kymmenaen 6 lopen rog vuyt enen huyse etc. + hoeffken in die huyskensstraet (Helmond)
e.z. Mercelis Wautgers
a.z. erf dat v. Peter van Gerwen was
e.e. idem
a.e. die straet gecocht tegen Aert sijn brueder zn. v. Maes Tempelers, Aert Snoecx ouder vader van Andries, Gherit Celen, Mergriet dr. v. Huben Melis en haer nat. dr. Aleyt, Jan Troffelmans – schepen, Jan Snoecx      – schepen

19-05-1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnum. 224,akte 447fol.158.blz. 137.1478/1482
ende voirt overgegeven Jan Maes Tempelers soen Claes Mijs – schepen Louis-schepen betaling —> 60 gulden (de gulden à 20 st.)

23-08-1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 92.fol.19v.blz. 33.1481/1483 Andries Maes Tempelers soen Aleyt dr. v. Aert Snoecx moeder v. Andries Maes Tempelers heeft erflic overgegeven Henric zn. v. Dirc Nagels 1 mud rog uut enen huyse etc. opt cloestereijnd (Helmond) bynnen der vesten van Helmont
e.z. die vest
a.z. Baten Hermans ende Celien Spaercoets nutertijt toebehorende Jan Maes Tempelers
Aert Snoecx ouder vader v. Andries Maes Tempelers
Lambrecht zn. v. Lauwreyns Tielmans
Heer Dirck zn. v. Wautgher van Gasselt
Roloff Peter Schoenwouters soen
Jan Alarts    – schepen, Diryck Swerts – schepen, 23 augustus 1482

16-09-1482 Reechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 225, akte 12. fol. 6. blz. 11., 1481/1483 de H. Geestmeesters van Helmont hebben wael betuycht etc.1 mud rog schepenbrief 25 juli 1466 ut eenre rillen lants opt hoecheynde (Helmont)e.z. Katherijn van Eyndhoutsa.z. Godart Everits van Beeck vercocht aen Jan Tempelerweder overgegeven aen de H. Geestmeesters schepenen: Cornelis Alarts Mijs Troeffelman Jan Snoecx Hospitis Orssen 16 september 1482

01-11-1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 11. fol. 6. blz. 11.1481/1483 Jan Beckheeft wael betuycht etc.achterstede pacht van 1 mander rogschepenbrief van 10 september 1477uut enen huyse ende hoeve tot Helmont e.z. Belen Heer Goderts + kn. a.z. die ghemeijn straet e.e. + a.e. Jannes Persoens vercocht aen Jan Tempeler weder overgegeven Jan Beck schepenen: Cornelis, Jan Alarts, Claus Mijs, Troffelman, Snoecx, Hospitis (= Sweerts),  Spaen

14-11-1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 225,akte 231. fol. 41. blz. 69. ,1481/1483 Godart Pouwels soen van Vaerle heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 2 mud rog mierlose maat huys hostat ende hoff op gheen broeck (Mierlo) schepenbrief van … januari 1474 Hubrecht zn. v. Henric Verhoeven Aert zn. v. Michiel van Lyshout Elsbeen moeder van Aert Michiels van Lyshout vercocht Jan Maes Tempelers soen schepenen: Cornelis Vrients, Jan Alarts, Claus Mijs, Troeffelman, Jan Snoecx, Diryck (?) Swerts, Louis Orssen, 1 november 1482

08-11-1482 Rechterlijk Archief,Helmond,Inventarisnummer 224akte 267. fol. 90. blz. 81.,1478/1482, Jan TempelerJan zn. v. Aert Noollensschuldbekentenis

02-12-1482 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 225, akte 82. fol. 18. blz.30., 1481/1483, Peter Stippelmans heeft erflic overgegeven Jan zn. v. Maes Tempelers 1 mud roguut eenre rillen lants in die molenstraet (Helmond)e.z. Jan Barbiersa.z. neven enen wech die tot Dappersecker toe gheete.e. achter aen een waterlaeta.e. voir aen die straetgecocht tegen Matheeus zn. v. Aert Matheeus soen van Stiphout Reynder zn. v. Godart vander Bijstervelt Godart nat. zn. v. Belen vander Bijstervelt Jan Alarts – schepenClaus Mijs – schepen 2 december 1482

