documenten van 1200 t/m 1399

1214 Oorkondeboek Noord-Brabant, dl.I. OBN, nr. 111. Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Willem, graaf van Megen, en zijn zoon Diederik hun allodium te Rixtel hebben overgedragen aan de Tempeliers. .. interfuerunt enim Folbertus de Leda, Alardus de Drilla, Theodericus de Herlaer, Willemmus Vulpez, Gerardus de Gorle, Nycolaus frater ipsius, Walterus Bac et alii quam plures. Acta sunt hec apud Tilburg, anno incarnati Verbi MoCCoXIIIIo

18-11-1289 Oorkondeboek Noord-Brabant, dl.I.OBN, nr.439 Schepenen van ‘sHertogenbosch oorkonden dat de “magister domus de Brake ordinis Templariorum” de “bona eiusdem domus in Ricstelle et in Hezebine sita cum edificiis, agris, terris, pratis, pascuis, censibus, censualibus, fyodalibus et aliis” in pacht heeft uitgegeven aan Amilius van Buscele, poorter van ‘sHertogenbosch.

1351 boek van A. C. van Aelst Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappellijken toe-stand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575 … Willem geeft aan Jan Tempelaer zijnen knaap, om gedane en nog te doene diensten”het schoutambabacht en dykgraag van Oudewater te zijnen lyve, also langhe als hi leven mach”.

30-01-1360 Uitgifte erfpacht Brokkenhoeve Helvoirt
Johannes van Zidewynden schoonzoon van wijlen Arnoldus van der Poorten aan: Johannes van den Bredeacker, van: de Brokkenhoeve in Helvoirt, voor: erfpacht 5 m. rogge, 6 kapoenen en 16 pond vlas tot de hekel bereid (HEKEL), de erop rustende herencijnzen en een erfcijns van 20 schelling oud geld aan de THG van Oisterwijk lasten: zie boven
voorw: indien de erfpachter niet vóór Pasen betaalt -de betaaltermijn is Lichtmis- dan mag de verpachter de hoeve weer in eigendom nemen.
bijz.: de huidige pachter is Arnoldus Brocke; de hoeve is door Johannes verworven van de erfgenamen van Henricus uten Waude.
Nr 467a | 30 januari 1360

1388 *SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL inv.nr.2785
in Vechel JAN VAN BOERT van ghevecht aen sinre suster gheyffent vi gulden
In Vechel HEINRIC VAN BOERT/VOERT van enen bandune gheiffent ij gulden iii placken

1392 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Archieftitel: Aanwinsten, 1280 – 1981 Akte van overeenkomst, door Henricus zoon wijlen Michaël Jansz Tempeleer, met Giselbertus, zoon wijlen Ritger van Vlijmen en Giselbertus vrouw Jutta, over landerijen in Nuenen,
1392 Den Bosch.R. 1179 fol.454 Jan vanden Bredeacker zet als pand de andere helften van het Luttelbroexken en van dat Bartscot. Donderdag na St. Jan-Geboorte 1392. (B.B.1 blz.53)

04-09-1392 Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch Authentieke kopieinv.nr. 164 f. 53v-54 199. feria quarta post diem Beati Egidii abbatis Hendrik, zoon van Michael, zoon van Jan Templeer senior van Boert, heeftvoor schepenen van ‘s-Hertogenbosch beloofd te betalen aan Gijsbert, zoon van Rutger van Vlijmen:erfpacht uit goederen in Nuenen

04-09-1392 Rechterlijk Archief, Helmond, Inventarisnummer 214, akte 1, 1396/1400,
Jan Arts Smeets soen van Vlimen
Jan Jans Bants soen van Helmond geh. m. Heilwich
Heilwich Arts Smeets dochter geh. m. Jan Jans Bants
Jan Henric Sweders soen, Jan Cuelmans, Karys Kappen, Jan Luuken van Wetten, Weytken Templers (1396-1400)

