documenten van 1500 t/m 1599

17-02-150015240 Schepenbank Helmond, 1396-1810 SYMEN soen wijlen AERT TEMPELERS heeft vercocht aan WILLEM DEN GUYLLIKER een mand rogge uit een huis te Helmond opt Cloestereynd. e.z. meester Philips Sweers a.z. ene dijck, toebeh. aan Symen voors. e.e. Henric van Eijndhouts a.e. erfg. Heilwige van Cameren Get.: meester Philips Sweers/Hospitis Met voorwaarden. 17 feb. (1500), 1500/1509

22-08-1500  Notaris Jan, zoon van Jan Willelmi van Balen, instrumenteert het testament van Jan Schilder, zoon van wijlen Godfried Schilder, raadsman en burger van ’s-Hertogenbosch, waarin deze onder meer aan Barbara, dochter van wijlen Willem van Goerle, een jaarlijkse erfpacht nalaat van een mud rogge uit een jaarlijkse erfpacht van twee mud rogge uit erfgoederen van wijlen Jan Keymp, gelegen te Middelrode, op de plaats ‘Zellesat’. De andere helft schenkt hij aan Elisabeth Marcolfs, zijn huidige meid, op voorwaarde dat deze erfpacht van een mud rogge na haar dood naar het nonnenklooster te Boxtel zal gaan. Daarnaast ontvangt het klooster ook nog een erfcijns van vijf pond.

Paus Alexander VI
kerkfabriek van Sint-Lambert te Luik
kerkfabriek van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch
veld binnen de vrijheid van ’s-Hertogenbosch op de plaats Petteler
klooster van de zusters van Orthen
Sint-Brigittaklooster Mariënwater te Rosmalen
zusterklooster van de derde regel van Sint-Franciscus op de Uilenburg (Mariënburg) te ’s-Hertogenbosch
woonhuis van Jan Schilder op de Uilenburg te ’s-Hertogenbosch
Jan van Best alias van Arennest, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Jan, zoon van Dirk Schoenmaker, van Boxtel, openbaar notaris, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Reinier Tempeler van Mierlo, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch

1500-08-22. Mechelse aanwinsten van het bisdom Den Bosch, 1330-1719 Notaris Johannes zoon van Johannes Wilhelmi de Balen oorkondt dat Johannes Schilder zoon van Godefridus, raadsheer van ‘s-Hertogenbosch, zijn testament gemaakt heeft waarin hij onder meer geld legateert aan de kerkfabriek van Sint-Lambertus in Luik en aan Sint-Jan evangelist in de parochiekerk van ‘s-Hertogenbosch en een zester raapzaad uit goederen in Kasteren aan het Arme Fratershuis in de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch tegenover het huis van Sint-Gregorius of de Rijke Fraters. Gedaan in het woonhuis van de testator in de benedenkamer daar boven de kelder, gelegen op Den Ulenborch in aanwezigheid van de heren Johannes de Best alias de Arennest, Johannes zoon van Theodericus, schoenmaker, de Boxtel, notaris, en Reynerus Templer de Myerle, gebeneficieerde priesters in de Sint-Jan.

05-09-1500 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

HENRICK KUYST als wettig man/momber van CATHERINE zijn vrouw, dochter van wijlen CRISTIAENS SLUYTERS heeft overgegeven AERTDEN soen AERT TEMPELERS een huis gelegen in Helmont in die soen Cloesterstraet. e.z. Aerts Heynen Michiels soen a.z. Jacobs soen wijlen Jacobs Shanscomeliërs e.e. Jan Hepkens a.e. voir aen die straet Vorige eigenaars: Gerits naturlic soen wijlen Lucas van der Dodeldonck, daarvoor Gelissen en Wautgeren zonen van wijlen Goyart Gelis en Goyarts, zoon van wijlen Aerts, hun broer. Schepenen: meester Philips Sweers/Aert Goben 5 sept. 1500, 1500/1509

05-09-1500 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

AERT soen wijlen AERT TEMPELERS als wettig man/momber GERTRUDEN, zijn vrouw, dochter van wijlen CRISTIAEN (SLUYTERS), wettelijk verwekt bij HILLEGONDE, de dochter van wijlen PETER STIPPELMANS, heeft overgegeven HENRIKEN KUYT twee mud rog (Helmondse maat) die Willem en Maes Aert Weylarts soene ‘jairlics ende erflic gelden hadde uut ene ecker gelegen in de prochie van Bakel’ . e.z. Willems Duysschen a.z. die gemeyn straet en uit ‘ene hoff gelegen over die straet aen Jans Leectmans erve’ Vorige eigenaren: Willemen soen wijlen Tyndemans van Eyndhouts, Jannen geheiten van Grotel des jonge Jans soen had ‘voirs. hoff’ in erfpacht uitgegeven aan Henricken Jans Molners soen. Datum u.s. (5 sept. 1500), 1500/1509

10-01-1501 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

De H.G.-meesters van Helmond hebben overgegeven aan JAN TEMPELER alle recht in de naam van de armen van Helmond, op een huisje te Helmond in die Bijnderstraet. e.z. de wed. + kn. wijlen GELIS GOYARTS GELIS soen a.z. Dierijck Meyssen e.e./a.e. van erfe Jan Tempelers tott strate toe Get.: Daem van Eyck/Willem Touwers 10 jan. 1501, 1500/1509

04-02-1501 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

ALEIT wed. wijlen MAES HUEBERS (LYWERS?) ‘ende tutor als voir die tocht ende HENRICK JOIRDENS’ (tutor GEWITTE, zijn vrouw, dochter van wijlen MAES TEMPELERS (voirs.?..zie eerste regel), hebben overgegeven AERTDEN KUUYTS acht lope rog (Helmondse maat) uit een onderpand gelegen in de prochie van Bakel ter stede geheiten Milheze, toebehorend aan GOYARTDEN AERTS. Nog uit goederen die voors. Henriken zal erven na de dood van voors. Aleiten. Schepenen: Aert Goben/Jan Meyssen 4 feb. 1501, 1500/1509

25-06-1501 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

AERT soen wijlen AERT TEMPELERS als m/m van GERTRUDE, dv wijlen CORSTIAEN SLUYTERS heeft overgegeven DANIEL MELIS SMEETS soen twee malde rogge uit het vierde deel van een hoeve geheten Esp in de heerlichheit Bakel en gedeeltelijk ook in de h. van Aerle. Vor. eig.: Elizabeth, dv wijlen Willem Comans Get.: meester Philip Sweers/Daem van Eyck 25 juni 1501, 1500/1509

19-03-1502 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN TEMPELER heeft vercocht aan GERTRUDE LIJSKEN VERPOIRTEN dochter het huis u.s. Datum u.s. (19 maart 1502), 1500/1509

19-03-1502 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN TEMPELER heeft gekendt ende gelijdt dat hij jaarlijks schuldig is aan de H.G.-meesters tot Helmont t.b.v. de armen een malde rogge uit een huisje u.s. Get.: Daem van Eyck/Aert Goben 19 maart 1502, 1500/1509

10-01-1503 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

GOYART soen wijlen MARTEN TEMPELERS, MATHEEUS CELEN, voogd zijner vrouw ALEIT, HENRICK JAN JOURDENS soen, voogd zijner vrouw ZEWITTE, dv wijlen Maes voors., en JAN TEMPELERS, voogd van de kn. van wijlen LIJSBET, ook dv wijlen Maes voors., en ‘noch onder hen’ JAN WESEREN (?) hebben gekendt ende gelijdt dat zij gedeeld hebben de erfgoederen van wijlen Maes en zijn vrouw ALEIT en wijlen MECHTELD hun moyen. Goyart – een huis enz. te Helmond in die Hage (waar Maes overleden is) e.z. Jan Lemans a.z. die gemeynstraet, voorts aan een erfe geheten Hosdonck. Matheeus – drie manden rogge, jaarl uit een onderpand te Bakel, ts geh. Milheze. – een mud rogge uit een stuk land te Helmond – Vogelzanck. – een mud rogge uit een erfenis toebeh. de erfg. wijlen Jacob Tsegers. Henrick – een huis enz. te Helmond doir Yewanes poirt (waar Mechteld overleden is). – twee zillen land te Helmond opt Hoecheynd e.z. Henrick Beckers soen a.z. voors. Peter Goessen Willems e.e. een waterlaet a.e. die straet Jan Tempelers – een mud rogge uit een huis enz. te Helmond in die Biezenstraet, toebeh. Peter Maes Meyssen soen. – acht lopen rogge uit een erfenis toebeh. Willem Touwers – de andere helft v.e. mud rogge (zie erfg. wijlen Jacob Tsegers). – nog een zill beemd in Helmond in die Rietbeemd, jaarlijks te ruilen met de Creyenbeemd. Get.: Daem van Eyck/Willem Touwers 10 jan. (1503), 1500/1509

16-01-1503 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

MATHEUS CELEN, voogd zijner vrouw ALEIT, dv wijlen MAES TEMPELERS, momboir der kn. van LIJSBET, ook dv wijlen Maes, hebben overgegeven aan PETER JACOBS soen van den HOEVEL een mud rogge uit een stuk beemd te Helmond. e.e. Jan Claus Wielands soen a.e. Aleit voors. Verder aan de Ghijbenbeempt en aan erfe Aleit Claes Wielmans dochter. Vor. eig.: Mechteld Coppens (zie akte 359), die één helft geërfd had van wijlen Ghijsbrecht van den Wijntmolen, de andere helft van Henrick Strijcker die joncxste soen wijlen Henrick Strijckers, als voogd van zijn vrouw Aleit, dv wijlen Jan Reynerts, en daarvoor Aert van der Putt. Get.: Daem van Eyck/Willem Touwers. 16 jan. 1503, 1500/1509