08-03-1486 Rechterlijk Archief, Helmond,#Inventarisnummer 224, akte 670. fol. 244. blz. 213, 1478/1482, Jan Tempeler gemechticht van Joncker Yewen van Cortenbach Joncker Jan zn. v. Heer Jan van Cortenbach (zijn broer) was gerecht aen een huysinge ende herberge die leen genoempt an die merct (Helmond) ende dat overmids gebrecs wille van ontheffen van scadelozer geloeften die Peter zn. v. Willem van Eyndhouts voir Henric Celen den voirs. Heer Jannen van Cortenbach gedaen hadde volgens schepenbrief van 8 maart 1470 ende vercocht Willem van Eijck, Dirck Sweerts – schepen Louis Orssen  – schepen

18-042-1486 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 225,#akte 244. fol. 43v. blz. 74.  ,#1481/1483 Jan Maes Tempelers soen gemechticht van Wouter Jans soen van Hoschot en Jan Aerts sRoyen soen als mombairen van Beatris dr. v. Jan Wrensen sHazen soen heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 15 lopen rog schepenbrief van 15 mei 1478 ontbrekende aen een lopensaet lants opt hout (Mierlo) e.z. Willem van Riel a.z. Willem van Eijck e.e. Willem van Eijck a.e. die ghemeyn straet vercocht Claus Jan Vestarts soen schepenen: Cornelis Vrients  Jan Alaerts Claus Mijs  Jan Troeffelmans Jan Snoecx Jan Spaen  Jan Starkens 18 februari 1486

10-06-1487 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 225,#akte 7. fol. 2v. blz. 4.1481/1483 Heer Henric Dreykorts priester heeft wael betuycht etc. brief van 16 februari 1477 achterstallige pacht aen een huys etc. in die brake (Deurne) e.z. Peter Loyen a.z. + e.e. + a.e. die gemeynt van Doerren een stuck eeusels geheiten die donschot (Deurne) e.z. Jan Godeloffs a.z. Peter Aerts soen Verdonschot e.e. Maes van Milheze a.e. de gemeynt Jan Maes Tempelers soen Heer Henric voirs. schepenen: Cornelis Vrients, Jan Alairts, Jan Troeffelmans, Jan Snoecx, Jan Spaen, Jan Starkens , Henric Peter Pouwels soen

17-04-1487 Rechterlijk Archief,#Helmond#,#Inventarisnummer 225,#akte 245. fol. 43v. blz. 74. #,#1481/1483 Cornelis zn. v. Aert Vrients heeft wael betuycht achterstallige pacht van 16 lopen rog schepenbrief 26 april 1483 schepenbrief in de marge: 1376 opten naesten woensdach na ­Pincxten ontbrekende aen een huys schuer met haeren hofsteden + camp lants geheiten sbeirckerscamp (Bakel) e.z. Cornelis voirs. a.z. die gemeyn straet e.e. Cornelis voirs. a.e. erf toebehorende den convent van Binderen vercocht Jan Maes Tempelers overgegeven Cornelis voirs. schepenen: Jan Alaerts, Claus Mijs  Jan Troeffelmans Jan Snoecx  Jan Spaen Jan Starkens Diryck Zwerts 17 april 1487