00-00-1396 schepenprotecol Boxel (392.53)
249 Rolof van der Stappen en zijn zuster Mechteld Vossen met haar voogd verkopen aan Vrancken van der Stappen een stukje beemd gelegen in de parochie van Gemonde in een beemd genoemd de Driesbeemd, belendend Willem Tempelaers, het gasthuis van Den Bosch, Henrick Aben. De verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve de tiende opper hooi daaruit jaarlijks aan de *persoon* van Gemonde. Datum op St. Katarinadag, getuigen Gerit Wolf en Dirck Schut. (1396)
237 Gheerling dochter van Laurens Bleckers (Wekers?) en haar natuurlijke zoon heer Henrick, verkopen aan Wouter zoon van Willem Covelmans een stuk beemd genoemd dat Laer gelegen te Gemonde, belendend Gerit zoon heer Gerits van Boxtel, de gemeenschappelijke weg daar, welk beemd elke 3 jaar wordt gewisseld met joffrouw Aleijt zijnde vrouw van Paep Jans en haar kinderen, waarbij joffrouw Aleijt steeds de eerste twee jaar in gebruik heeft en het andere jaar genoemde koper. Nog verkoopt ze een stuk land daar nabij gelegen, belendend de nonnen van het gasthuis van Den Bosch, Willem Tempelaers, eveneens om de 3 jaar te wisselen met genoemde joffrouw Aleijt en haar kinderen. Nog verkoopt ze een haverlandje genoemd het Otterkenslaer gelegen tussen een beemd genoemd de Ham, de rivier de Dommel. Nog verkoopt ze de helft van een beemd genoemd de Holtert, die wisselt met haar dochter Lisbeth Wouter Nennen zijnde de vrouw van Willem Covelmans en haar kinderen die ze had bij Didderick van der Stappen, belendend Willem Abens, diens zuster Mechteld en haar kinderen, Gerit Stappers, Willem Covelmans. Genoemde Geerling en heer Henrick beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve het tiendhooi aan de *persoon* van de kerk van Gemonde. Datum de derde dag na St. Lambertus, getuigen Aert van den Ors, Dirck Scut en Gerit Wolf. (1396)

03-03-1396 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 225. Schepenen van Eindhoven, Wouter Jhanszn, Henrik Blake, Jhan Henrixzn en Henrik Henrixzn,oorkonden, dat Arnt Rutgerszn van der Lymbeke zich voor de richter en schepenen van Eindhoven heeft laten rechten vanwege een achterstallige pacht aan een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, aan een akker de Halle en aan een beemd erbij de Stert aldaar, waarop Aernt voornoemd deze goederen verkocht heeft aan Jan Tempelair van Nuenen
Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 83r

07-03-1396 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 – 1631 227. Schepenen van Eindhoven, Jhan Henricszn en Henrik Blake, oorkonden, dat Jan Tempelair van Nuenen, zoon van wijlen Jhan Tempelair, opgedragen heeft aan Aernt Rutgerszn van der Lymbeke een stuk land de Bredeacker in de parochie van Nuenen, een akker de Halle en een beemd erbij de Stert aldaar

1397 Den Bosch. R.1180 fol 683 Aleyt, weduwe van Jan Erembrechtssoen vander Scoevoert en haar zoon Jan verkopen aan Engbrecht Ludinc, zoon van Jacob van Uden een pacht van 1 mud gerst en twee kapoenen uit 27 lopens rogland op Esschelaer in Essche, tussen Hubrecht, schoonzoon van wijlen Willem vander Bruggen, en de erfenis genaamd “Brentens brake”, en uit de gebouwen daarop; uit 5 lopense rogland in die scoervoertsche hoeve in St. Peters- Vught; uit 1 5/6 bunderbeemd int Creyenbroec in St. Peters-Vucht; en uit 2 zesterzaad bouwland op Baessart in Escche tussen de kinderen van Lodewijck vander Sporct en Jan vanden Bredeacker. 1-2-1397. (B.B.1 blz. 71)