16-01-1503 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

GOYART soen wijlen MAES TEMPELERS, MATHEUS CELEN, voogd zijner vrouw ALEIT, dv wijlen Maes voors., en JAN TEMPELERS, voogd van de kn. van wijlen LIJSBET, ook dv Maes, mede voor HENRIK JOURDENS, hun zwager, hebben gekendt ende gelijdt dat WILLEM TOUWERS hen ‘afgequeten’ heeft een mud rogge van 20 lopen rogge uit een ‘halve schuur toe met eenre keyen dair bij staende met hofstat totten uutfanck toe dair ZAEN SMEETS doettijt hair possessie hadde ende vier roede daer bij aen gelegen tot Helmont opt Hoecheynd’. e.z. Reynarts soen wijlen Godarts van der Bijstervelt en Ghijsbrecht Jan Reynders soen a.z die gemeynstraet Vor. eig.: Heyn, Jan en Willem en Lijsbet (gehuwd met Jan Bruystkens), kn. van wijlen Jan van der Hoeve. Get. : Philips Sweers/Daem van Eyck 16 jan. (1503), 1500/1509

1503 St. Paulusdag 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

HENRICK JAN JOURDENS soen, voogd zijner vrouw ZEWITTE, dv wijlen MAES TEMPELERS , heeft vercocht aan JAN DREYKORTS een. mand rogge uit 2 zillen land te Helmond opt Hoecheynd. e.z. Peter Henrick Beckers soen a.z. voors. Peter en Goessen Willems e.e. ene waterlaet a.e. die straet Get.: Jan Snoecx/Aert Goben St. Paulusdag 1503, 1500/1509

1503 14 Peters 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810 

PETER u.s. heeft geloeft aan JAN TEMPELER, t.b.v. de kn. wijlen LIJSBET MAES TEMPELERS dochter (van de ‘leste bedde’) 14 peters. (1503), 1500/1509  

15-02-1504 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810 

Heer DIERIJCK SNOECX, priester, heeft geconstitueert dat JAN en AERT, zijn broers en JAN TEMPELER in zijn naam mogen ‘manen en eysschen’. Get.: Philips Sweers/Starkens Datum u.s. (15 feb. 1504), 1500/1509

20-04-1504 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

HUYB MAES HUYBEN soen die men ‘van den Rijppelberch’ noemt, heeft vercocht aan JAN TEMPELER, t.b.v. JHEROMING soen wijlen DRIES TEMPELERS en LIJSBET, zijn moeder, een mand rogge uit een hoeve te Lierop. Get.: Jan Starkens/Aert Goben 20 april (1504) Met voorwaarden., 1500/1509

12-05-1504 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

Meester JAN JAN BECKS soen, artist, heeft gekendt ende gelijdt dat JAN TEMPELER en JAN, zijn vader, hun gelofte hebben ingelost. ‘Wat wanire dat geschiet is oft mocht wesen’ , wordt niet duidelijk gemaakt. Get.: Philips Sweers/Dierijck Zwerts 12 mei (1504), 1500/1509

27-11-1504 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN MAES TEMPELERS soen heeft overgegeven aan JAN BEIECKERS soen de stenen poort en muren ‘westvairt ende derthien voeten erfs lancx’ naast en bij Lenarts Snijders. Met instemming van het stadsbestuur. Get.: Jan Snoecx/Hospitis 27 nov. 1504 Voirt overgegeven aan WOUTER JANS soen VERHAGEN die men ‘van Loen’ noemt… Get.: Willem Touwers/Gerit Michiels Datum u.s. (27 nov. 1504) (Toevoeging bij 625)., 1500/1509 

11-02-1505 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

MAES GERITS soen van ELTEN heeft vercocht aan SYMON TEMPELERS een mud rogge uit een huis enz. te Helmond in die Vestraet. e.z. Vennemans Aert Vennemans soen a.z. joncker Diericx Dobbelsteens e.e. stadtvest a.e. strate Get.: Jan Snoecx/Jan Starkens Met voorwaarden. 11 feb. (1505), 1500/1509

31-03-1505 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN TEMPELER heeft vercocht aan HERBERT BERTHOUTS soen van WETTEN een zill land te Helmond in die Meyenstraet. e.z. Jan Partelers a.z. erfg. Gelis Goirtkens e.e. Jan Troeffelmans a.e. gemeyner wech Datum u.s. (31 maart 1505), 1500/1509

31-03-1505 Provinciaal Genootschap van Kunsten & Wetenschappen, charters, 1303 – 1845

400   Akte van verkoop, verleden voor Jan Starkens en Dierik Ziberts, schepenen van Helmond, door Jan Tempeler aan Herbert Berthoutszn van Wetten van zill… land in Helmond in die Meyenstraet

21-07-1505 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN WOUTER DRIES soen (wilner?) heeft overgegeven aan JAN en AERT, gebr. zv wijlen DIERICX SNOECX en JAN soen wijlen MAES TEMPELERS een hoff (met tegenwoordig een huis erop) te Helmond aen Sinte Loyens poirt neven de stadtvest. e.e. Gerit Jan Vennemans soen a.e. die straet Vor. eig.: Margriet, dv Robbrechts van Grenenbroeck (‘n’=’v’?), daarvoor Gerit soen wijlen Henric Celen, diens broer Jan en Claus Jan Vestarts soen en Lenart Peter Stippelmans soen, daarvoor joncker Dierijck Dobbelsteens en zijn vrouw, jouffrou Marie. Get.:Jan Starkens/Aert Goben 21 juli 1505, 1500/1509

26-08-1505 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN MAES TEMPELERS soen heeft vercocht aan JAN WOUTER DRIES soen 5 lopen rogge uit een huis te Helmond in die Kerckstraet. e.z. Jan Becks a.z. Grieten van Grevenbroeck e.e. aen die Campstraet a.e. die Kerckstraet Nog uit een hof geheten den Hophoff (Helmond). e.z. Aerts Ponters (a.z. idem) e.e. Stoeffens Marten Stoeffkens soen a.e. die straet Get.: Maes van Nuenfoirt/Hospitis 26 aug. (1505) Met voorwaarden., 1500/1509

1506 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN MEYSSEN de Ouste, m/m van ALEIT, JAN VAN TEFELEN, voogd zijner vrouw GERTRUDE, ROVER DUYSSCHEN, voogd zijner vrouw CATHERINE, en CLAUS HENRICX soen van JEGHENDONCK, voogd zijner vrouw MECHTELD, allen dochters van wijlen HENRICK NAGELS, hebben gekendt ende gelijdt dat zij erfelijk gedeeld hebben uit de nalatenschap van hun voors. vader en ALEIT, dv wijlen MAES TEMPELERS (van de le bedde), hun moeder. Jan Meyssen: een veld te Helmond achter den Mey (waar hij al een huis heeft staan). . . .een mand rogge uit een huis enz. te Helmond opt Bijnderseynd, toebehorend Claus den Houtsnijder’.. .de helft van 2 mud roge uit goed en hoeve in de jurisdictie van Vlierden ts geh. Begelen, toebehorend Marten van Tegelen../..Begelen. Jan van Tefelen: een mud rogge uit een onderpand te Gerwen, toebeh. Rutten Willekens tot Broegel (vervolg op BLZ. 306).. .. een mud rogge uit een beemd te Mierlo, toebeh. Wouter Stijnen. Roever. ‘huysinge’ met grond te Helmond omtrent die mercte, waarin .. voors. Henrick en Aleit gestorven zljn….een mand rogge die de erfg. Jan Swalmarts jaarl. moeten betalen.. ..een mud rogge uit goed en hoeve te Bakel geheten die hoeve tot Espe… .de andere helft van 2 mud rogge (zie Jan). Claus: 8 lopen rogge uit een onderpand te Stiphout, waar Heyn Verhijndert in woont.. . .een akker van l 1/2 zill te Helmond bij Starkensstraetken….een zill beemd te Helmond in die Rietbeemd achter ’t Haverlant. Get. : Jan Starkens/Aert Goben In persesto Jacobi 1506, 1500/1509

07-02-1507 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

Jouffrou MARGRIET VAN GHIJCELLE (?), vrouwe tot Helmond heeft gekendt ende Belijdt dat zij betaald is van 100 Rijnsgl. als Jan Tempeler, Aert Snoecx en Lonis Orssen haar geloeft hadden voor de ‘goede’ die Jan Snoecx en zijn zoon Dierick gebruikt hebben. Get.: Philips Sweers/Maes van Nuenvoirt 7 feb. (1507), 1500/1509

10-02-1508 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

PETER HENRICK BECKERS soen en HENRICK JOURDENS, m/m van ZEWITTE, dv w. MAES TEMPELERS (van der leste bedde) hebben vercocht aan AERT KUUYTS 8 lopen rogge uit een akker te Helmond opt Hoegeynd. e.z. Peter, vercoper a.z. Henrick Wagemans e.e. erfg. w. Willem a.e. strate Get.: Philips Sweers/Dierijck Meyssen 10 feb. (1508), 1500/1509