Titel toevoegen

15-02-1490 Rijksarchief Den Bosch, Kommanderij Gemert, inv.nr. 818/425 Brieve van negen Lopen rogs erfpachts op een huys, hofstat ende hoff gelegen in de Parochie van BAKEL ter stede geheiten OP ESPE van ’t jaer 1490. 15 Febr. GEMERT C. n. 132.WILLEM HENRICK ALARTS soen vanden EYCKEN van BAKEL, heeft erflic vercocht, overgegeven ende opgedragen YDE Weduwe WILMS WOUTERS van STIPHOUT haer tot haere tochten ende haeren witti­gen kijnderen die sij bijden voorschr. WILMS WOUTERS wittelic verweckt ende vercregen heeft tot heure erflicheit negen Lopen rogs erfpachts, de maten van HELMONT die hij haer inden voor-s­chr. manieren gelooft heeft alle jaer te gelden ende op Onser Vrouwen Lichtmissche dach te betaelen ende tot HELMONT te leveren van ende vuyt eene huyse, hofstat ende hoff gelegen inde Prochien van BAKEL ter stede geheyte OP ESPE nevende erfenis der Heren van GEMERT toebehorend aen deen sijde ende erfenis GERARDS SVERVERS met nevede anderen aen d’andere zijde sterckend voor aen die straet aldaer als hij seide, welck huys, hofstat ende hoff voorschr. der voirschr. WILLEM gesett heeft de voirschr. YDEN ende haeren kijnderen tot ende zecke­ren onderpandt voor die betalinge der negen Lopen rogs erf­pachts voorschr.. Gelovende dat vercoperen ondergenoemd opdra­gen ende alle saken voorschr. welcke vast ende stedich te houden sonder eniche wederseggen. Ende die voorschr. negen Lopen rogs erfpachts inde voorschr. onderpand altijt te vrijen ende te weren, ende tselver onderpant voorschr. voor die betalinge den voorschr. negen Lopen rogs erfpachts altijt goetgenoch ende waeldogende te maken op hem ende op alle sijn goederen hebbende ende vercrijgende. Getuigen waren hier over Scepenen tot HELMONT HENRIC PETER POUWELS soen ende JAN TEMPELER. Gegeven vijffthien daege Februarij d’maent int jaer Ons Heeren doen men screef Dusent vierhondert ende tnegentich.  

03-04-1490 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 225,#akte 249. fol. 44v. blz. 76,#1481/1483 Willem zn. v. Willem Touwers gemechticht van Aleit weduwe v. Diryck zn. v. Udeman Wolffs heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 1 mud rog schepenbrief van 20 december 1444 ontbrekende aen huys schuer hoff te Milheeze e.z. Lemmen Bochtmans a.z. Lemmen Stekens soen een stuck lants ter stede voirs. e.z. Willem Bochtmans a.z. erfg’n. v. Aert Mickarts twe stucken lants e.z. Lemmen Bochtmans a.z. Coppen zn. v. Aert Jutten e.e. erfg’n. v. Aert Berckarts a.e. Aleit weduwe v. Loyen Wrensen een stuxken lants alomme aen erf v. Lemmen Bochtmans een stuck eeusels e.z. Diryck van Thuynen a.z. Willem Bochtmans en Peter Bochtmans een stuck lants geheiten die voirdijck (Milheeze) e.z. Eeris van der Egelmeer a.z. convent van Binderen een stuck lants e.z. Lemmen Bochtmans a.z. convent van Binderen een stuck lants op gheen boeckers gelegen (Milheeze) e.z. Lemmen Bochtmans a.z. erfg’n. v. Melis van Milheze een stuck lants geheiten ghenen steenacker (Milheeze) e.z. Gerit van der Egelmeer a.z. erfg’n. v. Melis van Milheze een stuck lants op gheen rullen (Milheeze) e.z. voirtijts van Jan van Lanckheeze dat bruyckende was Diryck van Thuynen a.z. Gerit van der Egelmeer een stuck lants ter selver steden e.z. Jan van Bakel a.z. erfg’n. v. Claus Blaymansvercocht Daniel van der Hellen weder overgegeven Willem zn. v. Willem Touwers schepenen: Cornelis Vrients Jan Alaerts Jan Troeffelmans Jan Snoecx Jan Starkens Henric Peter Pouwels soen Jan Tempeler 3 april 1490 voirt overgegeven Lambrecht Lemmen Aleiten soen Cornelis Vrients-schepen Henric Peter Pouwels soen – schepen 2 oktober 1490

01-10-1490 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 225#,#akte 253. fol. 45. blz. 77. #,#1481/1483 Die rectoers ende dekens van Sinte Anthonis gulden (Beek) hebben erflic overgegeven Aert zn. v. Jan Corstkens alsulken 4 lop. lants geheiten waelen camp (Milheeze)  fol. 45v. blz. 78. die beternisse van enen huyse etc. tot Milheze e.z. Gerit van der Aa a.z. Aert Eri e.e. Gerit voirs.a.e. convent van Bynderen schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soe, Jan Tempeler, Daem van Eyck, Jan die Wede 1 oktober 1490