25-02-1508 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

SYMON soen wijlen AERT TEMPELERS heeft vercocht aan AERT TEMPELERS en diens kinderen, wettig verwekt bij GERTRUDE, dv. w. CRISTIAEN SLUYTERS, 2 vaet en 3 cop rogge uit een huis te Helmond opt Bijnderseynd neven erfe meester Philips Sweers en die straet. e.e./a.e. erfg. Goyart Teckers Get.: Maes van Merenvoirt/Jan Starkens 25 feb. (1508), 1500/1509

10-07-1508 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN TEMPELER heeft overgegeven aan JAN BECK zijn recht op een huis, eertijds toebehorend aan JAN soen w. JAN KENNEPT (?) en daarvoor aan HENRIK soen w. GERART CELEN en daarvoor aan GERIT soen w. HENRICK (?) RIDDER CELEN, en daarvoor vrouwe MARGRIET, wed. heer JANS VAN CLAUS (?) RIDDERS gelegen te Helmond bij den Wiel. Nog op een hostat, eertijds toebeh. ROSELMANS JANS soen, daarvoor Henrik van der Strate. Nog op een stuk land, eertljds toebeh. Reinder van Dynten (?). Get.:MvM/J.S. 10 juli (1508), 1500/1509

01-02-1509 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN STANSEN soen van CAUWENBERCH heeft geloeft aan SYMON soen wijlen AERT TEMPELERS 30 peters. Get.: P.S./D.M. 1 feb. (1509), 1500/1509

17-11-1509 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN soen wijlen DIERICX SNOECX, JAN TEMPELER, HEILWICH, wed. AERT SNOECX en CATHERIJN, haar dochter en EMONS en JAN, gebr., zv wijlen AERTS voors, mede voor ander broers en zusters, hebben overgegeven aan GERAERT MATHEUS CELEN soen een hoff. (Zie ook 796). Get.: Philips Sweers/Maes van Nuenvoirt 17 nov. 1509, 1500/1509

25-01-1511 Schepenakte – CATHERIJN, wed. w. ROVER VAN EYNDHOUTS en haar zoon JAN hebben vercocht aan JAN TEMPELER een mand rogge uit een huis met toe- behoren en land te Helmond opt Bijstervelt. e.z. H.G. van Den Bosch e.e. straet a-e. Goessen Voirtmans Get.: P.S./A.S. Met voorwaarden. 25 jan. 1511, 1510/1523

29-11-1511 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JAN MICKARTS HOBRECHTS soen heeft vercocht aan JAN TEMPELER – voor de ene helft – en CLAUS HEYN CLAUS soen met GERTRUDE zijn schoondochter, dv w. ROLOFF CUPERS – voor de andere helft – 3 mud rogge uit de erfenis van Melis Moerzen. Met voorwaarden. Get. +datum u.s. (29 dec. 1511), 1510/1523

28-02-1513 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JACOB MICKARTS heeft geloeft aan JAN TEMPELER 17 peters. Get.: P.S./MvM 28 feb. (1513), 1510/1523

23-11-1513 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

Personen u.s. hebben vercocht aan GOYART ANSEMS een huis met invaart te Helmond neven erfe Willem Jan Faes soen en erfe des vercopers. e.e. Meye a.e. straet Cijns t.b.v. het convent van Binderen te betalen door Goyart Gelis Goyarts soen. Get.: P.S./R.W. 23 nov. 1513, 1510/1523

10-04-1514 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

WILLEM AERT REYNDERTS soen als m/m van ALEIT, dv w. JAN, nat. zv w. PETER JAN DIERICX soens soen heeft vercocht aan JAN TEMPELER een malde rogge uit een huis met een stuk land te Helmond ts geh. achter den Meye neven Starkensstraetken. a.z. Diericx van der Venne e.e. Peter Swerts en Henric Bouts a.e. strate Get.: VAVs/R.W. Met voorwaarden. 10 april 1514, 1510/1523

29-02-1518 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

HENRIC AERT MICKARTS soen als m/m van GERTRUDE, dv w. JANS, nat. zv w. GERITS JAN DIERICX soens soen heeft vercocht aan SYMON soen w. AERT TEMPELERS en LIJSBET GOBBELS, 3 manden rogge uit een akkerland (± 1 1/2 zill) te Helmond opt Boutspatt. e.z. Jan van Eyndhouts a.z. erfg. w. Aert Snoecx e.e. oude lantweer a.e. Boutspatt Get.: J.S./JvdBJs Met voorwaarden 29 feb. 1518, 1510/1523

03-02-1523 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

DAEM VAN BUYDEL heeft geloeft aan YDE, wed. JAN TEMPELERS, 16 Rijnsgl. Get.: D.M./A.S. Datum u.s. (3 feb. 1519.), 1510/1523

20-02-1520 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

GODART DRIES en zijn broer JAN hebben vercocht aan YDE, wed. JAN TEMPELERS een mand rogge uit een huis met toebehoren te Helmond opt Hoegeynd ts geh. in die Vossenstraet neven erfe Peter Swerts. a.z. Claus Scepers e.e. erf. Pouwels Baten en Gertrude Hauscomerkers a.e. straet Get.: A.S./R.W. Met voorwaarden. 20 feb. 1520, 1510/1523

20-02-1520 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

PETER VERHEIEN en CLAUS DIE SCEPER hebben vercocht aan YDE, wed. w. JAN TEMPELERS een mand rogge uit een huis met toebehoren te Helmond opt Hoegeynd neven erfe Jan Martens. a.z. erf. Jan Dries e.e. wed. + kn. Goessen Willems a.e. strate Met voorw. Get. + datum u.s. (20 feb. 1520), 1510/1523

08-02-1521 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

JASPAR VAN STAKENBERCH heeft vercocht aan YDE, wed. JAN TEMPELERS, een jaarl. rente van 20 st. uit een huis met toebehoren te Helmond bij die mercte neven die Meyenstraet. a.z. Jan Henric Peter Jans soens soen e.e. Hadewig Spanen a.e. straet Met voorw. Get.: J.S./A.S. 8 feb. (1521), 1510/1523

1521 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

MARIE, wed. AERTS soen wijlen GERIT VAN HELMONT, in bijzijn en met toestemming van PHILLIP soen w. GERIT VAN HELMONT, en met haar HENRIC, haar zoon, mede voor alle kn. van w. Aert en Marie, hebben vercocht aan YDE, wed. JAN TEMPELERS een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit hoeve en goed geheten die Hoeve te Loeffen../..Loessen te Bakel omtrent de brug. Get.: A.S./JdL Met voorwaarden. (1521), 1510/1523

31-12-1521 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

GOYART en JAN, gebr., zv w. ANDRIES GE(O)YENS, mede voor hun zuster LUYTGARD, hebben vercocht aan SYMON AERT TEMPELERS soen een stuk land geheten ’t Goirken te Helmond opt Bijnderseynd. e.z. Herbert Jans soen van W.etten a.z. Matheus Peffers../..Pessers e.e./a.e. vercoper Get.: R.W./FdP 31 dec. 1521, 1510/1523

01-04-1523 15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810

SYMON TEMPELERS heeft gekendt ende gelijdt dat hij jaarl. schuldig is aan CRISTINE VAN DEN ZANDE een lijfrente van 2 Rijnsgl. uit al zijn goederen. Get.: A.S./R.W. 1 april (1523), 1510/1523

1528 R.A. Oirschot, inv. nr. 130b, periode 1 Jan. 1528 t/m 31 december 1528 (vanwege Kerststijl 26 december 1527 t/m 25 december 1528)  218 Henrick Aert Willems van Dormalen in tegenwoordigheid van zijn oom en voogd Wouter Willems van Dormalen, verder Gijsbrecht Gijsbrecht van der After als man van Katalijn en haar zuster Henrick met Willem Vos als haar voogd, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Aert Willems van Dormalen verwekt bij diens wettige vrouw Katalijn Henricks van Ostaden, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat hen werd toegedeeld tussn Katalijn hun moeder met haar man Rutger Lenaerts ter ener zijde en Willem van Dormalen als voogd over de genoemde kinderen ter andere zijde. ( Hun moeder Katalijn is twee keer gehuwd dus, JT).

Genoemde Henrick krijgt een akker met de groes en het eeuwsel dat eerder eigendom was van Henrick Loij Hoechneven, gelegen in herdgang Hedel, 77-v) het erf van hun moeder Katalijn dat eerder van Denis Willems was, Jan Dirks van Ostaden, het erf dat eerder van Jan Woerden was, Henrick Henricks van Ostaden, samen met de wal grenzend aan dat eeuwsel dat van zijn moeder Katalijn is. Lasten hieruit anderhalve stuiver grondchijns aan heer Jan van Elderen, ridder. Verder moet men zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.

Genoemde Gijsbrecht als echtgenoot krijgt het huis, tuin etc., behalve de eikenbomen op de gemeijnte daar, groot 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Hedel, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf van hun moeder waar tussenin een elzenheg staat en waarvan Gijsbrecht de helft krijgt en hun moeder de andere helft, meester Daniel van Herzel, Wouter Willems van Dormalen. Lasten hieruit 10 lopen rogge per jaar aan Willemke van Ostaden, nog 15 stuivers per jaar aan de zelfde Willemken, nog een half mud rogge per jaar aan Gevart van Ostaeden, nog een halve braspenning als grondchijns aan de hertog. Verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen

78-r)

Genoemde Henrick (=een dochter JT) tenslotte krijgt een akker genoemd de Braecken, groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Dirck Leegen, het erf dat eerder van Lisken de vrouw van Deen Danels was, de gemeenschappelijke straat, Juetken Danel Willem Smetsers. Verder krijgt ze een rente van 7 stuivers per jaar te ontavngen van genoemde Gijsbrecht die deze haar eerder had beloofd, op onderpand van het huis etc. dat Gijsbrecht vandaag is toebedeeld.

Gijsbrecht zal die rente van 7 stuivers altijd mogen aflossen tegen betaling van 7 gouden Karolusguldens. Lasten uit het bezit zijn uit de akker een halve stuiver als chijns aan de hertog, verder te moeten zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Verder krijgt Henrick nog bepaalde eiken houtgewas staan de nabij of langs het erf van Gijsbrecht, lopend van de mesttuin van het huis tot aan de doornenboom daar waaraan een kastje hangt, alles staan de op de gemeijnte daar. Ze mag dat hout daar 20 jaar laten staan maar niet langer dan als zodanig en moet dat hout dan kappen. 

Genoemde verdelers beloven deze boedeldeling altijd gestand te zullen doen en ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig afhandelen dat de erfdelen van de anderen daarvoor gevrijwaard blijven. Datum 21 mei 1528, getuigen Meijen en Michiel.

 

1530 R.A. Oirschot, inv. nr. 131a, periode 1 Jan. 1530 t/m 31 december 1530

(vanwege Kerststijl 26 december 1529 t/m 25 december 1530)313   88-r)

Katalijn Willem Monen heeft voor ons schepenen verklaard geen voogd te hebben en verzoekt aan ons om er een benoemd te krijgen die haar hulp en bijstand kan verlenen om haar bezit te beschermen en haar met haar inkomsten te helpen. De rechter heeft daarop aan ons gevraagd dat wij een vonnis zouden uitmaken om een voogd aan te stellen waarbij de rechten van anderen daarin gewaarborgd dienen te blijven. Als voogd is benoemd Reijner Henrick Hoogneven (soms ook Tempelaars genoemd. JT) die hierbij aanwezig is en de voogdijschap aanvaard. Datum op Maria Presentatiedag in November, getuigen Schoet, Cort en Hoppenbrouwer.

 

26-02-1531R.A. Oirschot, inv. nr. 131a, periode 1 Jan. 1531 t/m 31 december 1531 100  Tussen 26-v en 27- r klein inliggend velletje :

Reijnier Henricks (Hoogneven soms Tempelaars ook, JT)  heeft zijn rekening en verantwoording overlegd voor de kinderen van Jan Jan van Creijelt over diens inkomsten en uitgaves. De oudste zoon die mede ook voorde jongste zoon Corsten optreedt heeft hem daarvoor bedankt en deze zoon belooft namens ook die jongste zoon kwijting te geven aan deze Reijnier wat was beloofd aan Peter Beijs. Dit is gebeurd voor schepenen van Oirschot, getuigen Rutger Staijekker en Henrick …. , daarbij waren ook de naaste vrienden van de kinderen aanwezig. Datum 26 februari 1531.

 

Na 26-02-1531R.A. Oirschot, inv. nr. 131a, periode 1 Jan. 1531 t/m 31 december 231

Katalijn Willem Monen in aanwezigheid van Adriaen die Harnismaker, Lenaert Jacops en Adriaen Sloetmekere, haar buurlui, ook in aanwezigheid van haar tante Jenneke Jan Reijniers (Hoogneven, soms ook Tempelaars genoemd, JT). heeft hierbij kwijting gegeven aan haar voogd Reijner Henrick Hoogneven, voor diens voogdijschap en het beheer dat hij over haar bezit heeft gehad. Ze bedankt hem voor die voogdijschap in aanwezigheid van bovenvermelde buurlui die de rekening in orde hebben bevonden. Datum 10 augustus 1531, getuigen Aert Henricks en Schoet.

 

10-04-1532 R.A. Oirschot, inv. nr. 131B, periode 1 Jan. 1532 t/m 31 december 1532 159

Aert, Claes en Aelbrecht, broers en verder hun zuster Margriet met Aert Henricks als haar voogd, verder Dielis Janssen van den Steen als man van Hillegonden, zijnde alle wettige kinderen van wijlen Henrick Aerts, hebben een deling gemaakt van al het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun tante Richmoet Aerts.

Genoemde Aert krijgt de jaarlijkse pacht van 7 vaten rogge  met de lopende termijn, maat van Gemert, welke pacht Ansem die Smit aan Richmoet had beloofd, steeds met Allerheiligendag conform een schepenbrief van Gemert. Verder krijgt Aert een jaarlijkse pacht van een malder rogge, maat van Gemert ook met de lopende termijn, welke pacht Gerit Hoben aan Richmout had opgedragen (beloofd, JT) steeds te betalen met Allerheiligen op onderpand van bepaald bezit onder Erp op de Boerdonk daar, conform een schepenbrief van Gemert.Genoemde Claes en Margriet krijgen samen een pacht van 2 mud rogge met de lopende termijn die Rijchmoet heeft verkregen van Gerit

Voetnoot :

Genoemde Claes heeft de helft van deze twee mud rogge per jaar weer verkocht aan Margriet Aert Henricks samen met de lopende termijn maar Claes behoudt hierin wel de achterstallige termijnen. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 15 april 1532, getuigen Leeman en Willem.

43-v)

van Amstel en welke pacht Aler Henrick Selen had verkocht aan genoemde Gerard, steeds vervallend op St. Jansdag op onderpanden in de gemeente Bakel conform een schepenbrief van Bakel.

Genoemde Dielis krijgt een jaarlijkse pacht van een malder rogge , maat van Gemert, met de vervallen en de lopende termijn die eerder door Wouter Laureijs Janssen als man van Margriet en Jan Reijnier Lemmens met diens vrouw samen waren beloofd aan Simon Templers, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en waarvan genoemde Rijchmoet het erfrecht kreeg, steeds op St. Jansdag op onderpand van bepaald bezit onder Breugel, conform een schepenbrief van Gemert. Verder krijgt Dielis 6 lopen aflosbare lopen rogge per jaar maat van Helmond, met de lopende termijn die Loijwich Stijns onder Helmond jaarlijks aan Rijchmoet had beloofd.

Genoemde Aelbrecht krijgt een pacht van een mud rogge met de vervallen en de lopende termijn maat van Asten, welke pacht Rijchmoet had verkregen van Aben Heijnen van Thoren (Thorn waarschijnlijk, JT) en welke pacht Belien weduwe Jans Corten met haar voogd had verkocht (de term hier is mogelijk beloofd, JT) aan Gerit Aerts ten behoeve van genoemde Aben Heijnen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van bepaald bezit in de gemeente Asten.

Voorwaarde is wel dat Aelbrecht dat mud rogge niet zal mogen verkopen of belasten, niet nadat hij een wettig huwelijk heeft gesloten en wettige kinderen heeft verkregen, tenzij hij het geld hard nodig heeft om van te leven. Indien Aelbrecht komt te overlijden zonder wettig nageslacht en als de pacht dan nog bestaat, versterft die op de wettige naaste erfgenamen van hem, naar de kant toe waar de pacht van afkomstig is. waarbij de dode hand met de levende moet delen.  Hierin heeft Aelbrecht ook ingestemd.

44-r)

Genoemde verdelers beloven elkaar deze boedeldeling altijd gestand te zullen doen en dat ieder de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat de erfdelen van de anderen daarvoor gevrijwaard blijven. Indien iemands erfdeel minder waard blijkt te worden, dan zullen ze dat gezamenlijk betalen. Datum 10 april 1532, getuigen Gerart en Ven.

 

11-04-1532R.A. Oirschot, inv. nr. 131B, periode 1 Jan. 1532 t/m 31 december 1532 161

Dielis Janssen van den Steen als man van Hillegonden dochter van wijlen Henrick Aerts heeft hierbij machtiging gegeven aan Claes Henrik Aerts en aan Margriet dochter van Henrick Aerts om namens hem zijn vordering te incasseren inzake twee halve muddes rogge ‘in de zak'( eenmalig dus, JT) als achterstand van het halve mud rogge per jaar Gemertse maat, welke pacht Laureijs Janssen als man van Margriet en verder Jan Reijner Lemmens als echtgenoot aan Simon Templers hadden beloofd die daarvan het vruchtgebruik kreeg en waarvan Richmoet Aerts het erfrecht kreeg. Dat halve mud rogge per jaar ofwel een malder met de vervallen termijnen hierin was hem toebedeeld bij de dood van genoemde Rijchmoet zoals ons schepenen is gebleken. De gemachtigden dienen alles te doen wat daarbij nodig is. Als deze achterstand door Claes en Margriet is ontvangen

In marge :

Met instemming van Claes en Margriet doorgehaald. 44-v)dan zal Claes de schuldbrief over dat malder rogge weer terugggeven en  wel onbeschadigd. Actum als boven.

 

08-08-1532R.A. Oirschot, inv. nr. 131B, periode 1 Jan. 1532 t/m 31 december 1532 354

Voor de rechter en voor ons schepenen is verschenen in de gebannen vierschaar Corstiaen van Sichen als man van Elisabeth en heeft met schepenbrieven zijn achterstallige vordering aangetoond in een pacht van een mud rogge per jaar die een jaar onbetaald is gebleven en welke pacht hij zelf heeft geerfd en hem in een boedeldeling was toebedeeld. Die pacht had eerder Jan Dirck Hoogneven en zijn zoon heer Henrik, priester, verkocht ( of is het hier beloofd?, JT) aan Gielis den Cremer van Straten, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd dat Elsbroek, gelegen in Oirschot herdgang Straten conform een schepenbrief van Oirschot d.d  23 januari 1417. Daarop hebben wij zoals gebruikelijk vonnis gewezen en daarna heeft Corstiaen beslag laten leggen op het onderpand, zijnde de beemd genoemd de Elsbroek en voor de procedure van uitwinning is Philips van den Doeren gemachtigd en daarbij is aan alle voorschriften voldaan en is het in het openbaar in 3 herbergen geveild. Daarbij is verschenen meester Dirck Vos

110-r) en heeft de koop verworven voor de achtersatnd en de kosten van de procedure. En daarna is er nog een termijn van 3 dagen geweest en is de koop definitief aan meester Dirck Vos gegund.