01-10-1490 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 225,#akte 254. fol. 45v. blz. 78,#1481/1483 Reynder zn. v. Reynder Beckers Henric Jans soen van Luyten Rectoers ende Dekens der gulden van St. Anthonis (Beek) hebben wael betuycht etc. achterstallige pacht van 9 lopen rog ontbrekende aen enen camp lants + eeusel (Milheeze) e.z. Lambrecht Jan Lambrechts a.z. erfg’n. v. Jan Lambrechts e.e. erfg’n. v. Aert Mickarts a.e. Willem Jan Lambrechts noch een huys etc. tot Milheze e.z. erfg’n. v. Melen Nuwelaets a.z. Lambrecht Lambrechts soen schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soen, Jan Tempeler, Daem van Eyck, Jan die Weder. 1 oktober 1490

05-10-1490 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 225#,#akte 252. fol. 45. blz. 77. #,#1481/1483 Reynder zn. v. Reynder Beckers Henric Jans soen van Luyten rectoers ende dekens der gulden van Sinte Anthonis (Beek) hebben wael betuycht etc.achterstallige pacht van 9 lopen rog schepenbrief van 28 januari 1450 ontbrekende aen 4 lop. lants inden camp geheiten waelen camp (Milheeze) Jan zn. v. Aert Corstens te deel gevallen e.z. erfdg’n. v. Gerit van der Aa a.z. Jan Aert Corstens schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soen, Jan Tempeler, Daem van Eyck, Jan die Weder, 1 oktober 1490 voirt overgegeven Aert zn. v. Jan Corstkens (5 oktober 1490)

18-11-1490 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 225#,#akte 251. fol. 45. blz. 77. #,#1481/1483 Mathijs zn. v. Jan Beirckers heeft wael betuycht etc achterstallige pacht van 1 mud rog schepenbrief van 8 mei 1481 ontbrekende aen een goet in gheen liesell (Milheeze) e.z. die gemeynt a.z. erfg’n. v. Jan van Gerwen + weduwe v. Godart Snabben en kn. e.e. erf v. convent van Bynderen een stuck erfs geheiten den honspoel (Milheeze) e.z. Mathijs voirs. a.z. Jan Mickarts dat plach te wesen Melis Hoeven e.e. Godert nat. zn. v. Aert Godarts aen een stuck lants geheiten die veneyck dat Jan van den Zand plach te wesen (Milheeze) e.z. convent v. Bynderen a.z. Jan Eynsen van Oirle e.e. enen gemeynen grave aen een stuxken lants geheiten dat ijdelstuck (Milheeze) e.e. erfg’n. v. Jan Tymmermans a.e. erfg’n. v. Jan van den Zand schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soen, Jan Tempeler,  Daem van Eyck en  Jan die Weder  18 november 1490 18-01-1491Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 227#,#akte 87. fol. 26. blz. 25.#,#1490/1499 Jan Beck heeft erflic overgegeven Henric zn. v. Henric Peter Pouwels soen een huys ende hoff tot Helmont e.z. Belen Heer Godartss + kn. a.z. die gemeijn straet e.e. + a.e. Jannie Persoens vercregen tegen Jan Maes Tempelers soen die met coep van recht 2 malder rog Jan Starkens – schepen Jan Tempeler – schepen 18 januari 1491 (?) marge —> voirt overgegeven Peter Dries schepenen: Jan Snoecx en Daem van Eijck  25 juli 1501

15-02-1491 Duitse Orde Gemert, regesten, 1191 – 1499 (vijffthien daige februarii der maent, int jaer ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende tnegentich) 425. Willem Henrik, zoon van Alaert van der Eycken, van Bakel, verkoopt ten overstaan van schepenen van Helmond aan Yde, weduwe van Wouter van Stiphout, een erfpacht van 9 lopen rogge, jaarlijks naar de maat van Helmond op 2 februari te betalen uit een huis, hofstad en hof gelegen in de parochie Bakel ter plaatse geheten Op Espe en begrensd door de erven van de heer van Gemert en van Herman Swabers en door de straat aldaar. Schepenen van Helmond: Henric, zoon van Peter Pouwels, en Jan Tempeler. Oorspronkelijk (inventarisnr 818). Met uithangende zegels van beide schepenen in groene was, licht geschonden. In dorso met 16e eeuwse hand: Essp. Den principalen brieff van den IX lopen roggen. 818. Akte van overdracht, verleden voor schepenen van Helmond, van erfpacht van 9 lopen rogge op huis, hofstad en hof op Esp in Bakel, door Yda, weduwe Wouter van Stiphout, en haar kinderen, aan Dirk Swerts, voor Mathiaan van Eynatten, commandeur van Gemert, 1503