Datum 8 augustus 1532, getuigen Hoppenbrouwer en Willem die het aandroegen.

 

07-09-1532 Katalijn Willem Henrick Simons met Reijnier Hoogneven (soms ook Tempelaars genoemd, JT) als haar daarbij gekozen voogd, heeft hierbij aan Lenart Jacop Keijmps met een schepenbrief van Oirschot een stukje land verkocht, groot 13 roedes,

87-r)

samen met het huis erop etc., gelegen in Oirschot herdgang Verrenbests, b.p Henrik Willem Aelbrechts, Daniel Aert Vos, de gemeijnte. Ze had dat bezit van wijlen haar ouders geerfd en wijlen Willem haar vader had het gekocht van Daniel Aert Vos. De verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 7 september 1532, getuigen Gerart en Willem Aelbrechts.

 

23-06-1534* Helmond ORA230,p.354,nr.1224: Jan soen w. Symon Tempelers heeft gemechticht Willem Jan Tymmermans den Joncsten om in zijn naam te mogen manen, eisen en ontvangen cijnsen, pachten, renten en schulden die aan Jan toekomen, in prosesto Joh. Baptist 1534.

 

05-12-1534 Inventaris van het archief van het vrouwenklooster van Benedictinessen te De Bilt 1219-1797  328 Akte waarbij Adam (Daen)Tempelaer, rentmeester (1533-1536) van Vrouwenklooster, procuratie verleent aan Jan Ysbrantssoen Fox, 1534 dec. 5, met ingelaste akte van benoeming door abdis Henrica van Erp en convent van Vrouwenklooster van Adam Tempelaer tot procureur voor het Hof van Utrecht en andere rechtscolleges, 1534

 

06-02-1536(1535 ps); lijfrente; 6-8 en 6-2

Huybert soen Henricx Daems van Buedel vanden zelven Henricken ende Aleyten zynre huysvrouwe dochter wylen Matheeus Tempeler tsamen verwect oudt 35 jaren – 10 CG. 06-02-1536 | SAH OSA 2697 | f 349v | Pensioenboek

 

10-07-1537 Schepenakte  Wij, JAN TIELMANS en PETER WILLEM SWERTS soen, schepenen van Helmond, doen condt dat voor ons zijn gekomen de erfgenamen van w. JAN TEMPELER en w. YDA, zijn vrouw, en die hebben eendrachtig overgegeven aan FRANS DEN POIRTER een stukje land te Helmond opt Hoegeynd neven die straet en rondom aen erfe des copers. 10 juli 1537, 1538/1540

 

10-07-1537Schepenakte  Wij, JAN TIELMANS en PETER WILLEM SWERTS soen, schepenen van Helmond, doen condt dat voor ons zijn gekomen de erfgenamen van w. JAN TEMPELER en w. YDA, zijn vrouw, en die hebben eendrachtig overgegeven aan FRANS DEN POIRTER een stukje land te Helmond opt Hoegeynd neven die straet en rondom aen erfe des copers. 10 juli 1537, 1538/1540

 

16-06-1537 Helmond ORA nr.230, p.444, nr.1601, dd.16-6-1537 en ORA 231, p.27, nr.110, dd.28-1-1539      In 1537 verkopen zijn erfgenamen een mud rogge, jaarl. uit een beemd geheten den Langenbeempt te Breugel ter plaatse geheten op Oerle. Als oorspronkelijk eigenaren worden genoemd: Jan soen w. Jan Tempelers zv w. Jans, daarvoor Marten van den Broeck soen w. Jans van den Broeck.

 

31-01-1538(1537 ps); lijfrente; Purificatio Marie en 2-8 Goyart soen Henricx Daems van Buedel vanden selven Henricken ende Aleyten dochter Matheeus Templer synre huysvrouwen tsamen verweckt oudt omtrent 24 jaren – 6 CG.31-01-1538 | SAH OSA 2697 | f 378r | Pensioenboek

 

24-10-1539 Archief: I-1a inventarisnummer 2111 Oud Administratief Archief Stad Breda Poorterboeken 1534-1632 poorter: Guillaim Temple Beroep steenhouwer

 

13 12 1544 Rechterlijk Archief Oirschot292 37-v  Voor ons zijn verschenen de erfgenamen van Jan Janssen Reijnaerts

(van Kreijelt doorgestreept, JT ) zijnde Jan en Corstiaen  namens hun moeder en ook in de plaats van wijlen Aleijt dochter van Jan Reijnaers met hun aangewezen voogd heer Henrick Ariaens (Harnismakers, JT) en ook vanwege haar kinderen Ijken, Aleijt, Ariaen, Henrick en Jan, waarvoor optreedt Cornelis Henrick Schoenmakers. Verder Katarina dochter van Deliana welke Deliana ook een wettige dochter was van genoemde Jan Jan Reijnaerts ( van Kreijelt opnieuw doorgestreept ) met haar voogd Reijnier Henrick Hoogneven (=Tempelaars, JT) en ze dragen nu gezamenlijk aan Jenneken Jan Reijnaerts, hun tante zijnde, een huis op met tuin, grond etc., met een zesterzaad land eraan, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Claes Aerts van Nistelroij, Lambert Goijaert Lambrechts, heer Jacop van den Spijker, de genoemde tuin met een scherpe hoek tot aan de gemeijnte aldaar. Deze Jenneken gaat dat bezit gebruiken zolang ze leeft maar niet langer. Ze moet er jaarlijks en wel ingaande het jaar 1546 de grondchijns daarvan betalen, verder een jaarlijkse pacht van een mudde rogge, Bossche maat en in Den Bosch te leveren, ook nog een oude grote, nog 3 Bossche zesters rogge ook in Den Bosch te leveren, nog een half mudde rogge per jaar, Oirschotse maat te leveren aan de kinderen van Willem  

39-v   Willem Suetericks, samen met de dorpslasten en de tiendepenning. Datum 13 december 1544, getuigen Peter en Leonaert.

293 Genoemde personen uit de vorige akte hebben een boedelverdeling gemaakt.

Bij deze verdeling krijgen genoemde Katarine en Jenneken samen een stuk akkerland genoemd den Princkheester gelegen in Oirschot herdgang van hierboven ( Naastenbest ), b.p. de kinderen van Roelof Happen, Cornelis Thijs Gerits, Thijs Querins ( = Krijns), de gemeenschappelijke straat, Ariaen van Meijensvoort. Ook krijgen ze nog twee veldjes ter zelfder plaatse gelegen, genoem de Eeuwselkens, b.p. Marcelis Mortels, Nelis Thijs, Henrick Thijs, Jan Jan Thijs, Joris Thijssen en meer anderen. Hieruit moeten ze jaarlijks een halve braspenning betalen en negen lopen rogge per jaar, Oirschotse maat. Datum en getuigen als boven.

Cornelis Henrick Schoenmakers in zijn hoedanigheid krijgt vanwege de kinderen van genoemde Aleijt Jan Reijnaerts de helft van een akker in totaal groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Dirck Jacops, het erf dat er van is afgedeeld, Joris Jan Thijssen, Goijaert van Best. Hieruit moet hij jaarlijks de helft van 9 lopen rogge betalen en nog 3 blanken en een negenmenneken, ook voor de helft daarvan. Ook krijgt Cornelis namens de genoemde kinderen de helft van het perceel genoemd de Waterlaat.

Bij deze verdeling krijgen Korstiaen en Jan van Creijelt, ( hier heet men dus weer van Creijelt en niet Reijnaerts, JT ), samen een halve akker, zoals hiervoor vermeld, b.p. het erf dat er van is afgedeeld, Albert Wellens, Goijaert van Best, Joris Jan Thijssen. Hieruit moeten ze jaarlijks de helft van 9 lopen rogge betalen en de helft van 3 blanken en een negenmenneken. Verder krijgt ze een de helft van een akker genoemd de Waterlaet, b.p. Marcelis Mortels, Jenneken Jan Reijnaerts, met meer anderen, Ariaen Henrick Harnismakers, hieruit moet jaarlijks twee zesters rogge worden betaald als Bossche pacht en een halve oude grote.

40)

Genoemde personen beloven elkaar deze verdeling altijd gestand te zullen doen en als er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken dan nu bekend is, dan zullen ze die lasten samen dragen. Verder moet men elkaar overpad verlenen en ieder dient de lasten op het eigen erfdeel zodanig te betalen dat de andere erfdelen daarvoor gevrijwaard blijven. Datum en getuigen als boven.

22-03-1552 Schepenakte – HUBRECHT, HENRICK en GOERT, gebr. ARDT VAN OVERLANDT als m/m van MARIA, ERMGARDT, ALEIJDT en CATELYN, gezusters, allen kinderen van w. HENRICX ADAMPS soen van BUEL, verwekt bij w. ALEIJDT, zijn vrouw, dv w. MATHEUS TEMPLERS, hebben bekendt ende belijdt dat zij de nalatenschap van wijlen hun vader verdeeld hebben (hoe, dat wordt niet duidelijk gemaakt, alleen dat men gezamelijke lasten ook samen zal dragen).Get.: JvM/JvA 22 maart 1552, 1547/1555

03-08-1552 Someren ORA65, f.82  Verkoop door Jan Sijmon Tempelers aan Reyner Jan Willems van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. in de Coninckstraet. Item nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Peter Goort Maes zijn huisvr. vader en nog zal aankomen na dood van Marike zijn huisvr. moeder.

06-04-1553* Someren ORA65, f.113v Verkoop door Bartholomeus en Goort, gebroeders, Jenneke met geboren momb., Jan Jan Martens van de Venne als m&m van Ermgaert, Jan Sijmon Tempelers als m&m van Anna, Matheus Joordens als m&m van Geertruyt, Gielis Aert Willems als m&m van Oda, Hanrick van Rijn als m&m van Anthonia, Willem Goorts als m&m van Wilhelma en Jan Henricks Verhouven verwekt bij Jooste zijn huisvr.? allen broers en zusters, en kinderen van Peter Goort Maes verwekt bij Marie zijn huisvr. aan Joost Francken Verdiseldonck, Jan zijn broer en Heylke en Jutken zijn zusters, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul Meester Dirrick van Kessel, al erfg. Matthijs van Barlo, uf Jan Joost Custers, af de straet. Item nog een stuk land gelegen omtrent de kerk.

27-01-1555 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 1 Verso Transport Michiel Wouter Templersoen Vroegere erfgenaam Overdracht door Philips Hanricxsoen van den Schoet aan Dirck Gerretsoen. Opmerking: Eerdere overdracht voor schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten

03-02-1555 Rechterlijk archief Son en Breugel nv. 16, Folio 8 Verso Transport Dirck Templaer Schepen Overdracht door Frans Thomassen van Brogel aan Willem Marcelissen van een erfcijns.

14-02-1555 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 9 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door de kinderen van Jan Loexkens en Sophie Gerid Philips aan Fransen Jan Vogels van een erfcijns.

08-03-1555 Rechterlijk archief Son en Breugel Jan Luijcas Templers Overdracht door Herbert Willem Joirdenssen aan an Luijcas Templers van een perceel land onder Breugel. Toponiemen: Craeckenborch Ligging: Oirten Plaatsnaam: Breugel

08-02-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Dirck Templer Schepen Overdracht door kinderen van Jan Mathijssoen en Elijsabet Marcelis die Smit aan Hanrick Jan Mathijssoen van hun aandeel in de erfgoederen.

01-03-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 29 Verso Transport Overdracht door Katelijn wed. van Hanrick van Aerlen en haar zonen Hanrick en Marcus aan Frans Jan Vogelssoen van een erfpacht uit een perceel land onder Breugel.

07-03-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 29 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Aelken Thomas Andries aan Art Peterssen van Vroonhoven van een beemd onder Son.

18-03-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 31 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Heijman Jan Degenssen geh. met Mariken Bartholomeus Corstiaens aan Jan Willem Joirdenssen van een huis en land onder Breugel.

08-04-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 33 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Willemken wed. van Jan Bauts en haar kinderen aan Aelbrecht Lambrechtssen van een perceel land onder Breugel.

06-05-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 12 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Waltger Jan Mathijssen aan Gerid Roeloffsoen van een perceel land onder Breugel.

30-07-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 13 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Peter Dirck Schildmanss aan Willem Jan Goeijartssen van een perceel land onder Son.

31-08-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 16 Verso Erfmangeling Dirck Templer Schepen Overeenkomst tussen Jan Wouterssen en Jan Anthonissen over de ruil van een perceel land onder Son

11-11-1556 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 16, Folio 19 Verso Transport Dirck Templer Schepen Overdracht door Jan Jansse Verberckt aan Joist Lambrechtssen en Art Lambrechtssen van een perceel land onder Breugel.

17-12-1558 R1923 17.12.1558 f 216v Dierick zoon van Henrick TEMPELARTS, Pauwels zoon van Jan SOEMERS, Willem Jan SOEMERS en Pauwels Huijbert STEENWECH zijn momboirs over Boudewijn en Marijcke, onmondige kinderen van Gerard BOUDEWIJNS tot Nuenhen bij wijlen Aleijdt dochter van Willem HENRICX.
Heer Henrick zoon van Willem HENRICX, priester, broeder van Aleijdt, oom van de onmondigen ontvangt uit de goederen tot Nuenhen en Tongelre van Gerard BOUDEWIJNS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 caroli gld, welke chijns Heer Henrick onlangs verkocht had voor fl 400,- aan Jan Gielis van MECHELEN alias in den ESEL. De onmondigen willen deze chijns vernaderen.

17-01-1563* Someren ORA71,f.54v Belofte van betaling door Simon Jan Templers zich mede sterk makende voor Dirrick Merike zijn onbej. broeder en zuster aan Jan Templers hun vader of zijn huisvrouw met de oeren of wett. erfg. van 68 gld.

24-10-1563 Coll. SvW RA Helmond 236 akte 1264. PETER ARTS soen w. WILLEM JOOSTEN soen, zijn zusters JOHANNA en LIJSBETH, HOBERT JANS VERHOVEN, wed. van w. HEYLKEN, en WILLEM JANS soen VERHOVEN als momboir der onmondige kinderen van voors. Hobert en w. Heylken, FRANS JOOST CEELEN, weduwnaar van MARGRIETA, en MARCELIS JOOST CEELEN soen als momboir der onmondige kn. van Frans en w. Margrieta voors., JAN VAN OSS JANSs als M/M van AELKEN, ook dv voors. w. Art Joosten voors., LENARDT JANSs van der ZANDE en HENRICK JACOBS als momboiren der onmondige kinderen van w. Art Willem Joosten voors., door de wethouders en heer van Vlierden geadviseerd, hebben vercocht aan PETER TEMPLERS ARTSs een huis te Helmond in de Byndersche straet. e.z. erf. Thijs Cocx, kleermaker, a.z. coper, e.e. erf. Jan Goben, a.e. straet Last: 5 st. grondcijns en 6 Rinsgl. lospacht. Get.: PR/JG 24 okt. 1563

18-02-1567 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 045v Naam partij 1, persoon 1: Luijtgaerde Peter Jan Wouters, wed.v Naam partij 1, persoon 2: Godert Claes van Nerven, en kindr. Naam partij 1, persoon 3: Jan Jan Tempelers Naam partij 2, persoon 1: Berthelmeeus Jan Peters, twee vesten Aard van de handeling: Transport

06-09-1568 Someren ORA73,f.17 Scheiding en deling tussen Jan Templers met Sijmon en Marijtken zijn kinderen en Sijmon voorz. zich sterk makende voor Dirck zijn broer van huijs, hoff etc. gelegen in de Coninckstraet, ul. en uf. de ghemeijnstraet, al. opten wech toebehorend de erfg. Mr. Dirck van Kessell. Met het huijsraet dat Jan met zijn eerste huijsvrouw had mag hij doen wat hij wil.

23-06-1569 Someren ORA73,f.158 Aerdt Scherders momboir over Marijke Templers

10-11-1569 Coll. SvW RA Helmond inv.nr. 238 akte 220. BLZ. 96 MARIA, wed. van HANRICK MARTENS heeft vercocht aan JAN HUBERS zoen van LIESSEL een huis met een huiske en weiveld daarachter te Helmond achter de Ameye. e.z. erf. Henrick Meyssen. a.z. Ardt Martens e.e. erf. Ardt Tempelers a.e. gemeynstraet. Dit na drie achtereenvolgende zondagen in de kerk te zijn ‘geveylt raad en advies van de heer en Raad van Helmond. Get.: GW/MR 10 nov. (1569)

24-01-1570 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 154r  Naam partij 1, persoon 1: Jan Jans Tempeler Naam partij 2, persoon 1: Peter Stoffel Peters Aard van de handeling: Transport

07-03-1570 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 162v Naam partij 1, persoon 1: Jan Berthelmeeus Jan Peters Naam partij 2, persoon 1: Jan Jans Tempeler Aard van de handeling: Transport 07-03-1570 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 181v Naam partij 1, persoon 1: Jan Jan Stevens Naam partij 2, persoon 1: Jan Jan Tempelers Aard van de handeling: Transport 16-01-1571Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 182r Naam partij 1, persoon 1: Jan Jan Tempelers Naam partij 2, persoon 1: Berthelmeeus Jan Peters Aard van de handeling: Transport 30-03-1574 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R662, folio: 235v Naam partij 1, persoon 1: Jan Adriaen Jans van Ghilze< Naam partij 2, persoon 1: Jan Jan Tempelers Aard van de handeling: Transport 25-07-1574 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 17, Folio 2 Verso Transport Henrick Templer SchepenOverdracht door Jan Antonis alias Bouman aan Jan Henrix van een schepenbrief.