17-02-1491 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 227#,#akte 92. fol. 27. blz. 26.#,#1490/1499 Ghijsbrecht Goessen Reynderts soen heeft erflic overgegeven Lenart zn. v. Peter Stippelmans een buenre beempts tot Helmont e.z. langs neven den perryck (Helmond) a.z. Peter Aert Peter Meeus soens soen gecocht tegen Maes zn. v. Jan Tempelers die met coep van recht Henric Peter Pouwels soen – schepen Diryck Swerts – schepen 17 februari 1491marge —> voirt overgegeven Jan den Weer schepenen: Daem van Eijck Philips Swerts 3 augustus 1503

18-02-1491Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 227, akte 95. fol. 28. blz. 27., 1490/1499 Jan Tempeler momboir v. Symon + Aert zonen v. Aert Tempeler heeft erflic vercocht Henric zn. v. Henric Bouts een huys etc. doir die byndersche poirten (Helmond) e.z. erfg’n. v. Diryck Snoecx a.z. Cornelis zn. v. Marten Comans e.e. Lauwrens Velkeners a.e. totten straten grondcijns + 1 quart wijnts der kercken van Helmont Jan Snoecx – schepen Diryck Swerts – schepen18 februari 1491

18-02-1491 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 227#,#akte 96. fol. 28. blz. 27.#,#1490/1499 Henric zn. v. Henric Bouts heeft erflic vercocht Symon zn. v. Aert Tempelers + Aert zijn brueder 1 mud rog uut enen huyse etc. doir die byndersche poirten (Helmond) ut supra e.z. erfg’n. v. Diryck Snoecx a.z. Cornelis zn. v. Marten Comans e.e. Lauwrens Velkenersa.e. totten straten grondcijns + 1 quart wijnts der kercken van Helmont betaling van 3 malder rog met 39 petersJan Snoecx    – schepen, Diryck Swerts – schepen, 18 februari 1491

03-07-1491 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 227#,#akte 122. fol. 35. blz. 34.#,#1490/1499 Jan Zuermonts + Mechteltdr. v. Maes Tempelers heeft erflic verrcocht Godert Henrics Smeets soen die voirs. 3 stucken lants grondcijns 1 lopen rog der priesterscappen oft der kercken v. Helmont Henric Peter Pouwels soen – schepen Jan Tempeler                         – schepen                    3 juli 1491

04-09-1491 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 227, akte 235. fol. 68. blz. 70, 1490/1499 Peter Wautgers + Gheertruyt (overleden) dr. v. Maes Hanscome­kersJoesten en Aelken dochters v. Peter WautgersClaus van Roy + Jenneken dr. v. Peter Wouter Willems, Henric Jan Sceepkens soen + Lijnken dr. v. Peter Wouter Wil­lemsCeel vanden Bogart + Fijken dr. v. Peter Wouter WillemsClaus zn. v. Willem WoutersFijken en Heilken dr. v. Maes Willem BrouersMaes Willem Brouers + Cristijn dr. v. Maes Hanscomekers Jan Jacob Hanscomekers + Marie zijn zuster Jan Tempeler momboir van de kn. v. Aert zijn broer Aert Tempeler +Aleit dr. v. Symon Velkeners Symon Velkeners + Sophie dr. v. Maes (Hanscomekers)hebben erflic overgegeven Everaert Henric Everaerts soen 1 mud roguut enen stuck lants houende in grote II rillen off dair om­trent buyten der lantweren opt hogeeijnd (Helmond)e.z. Ansom Alairtsa.z. Willem Touwers, e.e. vander lantweren van Helmont a.e. Jan Wouters + kn. v. Godart Dries,Gerit nat. zn. v. Lucas vander Doseldonc,Maes zn. v. Willem Meijssen,Jan Starkens  – schepen,Henric Peter Pouwels soen -schepen                4 september 1491

1492 Rechterlijk Archief,#Helmond,#Inventarisnummer 225#,#akte 258. fol. 46. blz. 79. #,#1481/1483 Jan zn. v. Henric Comans die men heit Mock als voirster van Nuenen ende Gerwen Ghijsbrecht Reynerts een huys van Haeswinckel Jan Snoecx Jan Tempeler Diryck Jacob Wrensen soen een coe Thijs Jans soen van den Vehuyse een coe Jan Rovers Philips Jacobs (1492)    