22-09-1575 Rechterlijk archief Son en Breugel Jan Templers Voogd Overdracht door Jan Peeter Rutten en de voogden van zijn kinderen aan Aernd Geridts en Willem Geridts van een perceel groes onder Breugel. 23-09-1575 Rechterlijk archief Son en Breugel Inv. 17, Folio 14 Verso Attestatie Henrick Templers Schepen Verklaring van Henrick Aerndt Hoernkens, rentmeester, waarin hij onder borgstelling belooft elk jaar financieel verslag te doen aan het convent van Hooidonk. 13-12-1576 Heemkundekring De kleine Meijerij 19. 1576 december 13 sH,R.1403,24v Johannes z.w. Henrici Wouters Stijnen gelooft Gertrude d.w. Ghijsbert vanden Staeck hvr Adam Janss van Riel tbv die Adam 9 gld op 1 mei nog jeec 3 gld op St Petri apostoli ad cathedram uit domo area orto hereditate 7 L par. Otw tpl. Karchoven t comm. plateam t erf sorores tertia regula ste Francisci in sBosch tpl. den Ulenborch terre par. en tpl. voors. t erf Andree z. Goswini de Uden t erfgen. Nicolai Henricx 11 hont terre tpl. voors. t erf Henrici Templers t erf Waltheri Stijnen welke cijns Willelmi z.w. Johannis Petri Tielens man van Johanna d.w. Adriani Willelmi erfgen. Johannes de Heelt? Peeters supt Henrico z.w. Waltheri Stijnen tbv Johannes sui filij 8-4-1562 supt Gertrude ad opus dicti sui mariti

02-02-1579 Coll. SvW RAHM 240 akte 6. PETER TEMPLERS heeft vercocht aan MAES JAN WALSCHAERTS van DOERNE een jaarl. ante van 12 Rinsgl. uit een huis met toebehoren te Helmond in de Byndersche straet (schepenbrief 31 jan. 1573). Get. + datum u.s. (2 feb. 1579) 21-02-1581 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R663, Naam partij 1, persoon 1: Adriaen Anthonis Goossens Naam partij 2, persoon 1:Jan Jan Tempelers, schepen Aard van de handeling: Transport

19-08-1682 R1926 19.8.1682 f 434v Govaert van CEULEN, Nicolaes SIGMANS en Nicolaes van BEUGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van CEULEN bij Adriana PIPELAER. Nicolaes wordt op 23.10.1683 vervangen door Moijses TEMPELAER (f 436v). Beheer goederen.

17-10-1582 Coll. SvW RAHM 240 akte 375. BLZ. 163. Wij, meester BENAERT COERAERTS zoen en GOERT GOEAERTS WILLEMSEN, schepenen van Breugel, WILLEM van den SCHOET, WOUTER VOGELS en MICHIEL FLORIS zoen LOBRI, burgemeesters, MICHIEL WILLEMSEN en WILLEM HENRICK LATHOUDERS, kerkmeesters, DIERICK JANSSEN van HEZE en ELIAS CEELEN.J..EELEN, H.G.-meesters, SEBASTIAEN HORCK, WILLEM VOGELS, JAN JAN LOEXKENS zoen, LAUWRENS GOESSENS zoen, AERT KEMP, JAN LUCAS TEMPELAER, GIELIS JAN VOGELS zoen, JAN AERT LAMBRECHTS zoen en HENRICK THOMAES MATHIJS zoen als nageburen, mede voor alle nageburen van het dorp Breugel, hebben vercocht aan JAN van DOERNE een jaarl. rente van 59 Rinsgl. (+ 10 st.), i.v.m. de voorgaande belofte van het dorp Son. Als onderpand stelt één van de aanwezigen, GOERT GOERT WILLEMSEN, een huis met een hopveld te Breugel aan de Laet../..Leet, met beide zijden aan erf. der kn. Jan Templers en neven den Bersembempt. WILLEM van der SCHOET stelt als onderpand een huis met hopveld in de Kerckstraet aldaar neven erfe Aert Kemp en voorts aan de gemeyn Kerckstraet. Met voorwaarden. (1582) 20-07-1584 Archief Schepenbank van Geertruidenberg, 1554 – 1811,

1584 juli 20 – R. 12, fol. 7v en 13r Akte waarbij Andries van Baerle, Aert Jordensz. de Grint, Peter van Riel en Lenaert van Baerle, ruiters onder de compagnie van de groene Rocx, in garnizoen te Herentals, op verzoek van Jacop Lenaertsz., verklaren dat Jacop omstreeks drie weken geleden in Herentals is geweest en daar met hen heeft gegeten en gedronken in compaignie met Steven Huijsmans en mr. Jan Tempelers. 28-08-1584 Archief Schepenbank van Geertruidenberg, 1554 1811, 1584 augustus 28 R. 12, fol. 14v. Akte van machtiging door Godert Willem Vincx en zijn neef Jan Jan Vincx van Denijs Adriaenss Huijbrecht Cornelis Huijbs, Anthonis Adriaen van de Langerijt, vorster te Gilze, mr. Jan Tempelers mr. Alphonsus, Peter Henrick Stevensen Adriaen Thoniss. Kijeboom

08-04-1585 Coll. SvW RAHM 241 akte 234. JAN HENRICK TEMPLERS zoen van GEMERT heeft vercocht aan HENRICK TEMPLERS en HENRICK GEVERTSSEN van DOERNE (en Jan mede voor zijn broers kinderen en zijn zuster) het versterff van w. ALKEN, dv HENRICK MATHEUS TEMPLERS, hun tante. De goederen liggen te Nuenen tot Boert. Get.: HW/WM 8 april 1585

15-04-1585* Coll. SvW RAHM 241 akte 238. BLZ. 103. MARTEN HENRICK MARTENS heeft vercocht aan HENRICK TEMPLERS en HENRICK GEVERTS van DOERNE een huis met schuur, bogaard en camp land te Nuenen ts geh. op Boert neven erf. der erfg. Frans Gyben en Reynder van Heeze, de gemeynen Ackerstraete en voorts op erf. der erfg. Frans Gyben. De verkoper heeft de koper opgedragen een jaarl. rente van 5 1/2 gl. met vier achterstallige pachten, te lossen met 90 gl. AELKEN, dv w. HENRICK MATHIJS TEMPLERS en haar momboir HENRICK DIERICK TEMPLERS hadden die rente aan Marten voors. verkocht. Get. + datum u.s. (15 april 1585)

07-01-1586 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R663, folio: 125r Naam partij 1, persoon 1: Cornelis Willem Cornelis, kindr. Naam partij 2, persoon 1: Jan Jan Jan Tempelers, de jonge, e.v. Naam partij 2, persoon 2: Marie Robbrecht Jans van Ghilze Aard van de handeling: Transport 27-11-1586 Dordrecht ORA717,f.92,dd.27-11-1586: Tiv Jan Tempelaers van Gestel Adriaen van Eijnde, 25 jr verklaart dat hij in april tot Poortugael in Biscaije geweest is en dat daar ook geweest is requirant waar hij mee gegeten en gedronken heeft en vandaar met requirant per schip gevaren is naar Nantis in Bretagne (tekst controle en verdere gegevens onderzoeken)

24-01-1587 R1922 f 544 Jan van de LAER, de Oude, wonende in de Vuchterstraet, in “de Ploegh” te ‘s-Hertogenbosch en Hannart JOOSTEN van vaderszijde; Henrick Jans van EIJNDOVEN en Henrick TEMPELAERS van moederszijde, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van Anthonis JOOSTEN, waard in “de Swaen”, bij wijlen Heijlke dochter van Jan Dierick GODERTS, in “de Sterre” te Eijndhoven, zijn eerste huisvrouw. Anthonis is hertrouwd. Erfdeling van de goederen van wijlen zijn eerste huisvrouw. 00-00-1588 Rijksarchief in Noord-brabant, Collectie Cuypers van Velthoven 3370 (bron: Algemeen Rijksarchief Brussel, Papiers non classés 1870. Carton portant Boisleduc et son quartier no. 93), no. 29, Weert, 6 februari 1591.
– maart-november ad ¦ 386 aan rentmeester Gerwen: ¦ 3494
– 3 maanden aan dezelfde en Warendorp (december 1588, januari en februari 1589); de contributie is toen vermeerderd tot ¦ 846, ergo ¦ 16351 Exra-ordinaris:
– aan Christoffel Coenraets, commies van rentmeester Gerwen, zijn vacatie van de voornoemde maanden ¦ 108
– aan deurwaarder Tenyer van heerwagens ¦ 41:10:0 en ¦ 3:6:0 voor de executie
– aan de kwartierschout van Peelland omdat hij te hove was geweest, nochtans sonder last van de gemeynte, ¦ 13:14:0
– pioniergeld aan de kwartierschout ¦ 50
– aan Jan Becx van heerwagens aan te nemen ¦ 10:5:0
– aan Lysken Becx ¦ 41:10:0 die Cigognio heeft verteerd
– aan Jan Becx op ordonnantie van de kwartierschout voor konvooien en verteerde kosten ¦ 17
– aan
Henrick Tempelaer, waard te Helmond, ¦ 20:15:0 voor zijn kosten
– 2 voeder turf per week tot september aan Cortenbach op het huis te Helmond
– de kwartierschout beschreef de dorpen om wildbraad; hem zijn gezonden 3 kapoenen, 2 jonge hoenderen en 4 coppiten [zal een leesfout door Cuypers van Vlethoven of zijn medewerker zijn van coppelen] patrijzen Summa: ordinaris 5129 extra-ordinaris 306 turf

11-02-1588 RAHM 230 akte 14. BLZ. 5. Een overzicht van gedingen voor de schepenen, tussen LAMBERT HEESMANS en JACOP HENRICX opten MOELENHOFF en consorten. Verder:   heer Goert Peters (?)   Aert van Vijffeycken als momboir ….. Jan Maes en Thonis Peters.   Willem van Merenvoirt tegen Goirt Connincx.   Aert van Doernen tegen Jan van ….
Antwoord van Geraerdt Fabri tegen Gevart van Doernen.
Aanspraak van van Henrick Jacop die Molder tegen
Goert Tempelers.
Aanspraak voor Peter Beck als man van Heijlke, de wed. van Wouter Goben, tegen Goert Pauwels.
Aanspraak van Frans Franssen tegen Symon Symonssen.
Dries Hermans ene brieff doen lesen van Wouter van Grotel tot Nuenen omtrent achterstallige pacht.
Goert die Leu (?) tegen Lenart Goessens.
Gijsbert van Camp tegen Tijs van Weert.   Heer Nicolaes Pauwels tegen Emont Henricx.  Thomas Jan Maessen soen   Joest Custers.   Anna wed. Goessen van Aerle tegen Henrick Franssen.  Aert die Sceper van Vlierden   Joest Verhagen.  Goert van Otterdijck en Wouter Dierick Wouters tegen Jan Loy (?) Joerdens. BLZ. 6.  Gevart van Doernen tegen Goirt die Lou.   Jennike, wed. Peter Robben wordt gehouden haer principael waerheijt af te leggen.  Thonis van Eij(n)de tegen Jan Geliskens.  Aanspraak voor Willem Vrancken van Doernen tegen Jan van Beeck.  Dries Verheese, vanwege een belofte aan Jan Willem Goerts soen.   Aanspraak van Anthonia wed. Hans van Schierlo tegen Peter van Zeijlberch   Aanspraak voor Jan Gelis van Dommelen tegen Jan Willems.  Jan Gelis voors. geeft prom… aan Loy Joerdens. Lambert Heesmans heeft verklaart dat hij ten naeste sal dienen van sekere scrijf. . tegen Jacop Heijnen.Gedateerd 11 feb. 1588.

26-081588 Dorpsbestuur Veghel, 1310 – 1810 (1814) 1133 Schepenen van Tongelre oorkonden dat de erfgenamen van Matheus Templers erfdeling hebben gehouden en dat Gerit Dielijs en de erfgenamen van Jan van Roesven ten deel is gevallen de gezamenlijke eigendom van een stuk land ‘die streep’ en een stuk groes genaamd ‘die heeseldonck’, beide gelegen in de parochie van Nuenen alsmede een vijfdedeel in een beemd genaamd ‘die bockstegen’ gelegen in de parochie van Nederwetten, alsmede diverse vaten rogge , 26 augustus 1588 i

15-09-1588* RA Helmond Inv 3814 akte 1103. BLZ. 424. GOERT die LOUW, mede als momboir van de kn. w. FRANS DAMEN, PETER BECK als m/m van HEYLKEN, mede als momboir van HENRICK HUYBERT HENRICK DAEMEN soen, JAN JAN RAESSEN als momboir van MARGRIETA meester JAN DAEMEN dochter, JAN BECK JACOPS als momboir der kn. w. ADAM HUYBERT DAMEN soen, HENRICK GOERTS zoen van BUEL, mede als momboir (samen met GYSBERT THONIS) van de onm. kn. van Jan (?) HENRICK GOERTS../..tHONTS, GOERT GOERTSEN van BUEL, CLAES THONIS als momboir van LIJNCKEN JAN THONIS dochter, verwekt bij AELKEN GOERTS van BUEL dochter, GABRIEL van BERCHEM als m/m van KATTRINA, HENRICK GEVERTS (van Doerne) als m/m van MARYA, hebben vercocht aan HENRICK TEMPLERS en LAUWRENS van ALPHEN hun deel der nalatenschap van w. MATHEUS TEMPLERS en diens vrouw KATERINA, gelegen te Nuenen.

21-03-1590Coll. SvW Helmond RA 242 akte 63. ADRIAEN WILLEM LOYEN zoen als m/m van YDA, wed. van JAN HUYBERTS zoen van LIESSEL, heeft uit kracht van testament van w. Jan en Yda, vercocht aan COENENA, wed. van HENRICK VESTERS alias Decker voor de ene helft, en aan JAN FRANSSEN voor de andere helft, een hoffstadt met weide en land te Helmond in de Haghe neven erf. Aert die Leuw en Goert Maes Templers en van de gemeynen bemden tot de straet.Last: 4 mud rogge en een vat raapzaad aan het convent van Binderen, en 6 peters aan Eustaes van Gerwen, de grondcijns, en 9 st. aan de priesters der Helm. kerk. Verder het verlenen van erfdienstbaarheid en het onderhouden van een waterlaat. HW/WM 21 maart 1590

30-11-1590Notaris Aert Sgraets, Oirschot H.Tempelaar Brief van H.Tempelaar aan Aert Sgraets als secretaris van Oirschot inzake de terugbetaling van geleend geld Opmerking: geen notariele akte

23-02-1591 Provinciaal Genootschap van Kunsten & Wetenschappen, charters, 1303 – 1845 Akte van verkoop, verleden voor Jeronimus Wynants en Arnoldus van Broegel, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Petrus, zoon Jacob Johanneszn Goyarts, aan Cornelius, zoon Arnold Kemp, zoon Cornelius, van grondrente uit hofstede in Breugel “De Straat”, nabij erf van Maria, weduwe Dirk Tempelaers welke grondrente Cornelius, zoon Anthonius Corneliszn en Margaretha, dochter Willem, zoon Wouter Lambertszn, op 17 maart 1590 verkocht had aan genoemde verkoper,

08-04-1591 Provinciaal Genootschap van Kunsten & Wetenschappen, charters, 1303 – 1845 685. akte van verkoop, verleden voor Jeronimus Wynants en Franciscus Henricxzoon van Gestel, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Cornelis, zoon Arnold Kemp Corneliszn, aan Petrus van Asperen, zoon Johannes en weduwnaar Johanna, dochter Natalis de Louwe, in vruchtgebruik en aan zijn kinderen in erfrecht, van grondrente uit boerderij in Breugel “Die Straet” tussen Maria, weduwe Dirk Templers enerzijds en dat van Gerardus Melen anderzijds, welke rente genoemde Cornelis verkregen had van Petrus, zoon Jacob, zoon Johannes Goyartszn

05-03-1592Coll. SvW Helmond RA 242 akte 442. BLZ. 132. JAN BRUESTEN soen van den EIJNDE heeft overgegeven aan MAES WALSCHAERTS een jaarl. rente van 12 Rinsgl. die HUYBERT MAES soen van den ZEYLBERCH eertijds aan PETER TEMPLERS had verkocht (Helm. schepenbrief 31 jan. 1573), en welke rente Maes voors. verkregen had van Peter voors., em die Maes had opgedragen aan Jan Bruesten voors. Get.: HW/WM 5 maart 1592

08-08-1594 Archief: I-1b inventarisnummer R662-R675 Schepenbank Breda Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Bron: R663, folio: 215r  Naam partij 1, persoon 1: Marie Jan Peter Jan Claessen, wed.v. Naam partij 1, persoon 2: Jan Jan Tempelers, en kindr. Naam partij 2, persoon 1: Laureijs Barthelmeeus Laureijs Schelckens, e.v. Naam partij 2, persoon 2: Cornelie Alaert Anthonis Alaerts Aard van de handeling: Transport

3-11-1594 Someren ORA4,f.17 Testament gemaakt dd. 1584 door Jan Aert Sanders en Margriet Reynders zijn huisvr. Wegens gebrek van betaling zijn de goederen van Margriets vader en moeder opgewonnen door crediteuren en rentmrs. te Den Bosch. Uit de voorz. goederen laat testatrice na aan haar 2 voorkinderen verwekt bij Simon Templers 1 pond groot eens en de rest met de nakinderen te gelijkelijk delen.

11-03-1595 Schepenakte HENRICK TEMPELERS als vader van ELIZABETH (de moeder was MARIKEN) heeft vercocht aan JAN DIRICX die GROOTE van GERWEN de helft van een jaarl. rente van 6 gl. uit een erfenis gelegen te Gerwen ts geh. op Sullen (schepenbrief Son 1554). Get.: HW/JM 11 maart 1595, 1590/1596

12-01-1598 BEWERKING VAN HET ARCHIEF VAN HET KWARTIER PEELLAND RANB inventarisreeks nr.4  L.M.Th.L.Hustinx 1970 code 044.03 Op huyden den XIIen january anno 1598 sijn door bescrijven JONKER MARCUS VAN GERWEN schouteth des quartiers van Peelant vergadert geweest dachvaerts geweijse de naevolgende comparan­ten …..etc. [volgt de lijst van deelnemers] ende hebben dese comparanten opde articulen hen lieden bij den schoutet gepro­poneert eendrachtelyck geresolveert soo hier volcht:item soo den 23 novembry lest leeden seecker accoort is aenge­gaen met HENDRICK TEMPELAER ten eynde hij soude desisteren van sijne pretentie oft voorgaende accort met hem gemaeckt inde saecke van JACOB BEIJERS  bij welke cessie die van den quar­tiere den voers. TEMPELAER toegeseet hebben die somme van 475 gl. alles volgens d’acte hier geexhibeert waervan den voors. TEMPELAER versueckt voldaen te weesen. salmen acte ………VAN BROECHOVEN ten eynde hij aenden vs. TEMPELAER verschiete de 475 gl……..dat hij den selven metten XXen penning dairbij vuegende apart sal vuytseynden volgens d’inhout sijnder commissien hen bijden quartiere gegeven daermee hij hen voirts oyck sal hebben te reguleeren.