04-08-1492 Rechterlijk Archief,#Helmond#,#Inventarisnummer 225#,#akte 256. fol. 45v. blz. 78. #,#1481/1483 Aert Goben man van Heilwich dr. v. Henric Beckers heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 2 mud rog schepenbrief van 7 april 1431 ontbrekende aen twe stucken lants toebehorende Rutger van Eijke Henric Boyfaes soen  1)  die beststrepe (Bakel) e.z. die gemeyn straet a.z. die reeckacker 2)  den reeckacker (7 lop.) (Bakel) e.z. den bestrepe (of: vestrepe?) (Bakel) a.z. voorheen de kn. v. Heyn Jans soen nu toebehorende der hoeven ter asdonck e.e. Jan die Moller e.e. Jan Costers kinderen schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soen, Jan Tempeler, Daem van Eijck, Jan die Weer,   4 augustus 1492  

04-08-1492 Rechterlijk Archief#,#Helmond#,#Inventarisnummer 225#,#akte 257. fol. 46. blz. 79. #,#1481/1483 Jan zn. v. Gerit Berniers heeft wael betuycht etc. achterstallige pacht van 2 mud rog schepenbrief van octaaf van OLVr Hemelvaart 1423 ontbrekende aen een stuck lants ter st. g. bergelen (Vlierden) e.z. voorheen Jonker Willem van Ghent nu Jan zn. v. Gherit Berniers a.z. Wrens den Vischer voorheen Aelbrecht Cleynmans nu Jan van den Hulsberch e.e. die gemeyn straet schepenen: Cornelis Vrients, Jan Snoecx, Jan Starkens, Henric Peter Pouwels soen, Jan Tempeler, Daem van Eijck, Jan die Weer              4 augustus 1492

28-10-1492 Schepenakte – Henric, Jan, Cornelis zonen v. Marten Comans Thonis Ghenen + Heylken dr. v. Marten Comans hebben erflic vercocht Wouter zn. v. Aert vanden Rullen een huys etc. in die byndersstraet (Helmond) e.z. Henric Michiels a.z. Cornelis (een van de verkopers) e.e. Lauwrens Velkeners a.e. die straet grondcijns + 1 malder rog Cornelis Vrients – schepen Jan Tempeler – schepen 8 oktober 1489 marge —> voirt overgegeven Belen dr. v. Jan van Lynter schepenen: Cornelis Vrients Jan Tempeler 28 oktober 1492, 1485/1487

00-02-1495 Schepenakte – Jan Tempeler heeft geloeft Jan Jan Becx soen 20 Rijnsgl. Henric Peter Pouwels soen – schepen Jan Starkens – schepen 25 mei 1494 marge: van desen geloeften heeft Jan Beck geloeft Jan Tempeler te releveren – schepenen: Cornelis Vrients Jan Snoecx ultima febr. 1495, 1490/1499  vervolgpagina Archief van 1495 t/m 1499

15-08-1498 Rechterlijk Archief#,#Helmond,#Inventarisnummer 227,#akte 967. fol. 318. blz. 300.,#1490/1499 Willem die Weert + Margriet dr. v. Peter Velkeners Wouters V. soen heeft erflic overgegeven Heer Aert van Best priester 1 mander rog uut enen stuck lants (1 1/2 lop.) omtrent der kercken (Stip­hout) e.z. Rutger van Erp a.z. Roeff Heilligen soen e.e. Heer Jan Blocx prieste a.e. Willem Sijen uut enen stuck lants (1 lop) oic dairomtrent  e.z. Heyn Tempelers a.z. Henric Jans soen wijlen Roeloff Hals e.e. Henrick Dries a.e. enen gemeijnen wech enen 1/2 buenre beempts tot Helmont e.z. Heyn Daemen a.z. Engel weduwe van Herman Koenen + kn. e.e. op een waterlaet a.e. opten gemeijnen dijck aldair Wouter die Velkener gecocht tegen Jan zn. v. Roloph Hals Diryck Swerts     – schepen Henric van Buydel – schepen 15 juni 1498